Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2019

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen is tevreden over de begroting voor 2019 en het financiële meerjarenperspectief. We zijn positief over de gepresenteerde cijfers en ambities.
Voor een aantal ontwikkelingen vragen we graag uw aandacht.

Bestuurlijke vernieuwing
We constateren tevreden dat er meer contact is met inwoners en ze meer worden betrokken bij diverse beleidsthema’s. Wij zijn van mening dat Rond-de-tafel gesprekken en de Met de Raad op Pad-bijeenkomsten goed werkt om raad en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Helder en begrijpelijk communiceren vinden we erg belangrijk om een goede terugkoppeling te geven aan onze inwoners, waarbij we speciale aandacht vragen voor de laaggeletterden in onze gemeente. Wij pleiten dan ook voor klare taal en klare financiën, waarbij beleidsstukken voor iedereen begrijpelijk zijn. We zijn al jaren groot voorstander van inwonersinitiatieven, het initiatief Heeten Begroot, zien wij als een vorm van bestuurlijke vernieuwing, waarbij inwoners het echt voor het zeggen hebben. Niet alleen qua inspraak maar ook qua financiën. Wij zijn dan ook blij dat het college inwoners hierin blijft stimuleren.
Vraag aan het college: In welke mate wordt Right to Challenge al besproken cq gestimuleerd bij de inwoners?
Een burgerpanel kan een volgende stap zijn in de bestuurlijk vernieuwing. Nog meer aan de voorkant én direct de mening en standpunten van inwoners peilen. Het past binnen het streven om inwoners meer invloed te geven en meer te betrekken bij de keuzes die de raad of de gemeente moet maken.
GemeenteBelangen is dan ook van mening dat een burgerpanel op korte termijn gerealiseerd zou moeten worden, om zodoende een bijdrage te leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners bij het bestuur.

Ruimtelijk Domein
GemeenteBelangen is tevreden over de inzet van het College op de realisatie van woningbouw en industrieterreinen in de buurtdorpen, de aanpak van de verkeersagenda en een goede en veilige infrastructuur voor auto en fietser.
Er zijn goede ervaringen met de snelheidsmeter die beloond als automobilisten zich aan de snelheid houden. Het aantal snelheidsovertredingen is hierbij met een kwart gedaald.
Vraag aan het college: Staat het college open voor een pilot om deze methode bij bijvoorbeeld de Ceintuurbaan te proberen?
Ook het platteland zal in de komende jaren ingrijpend van karakter veranderen. Ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie, duurzaamheid, asbestverwijdering, stikstofproblematiek, pfas, economische activiteiten, ondermijnende criminaliteit en kringlooplandbouw, zullen van invloed zijn op de toekomstige inrichting van het landschap. Het platteland zal niet alleen meer het exclusieve domein van de boeren zijn. De realisatie van nieuwe technieken en nieuwe functies vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle sectoren. Geef initiatieven een kans en maak het buitengebied sterker door samenwerking!
Vraag aan het college: Bij ondernemers in Heeten is grote behoefte aan uitbreiding van het industrieterrein. Kan het college aangeven wat de laatste stand van zaken is?

Sociaal Domein
GemeenteBelangen is tevreden met het ingezette proces omtrent de herijking van het subsidiebeleid en de komende evaluatie van het evenementenbeleid, het is belangrijk om vrijwilligers en organisaties goed te blijven ondersteunen, mede hiervoor hebben we een motie opgesteld, waarin we pleiten voor een collectieve evenementenverzekering.
Ook in de transformatie van het sociaal domein worden in het komend jaar belangrijke stappen gezet. Het is belangrijk volop aandacht te hebben voor de verschillende problemen op dit terrein. Of het nu gaat om jeugdhulpverlening, laaggeletterdheid, minimabeleid, schulddienstverlening of andere kwetsbare groepen iedereen moet mee kunnen doen en kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren en pragmatisch kijken naar oplossingen helpt dure doorverwijzingen te voorkomen.
Vraag aan het college: De laatste jaren merken we dat een steeds bredere groep ouders vaker opvoedproblemen ervaren. Is dit bekend bij het college en hoe gaat het college hiermee om?

Domein Klimaat en duurzaamheid
GemeenteBelangen vindt dat duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van zon, wind en biomassa een breed draagvlak en acceptatie moet hebben bij onze inwoners. Alleen dan kan energietransitie een succes worden. Betrokken inwoners moeten mee kunnen profiteren van de opbrengsten.
Energiecoöperaties en gezamenlijke verkoop van energie moet worden gestimuleerd. Gemeentelijke gebouwen moeten energie neutraal gemaakt worden. Oude gebouwen en asbest worden opgeruimd en er komt productie van duurzame energie voor in de plaats.
Energietransitie, warmtevisies en klimaatbestendigheid zijn grote uitdagingen voor de komende jaren. Ze zullen leiden tot ingrijpende veranderingen in het landschap. Het is belangrijk om het lokale belang te promoten en te benadrukken, waarbij de nadruk onder meer dient te liggen op technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de uitvoeringsplannen. Zo maken we van Raalte een mooie, duurzame en klimaatbestendige gemeente.

Domein sport, cultuur en leefbaarheid
Sport, cultuur en leefbaarheid gaan vaak samen in een dorpsgemeenschap. Vitale en actieve inwoners zetten zich in voor het behoud van allerlei voorzieningen. We willen dit graag behouden en moeten ons voor behoud van leefbaarheid blijven inzetten. Dit vraagt een inspanning van ieder van ons. Van senior tot jeugd zullen we daar meer bij moeten betrekken. Positief zijn we over de ontwikkeling van een lokaal Raalter Sportakkoord. Cultuur verbindt generaties en bevolkingsgroepen. Het cultuuraanbod dient dan ook divers en veelzijdig te zijn. Cultuur en sport kunnen ook een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
GemeenteBelangen hecht enorm veel waarde aan de inwonersinitiatieven. Rondom 75 jaar bevrijding zijn vele dorpen hier mee bezig.
Vraag aan het college: Kan het college aangeven wat de laatste stand van zaken omtrent de financiering van al deze inwonersinitiatieven rondom 75 jaar bevrijding?

Domein leren en werken
We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Overheid en onderwijs, waaronder ook RMC-consulenten, de praktijkschool en het speciaal onderwijs, werken samen met ondernemers om opleiding en werk goed op elkaar te laten aansluiten.
Vraag aan het college: Het college schrijft dat ze een vangnet biedt voor inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt, graag horen we hoe dit vangnet er uit ziet?
GemeenteBelangen is een groot voorstander van een inclusieve arbeidsmarkt. Beschut werk wordt ook de komende jaren weer een uitdaging om het financieel rond te krijgen. We zijn mooie stappen aan het zetten met de Stichting Werk Raalte. Volgens ons is het goed om beschut te werken waar nodig en te detacheren waar het kan. Zo houden we de kosten laag zonder dat het ten koste gaat van deze doelgroep.
Vraag aan het college: Met beschut werken zijn de nodige kosten gemoeid. Kan het college aangeven hoe ze detachering nog meer kan bevorderen?

Domein bestuur en dienstverlening
De afgelopen tijd is steeds meer ingezet op het zoeken van verbinding met onze inwoners. Via contact-ambtenaren en verschillende themabijeenkomsten proberen we onze inwoners volop te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen. Als gewaardeerd partner blijven we zoeken naar verbinding met de samenleving. Toegankelijkheid is daarnaast net zo belangrijk. Hetzij via digitale kanalen dan wel gewoon ouderwets aan de balie of in een spreekkamer. Onze inwoners moeten ons kunnen bereiken. Verdere professionalisering van onze dienstverlening en mediakanalen hoort daarbij.

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen wil de ambtelijke organisatie danken voor hun inzet en betrokkenheid. Als gewaardeerd partner van de samenleving komen we ook in 2020 tot mooie resultaten!

——————————–

De hele vergadering is terug te zien via:      Vergadering 7 november

Interessant? Deel het direct met uw netwerk