Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2020

Vandaag zijn de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Raalte. Hieronder treft u de bijdrage van GemeenteBelangen aan. Dit jaar heeft GemeenteBelangen naast de tekst een kort filmpje gemaakt. Via de volgende link is deze te bekijken:

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2020

Voorzitter,

Het Coronavirus maakt alles anders. Daarom wil de fractie van GemeenteBelangen aan het begin van deze algemene beschouwingen kort stilstaan bij de slachtoffers en sterkte wensen aan nabestaanden om het verlies te dragen. Ook economisch en financieel zijn de gevolgen van het virus voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ingrijpend. We hopen met het Koersdocument een middel te hebben om de pijn te verzachten. Daarnaast vragen we uw aandacht voor een aantal andere ontwikkelingen.

  1. Ruimtelijk Domein.

GemeenteBelangen is blij met de wijze waarop het proces rondom de omgevingsvisie is vorm gegeven. Visiemakers uit alle geledingen van de Raalter samenleving hebben meegedacht over hoe we Raalte in de toekomst ruimtelijk willen inrichten. Vooral woningbouw is voor ons een belangrijk thema. Voor Raalte dorp moeten we het proces opstarten om te komen tot een keuze voor een nieuwe woningbouwlocatie. Wat, waar en voor wie gaan we bouwen. Wat GB betreft is dat duurzaam, betaalbaar en zoveel mogelijk voor de lokale behoefte. Het is daarbij vooral belangrijk dat we de jongeren in de kernen behouden. Daarom moet er in de buurtdorpen ruimte blijven voor woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook voor een nieuwe woningbouw-locatie in Mariënheem moet een goede oplossing gevonden worden. Als er locaties in het centrum vrijkomen moet het College hier proactief op inspelen, zodat er zoveel mogelijk voor doelgroepen wordt gebouwd.  Ruimte in het buitengebied wordt steeds schaarser. We hebben veel wensen als het gaat om duurzame energieopwekking, kringlooplandbouw, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. Om zoveel mogelijk goede landbouwgrond te sparen moeten we slim met onze gronden omgaan. We zullen het platteland zo moeten inrichten, dat zoveel mogelijk functies te combineren zijn. We blijven ons – samen met de Plaatselijk Belangen – sterk maken voor een verbrede N35, een oplossing voor Knooppunt Bos en afdoende verkeersveiligheidsmaatregelen.

  1. Sociaal Domein.

GemeenteBelangen ziet een duidelijk beschreven maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Een mooie ambitie, zodat iedereen naar eigen vermogen kan blijven participeren in de samenleving. Integrale aanpak en preventie zijn belangrijke uitgangspunten. Het CJG gaat belangrijker worden binnen de gemeente Raalte om zo de kosten van de dure specialistische jeugdhulp op termijn te laten dalen. Door nauwe samenwerking kan op lokaal niveau Veilig Thuis sneller worden ingeschakeld. We verwachten veel van onafhankelijke cliënt ondersteuning en de nieuwe werkwijze omgekeerd toetsen. Iedereen dient de juiste zorg te ontvangen. De toenemende tekorten in het sociaal domein baren ons echter wel zorgen. We hopen dat er structurele oplossingen komen.

  1. Domein Klimaat en Duurzaamheid.

Klimaatadaptatie en energietransitie blijven ook in 2021 belangrijke maatschappelijke opgaven. Het voorkomen van hittestress en het meer vergroenen van onze directe leefomgeving verdient daarbij aandacht. Meer acties zijn nodig om bewustwording bij onze inwoners te bevorderen. Volgend jaar stellen we de concept-RES definitief vast, hebben we een warmtetransitievisie en gaan we aan de slag met windenergie. Door te faciliteren, te verbinden en te ondersteunen helpen we inwoners en organisaties met hun initiatieven en werken we gezamenlijk toe naar het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen.

  1. Domein Onderwijs, leren en werken.

We leven in een bijzondere tijd, waarin tijdens deze pandemie ook veel inwoners van Raalte hun baan verliezen. Leerkrachten maken zich zorgen over besmettingen op scholen en daarmee ook over hun eigen gezondheid. Leerlingen volgen minder fysieke lessen, het digitale lesaanbod moet worden vergroot. Vraag gestuurd onderwijs is belangrijk, een leven lang leren, inspelen op de arbeidsmarkt, omscholing, ook werkgevers spelen hierin een essentiële rol. We proberen daarom in te zetten op ondernemersvriendelijke dienstverlening, een goed vestigingsklimaat, innovatie en het bevorderen van de vrijetijdseconomie en de agro-en foodsector. Goed onderwijs en een goede onderwijshuis-vesting sluiten daarbij aan. Door de vervaardiging van het onderwijshuisvestingsplan kan er samen met het onderwijs een goede maatschappelijke en financiële afweging wordt gemaakt. Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. Het is goed dat nieuwkomers vanaf het begin mee kunnen doen in Raalte. Niet alleen hen, maar iedere inwoner van Raalte willen we in een inclusieve samenleving gelijke kansen geven.

  1. Domein Sport, cultuur en leefbaarheid.

GemeenteBelangen staat altijd dicht bij de inwoners, samen willen wij de leefbaarheid bevorderen door in gesprek te gaan en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan wonen in een goede, aantrekkelijke en veilige omgeving. Wij ondersteunen dan ook de plannen die samen met de inwoners ingebracht zijn en de aankomende jaren werkelijk uitgevoerd gaan worden. Zo zijn de herinrichting van de Grote Markt en het terrein rond de Plaskerk, het ondergronds brengen van hoogspanningskabels en de herinrichting van de Stationsstraat belangrijke voorstellen die bijdragen aan een versterking van de leefbaarheid van Raalte. Discriminatie en radicalisering hebben een negatieve invloed op een gemeenschap. We gaan het gesprek aan om de goede verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bestendigen. Hierdoor hopen we meer wederzijds begrip en respect te kweken.

  1. Domein Bestuur en Dienstverlening.

We slagen er steeds beter in om de verbinding te leggen met onze inwoners, een positieve grondhouding aan te nemen bij burgerinitiatieven en op te treden als een gewaardeerd partner van ondernemers en maatschappelijke organisaties.
We achten het daarnaast van belang om alert te blijven op integriteit en criminele ondermijning van het openbaar bestuur tegen te gaan. Sinds de vaststelling door de raad van de gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2011) worden we bijna elk jaar wel bijgepraat over het thema integriteit. In 2015 bracht het ministerie de handreiking integriteit politieke ambtsdragers uit. Daarnaast constateerde de NRC in 2018, dat Raalte geen bijzondere integriteitsprocedure voor kandidaat – wethouders kent. Tot slot kent ook ons Reglement van Orde geen bepalingen aangaande de benoemingsprocedure voor bestuurders. We roepen het College op ons te informeren over de stand van zaken met betrekking tot integriteit in het politieke domein en daarbij aandacht te besteden aan het bestaan, het herzien of ontwikkelen van een samenhangend geheel van gedragscodes, protocollen en procedures.

  1. Financiën.

De begroting 2021 ziet er ten opzichte van onze buurgemeenten goed uit. De financiële kengetallen staan op groen,  de stand van de reserves is voldoende en we maken tevens ruimte voor nieuw beleid en nieuwe investeringen. Echter, in de komende jaren blijft het noodzakelijk het behoudende financiële beleid voort te zetten en strak aan de wind te varen. Het opvangen van de financiële gevolgen van deze pandemie, de toekomstige herverdeling van het Gemeentefonds en de oplopende tekorten in het Sociaal Domein kunnen nadelige gevolgen hebben voor de financiële positie van Raalte op de lange termijn.

Afsluiting.

Voorzitter,

de fractie van GemeenteBelangen wil in het bijzonder de ambtelijke organisatie bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. Door de uitbraak van het virus zag voor onze medewerkers de wereld er op slag anders uit. Niet alleen door de intelligente lockdown, de 1,5 meter maatregel en het dragen van mondkapjes, maar ook door veranderingen op de werkvloer. Thuiswerken en niet meer fysiek met collega’s aan de slag en lol trappen. Desondanks is men erin geslaagd om zich aan te passen en bovenal ook digitaal een gewaardeerd partner van de Raalter samenleving te blijven. Hulde daarvoor!

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk