Aanpassing stookbeleid

Paasvuren traditie blijft behouden

De gemeente Raalte hecht grote waarde aan de mooie traditie van paasvuren en wil dat deze behouden blijft.  Het verbranden van snoeihout gaat in tegen het stookverbod geregeld in de Wet Milieubeheer en in de APV. Ook gaat het in tegen de ‘Visie Raalte Duurzaam 2050’, waarin ingezet wordt op energie-winning uit hernieuwbare duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa, waaronder snoeiafval. Burgemeester en wethouders kunnen echter, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, ontheffing van het stookverbod verlenen. Dat wil zij nu doen voor paasvuren, omdat die in deze regio een eeuwenoude traditie zijn. Ze hebben een cultureel, openbaar en sociaal  karakter. Het versterkt de sociale cohesie in een dorp.

5 jaar ontheffing

Om de aanvraag voor de ontheffing makkelijker te maken, is er voor gekozen om de ontheffing 5 jaar te laten gelden, zolang de omstandigheden (ligging, grootte e.d.) niet veranderen. Het is dus niet meer mogelijk om een 2-jarige stookontheffing die geldig is van 1 oktober tot en met 30 april aan te vragen. De reeds hiervoor verstrekte ontheffingen blijven de hele looptijd nog wel geldig.

Voor grote, openbare paasvuren blijft overigens naast een ontheffing op het stookverbod een evenementenvergunning nodig.

Buiten Pasen wegen de milieu- en duurzaamheidsaspecten zwaarder en wordt voor het verbranden van snoeihout geen vergunning meer afgegeven Er zijn alternatieven om zich te ontdoen van snoeiafval: composteren, versnipperen en/of zes maal per jaar gratis naar de ROVA brengen, waar er in de vergister nieuwe energie van wordt gemaakt.

Motie gemeenteraad   

In de raadsvergadering van 25 februari heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om een juridische constructie op te stellen die het mogelijk maakt om met Pasen en in de snoeimaanden maart en november snoeihout te verbranden, waarbij bij voorkeur door middel van een algemene ontheffing, duidelijke randvoorwaarden en slechts een (online) melding geen of minimale extra kosten worden gemaakt. Het college zal deze opdracht nu oppakken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk