Algemene beschouwingen GemeenteBelangen

Donderdag 10 november is er een Raadsvergadering met oa het “Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020” op de agenda, De algemene beschouwing van GemeenteBelangen leest u hieronder:

Algemene beschouwingen november 2016

Voorzitter. In het kort is de fractie van GemeenteBelangen zeer tevreden met de sluitende begroting in 2017 en met een meer-jaren-perspectief dat een structureel sluitend financieel beeld laat zien.

De reservepositie is in balans. Het weerstandsvermogen is voldoende en de risico’ s zijn benoemd. De lastendruk voor de inwoners blijft relatief laag. Voor de jaren tot 2021 mogen we zelfs rekenen op hogere bijdragen vanuit het gemeentefonds. Tot slot zijn we tevreden over het terugdraaien van enkele berenschotbezuinigingen.

Daarnaast zien we een aantal ontwikkelingen waarvoor wij hierbij aandacht vragen.

Raalte is…   Bestuurlijke vernieuwing

Voorzitter, op het gebied van bestuurlijke vernieuwing zijn wij op de goede weg. Goed om te zien dat De Raad Op Pad vele kansen biedt om als gemeente, laagdrempelig, met inwoners in gesprek te gaan over allerhande onderwerpen. We zien dat de gemeente haar verbindende rol steeds beter weet in te zetten door verschillende ideeën en initiatiefnemers in contact te brengen met partijen die hen verder helpen. Ook zien we dat het verwezenlijken van wensen soms betrekkelijk eenvoudig kan zijn, zeker als de inwoners zelf al goed hebben nagedacht over de aanpak en over wat zij nodig hebben om te slagen. De nieuwste ontwikkelingen rond De Laarman zijn hier een goed voorbeeld van. Sommige ideeën hebben op korte termijn een kleine financiële ondersteuning nodig om te kunnen slagen. Goed dat wij daar in de begroting nu ruimte voor hebben gemaakt.

Op weg naar Gewaardeerd Partnerschap

Centraal in de koers die de gemeente wil voeren staat het begrip Gewaardeerd partnerschap

Hierbij gaat het om samenwerking van de gemeente met inwoners of organisaties, van het bestuur met de ambtelijke organisatie, en intern tussen de afdelingen. Hiervoor vraagt u een budget voor 2017 en 2018 van 100.000 euro

Voor 2016 was al 50.000 euro beschikbaar gesteld. Voor de motivatie aan de raad lezen we dat het met name gaat om ontwikkelingen op het gebied van rolopvatting, houding en gedrag en vaardigheden binnen de ambtelijke organisatie. Want die zijn aan verandering toe, staat in de doelstelling. U kiest voor de methode van experimenteren.

Voorzitter, GemeenteBelangen heeft de indruk dat veel contacten vanuit uw organisatie, met inwoners, bedrijven en instellingen in Raalte al uitstekend zijn.

 • Vandaar onze vragen:
 • wat gaat er niet goed binnen uw organisatie;
 • zijn er te veel medewerkers die in hun zogenaamde “comfort-zone” blijven zitten;
 • is er sprake van een generatieconflict binnen de organisatie?

daarnaast willen wij graag weten:

 • wat er tot nu toe is gedaan aan de Ontwikkelagenda Raalte, en Gewaardeerd Partnerschap en wat de resultaten hiervan zijn binnen de huidige organisatie;
 • kan de raad binnenkort een notitie ontvangen hoe u dit proces van Overheidsparticipatie etc. in de kern Raalte handen en voeten gaat geven?

Raalte leeft… Onderwijs

Goed onderwijs is voor GemeenteBelangen een belangrijk punt. In het afgelopen jaar is weer fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en voor 2017 staat nieuwbouw voor de Korenbloem op het programma. Er is ook aandacht voor ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, de gevolgen voor de leerlingendaling en vroegtijdige ondersteuning van jeugdhulp. GemeenteBelangen heeft zorgen over de effecten van de te verwachten daling van aantallen leerlingen op de leefbaarheid in de kernen. Naast dat wij er op vertrouwen dat dit de aandacht van het college heeft, zullen wij daar zelf ook scherp op zijn. Voor nu hebben wij een vooral praktische vraag:

 • Vraag: wat gaat het college doen om leegstand van schoolgebouwen te voorkomen?

Welzijn.

Zorgen voor elkaar, noaberschap. Sociale en maatschappelijke binding ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom hebben we in de afgelopen jaren succesvol ingezet op de realisatie van multifunctionele accommodaties. Met de financiering van projecten in Laag-Zuthem en straks in Marienheem hebben we in elke kern belangrijke voorzieningen gerealiseerd tot behoud van de leefbaarheid. Dit was een belangrijk uitgangspunt in het Hoofdlijnenakkoord.

Vrijwilligers zijn daarbij het cement van de samenleving. GemeenteBelangen is van mening dat de vrijwilligers goed moeten worden ondersteund. Bij de begrotingsbehandeling in 2016 hebben we hier al om gevraagd. We doen het nu nog een keer.

 • Vraag: kan het college toezeggen binnenkort het huidige beleid, dat loopt over de jaren 2012-2016, met betrekking tot de ondersteuning van vrijwilligers te evalueren?

Uitingen van kunst en cultuur zorgen voor verbinding en ontmoeting tussen mensen. Voor zelfontplooiing en ontwikkeling is het belangrijk dat er een gevarieerd aanbod bestaat en er voldoende lokale initiatieven ondersteund worden. De voorstellen in het kader van nieuw beleid zoals extra ondersteuning van het Muzieknetwerk Salland, ondersteunen we dan ook van harte. Wat ons betreft mag dat trouwens wel het onsje meer zijn, waar het netwerk om vraagt.

Daarnaast is het nodig om het lokale cultuurbeleid te herijken. GemeenteBelangen gaat ervan uit dat dit leidt tot een herziene cultuurnota. We hopen dan ook dat er meer aandacht zal zijn voor behoud van cultureel erfgoed en streektaal.

Sport

De Sport is binnen Raalte, naast letterlijk, ook figuurlijk in beweging. Belangrijk voor GemeenteBelangen is de realisatie van Nieuw-Tyenraan. Met deze duurzame sportaccommodatie wordt een belangrijke impuls gegeven aan een gezonde en vitale samenleving voor jong en oud.

GemeenteBelangen heeft in 2014 de verantwoordelijkheid genomen voor een toekomstig sluitende begroting.  Daarbij hebben wij als een van de laatste opties, met grote moeite, het bezuinigen op schoolzwemmen meegenomen. Wij zijn zeer scherp geweest op het mogelijk voorkomen van het uitvoeren van deze bezuiniging en we zijn dan ook zeer verheugd dat het meerjarenperspectief het mogelijk maakt het schoolzwemmen te behouden.

Zoals gezegd blijft sport in beweging. Het verzelfstandigingsproces van de sporthal Hoogerheijne in Heino verloopt moeizaam. We vragen de wethouder om meer in te zetten op het realiseren van een win-win situatie voor beide partijen.

We zetten in op de realisatie van kunstgrasvelden voor de voetbal en de hockey. De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid hebben we sinds kort belegd bij het sportbedrijf. Daar is nu nog een knelpunt over, die van de personele bezetting.

 • Vraag: kan de wethouder schetsen wanneer de huidige knelpunten rond personeel zijn opgelost?

Raalte woont…   Kwaliteit van de leefomgeving

Door de grote uitbreidingen die hebben plaatsgevonden vanaf de jaren ’60 en ’70 komt de gemeente voor een steeds grotere opgave te staan als het gaat om het beheer en vernieuwing van de openbare ruimte. De aanpak die in Raalte wordt gehanteerd spreekt ons erg aan: Samen met betrokken inwoners integraal en gebiedsgericht te werk gaan.

GemeenteBelangen vindt het verder belangrijk dat er voldoende ruimte in alle kernen is en blijft  voor wonen en bedrijvigheid. In de woonvisie is benoemd hoe het woningaanbod afgestemd kan worden bij de huidige en toekomstige vraag. Het is voor de komende jaren van belang dat deze visie verwezenlijkt wordt, zodat we een aantrekkelijke woongemeente zijn en het wegtrekken van inwoners beperken.

Om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen is een integrale aanpak vereist. De nieuwe Omgevingswet zal ons de instrumenten geven om dit te realiseren. Straks hebben we geen sectorale visies meer en geen verzameling aan bestemmingsplannen, maar één omgevingsvisie en één omgevingsplan.

Milieu en duurzaamheid

Voorzitter. In de visie Raalte Duurzaam 2050 is de ambitie uitgesproken dat Raalte in 2050 duurzaam is in de breedste zin van het woord. Raalte Duurzaam door verbinden, bewustzijn, eigen kracht, kennisuitwisseling en samenwerking. De gemeente neemt steeds meer een faciliterende, stimulerende en verbindende rol. GemeenteBelangen ziet dat in 2017 vol zal worden ingezet op energiebesparing, hergebruik, afvalvermindering, asbestverwijdering en verduurzaming van het woningbestand. Toch zijn er ook geluiden dat de gemeente wel meer mag doen, vooral als het gaat om grootschalige projecten en het financieel ondersteunen van lokale duurzaamheidsgroeperingen.

 • Vandaar onze vragen:
 • wat gaat het college doen de grootschalige productie van zonne-energie en biomassa in de gemeente te bevorderen;
 • is het college bereid een waarderingssubsidie aan duurzaamheidsgroeperingen uit te keren als vliegwielbijdrage in het verduurzamen van de leefomgeving in de kernen?

Raalte zorgt…   Sociaal domein:

Op het gebied van het sociale domein liggen de komende jaren nogal wat uitdagingen. Niet alleen financieel.

Op het terrein van arbeidsparticipatie vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat mensen hulp krijgen bij het tegengaan van een neerwaartse spiraal door zoveel mogelijk mee te kunnen doen. De doelstellingen zijn helder: oa een sluitende aanpak voor jongeren; ze gaan naar school, hebben werk of een andere passende dagbesteding.

Een andere groep die graag meedoet is die van de statushouders.

 • Vraag: wat doet de gemeente in het begeleiden van statushouders naar werk dan wel stageplaatsen?

Cliënten met problematische schulden hoeven niet langer dan drie weken te wachten.

 • Vraag: drie weken is echter lang als je in de schulden zit. Is de wethouder het hier mee eens en kan hij toelichten waarom het drie weken kan duren?

Bij de doelstellingen met betrekking tot arbeidsparticipatie ontbreekt volgens GemeenteBelangen nog een bullet. Namelijk die van:  ‘Het versterken van het bedrijvennetwerk met betrekking tot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’. We hebben de ondernemers hier namelijk hard bij nodig! Immers hoe meer mensen in het reguliere bedrijf aan het werk hoe minder kosten voor de gemeente.

 • Vraag: kan de wethouder meer vertellen over de stand van zaken tot nu toe?

De Provincie Overijssel werkt aan een ombouw van het openbaar vervoer. Om te kunnen participeren in de maatschappij is het echter belangrijk dat mensen van A naar B kunnen.

Vraag: Kan de wethouder meer vertellen over de stand van zaken tot nu toe?

Bij de doelstellingen gaat het ook over de ondersteuning van mantelzorgers.  In het WMO beleidsplan 2016-2019 hebben wij vastgesteld dat wij inzetten op ondersteuning! Tijdens de bijeenkomsten mantelzorg zijn onder andere ideeën aangegeven voor waardering: bv een bloemetje, een dagje uit ed.

 • Vraag aan de wethouder:hoe gaat het college om met wensen vanuit deze bijeenkomsten. Wordt hier überhaupt iets mee gedaan?

Dan heeft GemeenteBelangen nog een vraag over:   www.waarstaatjegemeente.nl

Bij het onderwerp maatschappelijke Participatie krijgen wij als Raalte op ‘eenzaam, vaak’ een score van 2%. Soortgelijke gemeenten zitten ook rond de 2%  Je zou kunnen zeggen: ‘we zitten op het gemiddelde, prima!’ Maar de doelstelling zou volgens GemeenteBelangen om voor een 0% score te willen gaan!    

 • Vraag: hoe ziet de wethouder dit? is hier een plan van aanpak voor?

Raalte biedt ruimte…   Economie:

Met vertrouwen zien wij de vliegwielgroep uit het economisch actieplan als een van de spelers om Raalte economisch sterk te houden. Een van de belangrijke pijlers van onze economie is het Raalter winkelcentrum. GemeenteBelangen constateert dat recreatie en toerisme alleen niet meer bepalend zijn om meer mensen naar Raalte te krijgen. De vrijetijdsmarkt zal ook beïnvloed worden door een bereikbaar en ruim winkelaanbod. Daarom moeten we sterk inzetten op het versterken en aantrekkelijk maken van het Raalter winkel centrum voor jong en oud. Dat kunnen we alleen bereiken door samen met de Raalter ondernemers de schouders er onder te zetten. Goed dat we hier stappen in zetten. Het opzetten van het ondernemers fonds en de huidige route richting afschaffen betaald parkeren zijn hier sprekende voorbeelden van. Een volgende stap is het herinrichten van De Molenhof.

Bereikbaarheid en een ruim winkelaanbod zijn natuurlijk belangrijk, maar ook een visie op hoe we ons onderscheiden van onze omliggende winkelcentra. De fractie van GemeenteBelangen zou graag een visie zien van waar ons centrum moet staan over vier jaar, tussen Zwolle en Deventer, als Hart van Salland. We hebben het dan over City marketing waarin wij een belangrijke rol voor de burgemeester zien, die als ambassadeur en boegbeeld van Raalter City zou kunnen optreden.

 • Vraag: graag hier een reactie op van het college.

Voorzitter. We hebben veel geïnvesteerd in Raalte en de verschillende kernen. Raalte heeft echter ook een groot buitengebied. Ook daar is vitaliteit, duurzaamheid en economische kracht van groot belang. Er verandert echter veel op dit moment en veel ondernemers moeten op zoek naar nieuwe ondernemersvormen en inkomstenbronnen. GemeenteBelangen vindt dat zij maximaal ondersteund moeten worden en wij hebben daarom een motie voorbereid:

 • motie contactambtenaar buitengebied

Bereikbaarheid en Mobiliteit

GemeenteBelangen blijft inzetten op goede fietsverbindingen door de oude tegel fiets paden te vervangen door asfalt. Goed dat hier creatief aan wordt gewerkt, zoals in de aanpak van de Horstweg in Broekland. Op dit moment vragen we speciaal aandacht voor de tegelfietspaden in Raalte aan de Almelosestraat en Ganzeboomlaan en aan de Zwolsestraat in Heino. Deze zijn dringend aan nieuwe bestrating toe.

Daarnaast blijft de fractie van GemeenteBelangen kritisch de plannen van de provincie en het rijk volgen voor de uitwerking van de voorstellen voor kruispunt Bos. Daarnaast zijn veilige fietsroutes vanuit Raalte Noord naar Raalte dorp, en het landbouwverkeer in de directe omgeving, voor Gemeentebelangen belangrijke aandachtspunten.

Afsluiting

Voorzitter, wij willen de ambtelijke organisatie hartelijk danken voor het goede werk dat is geleverd. De begroting is compleet, en zeer leesbaar geschreven.

Tot slot willen wij  benadrukken dat naast de zojuist geuite zorgen, GemeenteBelangen zeer tevreden is met de sluitende begroting en het solide perspectief. Samen met alle inwoners van Raalte gaan wij mooie jaren tegemoet.

Tot zover voorzitter.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk