Algemene beschouwingen Gemeentebelangen

In de algemene beschouwingen kijkt de gemeenteraad vooruit op het komende jaar en de jaren daarna. Hieronder staan de algemene beschouwingen van Gemeentebelangen omschreven zoals deze tijdens de vergadering op 1 juli zijn voorgedragen.

 

In een onzekere financiële wereld moet er door het openbaar bestuur, nog meer dan anders, keuzes  gemaakt  worden. Keuzes waarbij nu nog niet duidelijk is welke koers er ingezet wordt door de landelijke politiek.

In het Bestuursakkoord 2010-2014 maken we als collegepartij duidelijk welke richting we met Raalte op willen. We kiezen voor vitale kernen en betrokken inwoners, een keuze die gemaakt is als vervolg op de strategische visie.

Een bestuursakkoord waarbij we in de uitvoering een goede balans moeten vinden tussen ambities en mogelijkheden en waarbij investeren in voorzieningen, onderwijs, zorg en duurzaamheid de rode draad in het geheel zijn.  Zorg, minima en lokale lasten zullen we daarbij zoveel mogelijk ontzien. 

 Het nieuw aangetreden college is nu 65 dagen in functie en bezig om die goede balans te vinden tussen bezuinigen,hervormen en investeren.

De komende periode worden er van dit nieuwe college grote inspanningen verwacht om dit te bereiken.

Een goede en actieve communicatie met de inwoners en de gemeenteraad is hierbij noodzakelijk.

Als vervolg op dit Bestuursakkoord zijn in de Perspectiefnota 2011-2014 en het Meerjarenuitvoering programma voorstellen opgenomen die noodzakelijk zijn om die juiste balans te vinden.

Tijdens de raadspleinsessie was er grote publieke belangstelling voor de voorgenomen plannen en de mogelijke consequenties van deze voorstellen.

Diverse plaatselijk belangen uit de buurtdorpen, Raalter culturele instellingen, bibliotheek,  ouderenorganisaties, afgevaardigden van muziekonderwijs, enzovoort. maakten ruim gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en hun zorgen te uiten.

Ook per mail hebben wij diverse reacties ontvangen om duidelijk te maken welke gevolgen deze voorgestelde bezuinigingen mogelijk kunnen hebben voor deze organisaties en de inwoners van de gemeente Raalte.

 Een helder en duidelijk verhaal waaruit  bleek dat het merendeel toch wel enig begrip had voor de bezuinigingsmaatregelen waarin de gemeente Raalte haar aandeel moet leveren.   

Dit draagvlak en begrip uit de samenleving is van groot belang voor de verdere uitwerking van de voorstellen en moet voor het college een stimulans zijn om zo snel mogelijk met deze groeperingen om de tafel te gaan zitten om tot resultaten te komen.  

 Signalen die duidelijk maken dat er maximaal geïnvesteerd moet worden in draagvlak creëren en samen met alle partners dit traject in te gaan met als doel van een bedreiging een kans te maken. 

Het Bestuursakkoord “Kiezen in de Kern” is in de Perspectiefnota verder uitgewerkt en  geeft op 6 thema’s de kaders aan en de uitwerking in het  Meerjarenuitvoeringsprogramma voor de periode 2011 tot 2014

Voor Gemeentebelangen belangrijke thema’s “Kiezen in de Kern” zijn de volgende :

Raalte leeft

Een belangrijk punt voor Gemeentebelangen is het zwembad Tijenraan. Al jaren ligt er een visie nota van dit gemeentelijk zwembad, hierin staat duidelijk dat we keuzes moeten maken voor de toekomst van dit zwembad. We kunnen niet nog jarenlang doorgaan met het elk jaar oppimpen van dit zwembad en torenhoge energie rekeningen blijven betalen.

De houdbaarheidsdatum van Tijenraan is al overschreden of nadert in ieder geval met rasse schreden.

Wat is het Perspectief voor Tijenraan?

Investeren in nieuwbouw en geld gaan reserveren voor deze nieuwbouw zijn keuzes die we als raad moeten gaan maken en waar we niet voor mogen weglopen.

Kan de raad eind 2011 een plan van aanpak en of een scenario ontvangen ?

 Multi Functionele Accomodaties zijn ook een belangrijk punt voor Gemeentebelangen. Vitale kernen en betrokken inwoners willen we behouden en uitbreiden, dat is de rode draad in het bestuursakkoord, dat is ook de prioriteit van Gemeentebelangen.

Alleen mooie woorden is niet genoeg, de inwoners willen ook weten waar ze aan toe zijn en dat het niet bij papieren plannen blijft. Multifunctionele ontmoetingsplekken zijn een must in de kernen. Een aantal van deze MFA’s zijn in de planning. Voor ons en de inwoners is dat niet genoeg. Zij zijn lang genoeg met een kluitje in het riet gestuurd.

Ook hier moet geld voor gereserveerd gaan worden zodat duidelijk wordt wanneer Nieuw Heeten, Heino, Lierderholthuis en Heeten kunnen beschikken over deze noodzakelijke voorzieningen.

Het alleen noemen van een aantal kernen is voor ons niet voldoende, hier moet een planning (Masterplan) aan ten grondslag liggen waarin duidelijk is aangegeven waar de prioriteiten liggen voor uitvoering in deze kernen. Financieel is het nu eenmaal niet mogelijk in alle kernen tegelijk te starten met deze voorzieningen,

Een planning en tijdtabel is ook belangrijk voor de eventuele mogelijkheden om subsidie te verkrijgen. Ook de provincie zal hier op aandringen.

Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn, en in welk jaar, dat moet toch mogelijk zijn.?

Een van de maatregelen die het college voorstelt in het kader van de bezuinigingen is het beperken van de schoollogopedie tot uitsluitend de screening van leerlingen. Gedachte is dat de logopedie behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Afgelopen week werd bekend dat minister Klink voorstelt om de logopedie te schrappen uit het basispakket van de zorgverzekering. GB spreekt haar bezorgheid uit voor dit landelijk beleid en vraagt het college om indien deze maatregel door de 2e kamer wordt overgenomen de bezuinigingen op schoologopedie te herzien.

Raalte woont

Zorgwekkend voor de toekomst zijn de cijfers en conclusies uit het rapport van het Trendbureau Overijssel. Keihard is de conclusie dat “Vergrijzing en krimp een belangrijke factor wordt in de economie van Overijssel” en dat Raalte daar vooralsnog niet op lijkt te anticiperen. Dit zijn harde conclusies. Meerdere malen heeft Gemeentebelangen hier aandacht voor gevraagd. De ontwikkelingen ten aanzien van wonen,zorg en welzijn voor senioren lopen achter bij de gegevens van dit Trendbureau en CBS cijfers.

Een recentelijk gehouden enquête onder de 50+-ers in Heeten geeft aan een groot gedeelte van deze groep binnen 1 tot 5 jaar een andere woning denken nodig te hebben, in de overige kernen zal de situatie niet anders zijn.

Dit zou betekenen dat er nu al bouwplannen in uitvoering zouden moeten zijn. En die zijn er niet. Voor de huidige en toekomstige senioren in de gemeente Raalte een slechte zaak.

Er moeten nu concrete stappen gezet worden zodat hier op korte termijn (2011) een antwoord op gegeven kan worden. In de plannen moeten prestatieafspraken met gemeente, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars worden opgenomen. Het moet afgelopen zijn om elkaar de zwarte piet toe te spelen. maar kom met voorstellen en plannen. College neem u verantwoording en regierol hierin.!

Raalte werkt

Voorzitter, jongeren kunnen blijven wonen in Raalte, dat is in ieder geval de toezegging van de wethouder. Dat is een goede zaak zodat de vitaliteit van de kernen door deze jonge inwoners gewaarborgd kan blijven.

Jongeren, die door het niet op tijd inspelen op de veranderde economische ontwikkelingen en te weinig arbeidsplaatsen wegtrekken uit Raalte is slecht voor Raalte. Wij willen geen veroudert Raalte.

Krimp en economische gevolgen moeten opgevangen worden door een andere vraag naar arbeid te ontwikkelen. De demografische ontwikkelingen in Raalte (de sterke vergrijzing) bieden hier kansen en perspectief voor de toekomst.

Meer banen in de zorg en persoonlijke dienstverlening kunnen hier uitkomst in bieden. 

Onze middenstand en lokale bedrijven hebben het niet gemakkelijk in deze tijd van economische teruggang. Wij merken dat er gelukkig nog veel ondernemers zijn die kijken of en hoe ze hun bedrijvigheid kunnen veranderen en uitbouwen. Dit vereist een lokale overheid die creatief meedenkt en tijdig faciliteert. Op dit punt uit Gemeentebelangen haar zorgen. Het kernwinkelgebied in Raalte dorp, maar ook andere kermen zit nagenoeg op slot en biedt weinig ruimte tot geen mogelijkheden om “vers bloed” andere ondernemingen of ondernemingsvormen toe te laten. Anderzijds hebben wij een enorme uitdaging daar waar het gaat om de revitalisering van bestaande (oudere) bedrijventerreinen.

Bezuinigingsvoorstellen.

De bezuinigingsvoorstellen en speciaal die bezuinigingen die opgenomen zijn in het thema “Raalte Leeft” komen hard aan in de kernen.Verdwijnen van de  Bibliotheek en sluiting van de Infopleinen is het gesprek van de dag.

Dit kan en mag niet gebeuren.

Tijdens de inspraakmogelijkheden en alle reacties de afgelopen weken in de media hebben wij als Gemeentebelangen deze reacties goed op ons in laten werken. Wij hebben goed geluisterd naar de inwoners. En wij delen hun zorgen als een en ander zo dramatisch uit zou pakken als soms wordt geschetst.

Het totale bezuinigingspakket van 4,3 miljoen euro is nodig om Raalte ook voor de toekomst financieel gezond te houden maar ook om te investeren in de toekomst.

Bezuinigen, hervormen en investeren vragen de aankomende jaren een maximale inspanning van dit net aangetreden college, een pittige opgave.

Gemeentebelangen heeft er alle vertrouwen in dat door een verantwoorde uitwerking van deze ongekende bezuinigingstaakstelling, met alle inwoners en betrokken partijen, dit college in staat is deze klus te klaren.Belangrijk hierin is dat het college op tijd terug komt naar de raad indien er signalen zijn die dit noodzakelijk maken.

 Op ons kunt u rekenen in de verdere uitwerking.

De eerste gesprekken en draagvlak creëren zijn al gevoerd en veel misverstanden en onduidelijkheid zijn al omgeslagen in begrip en medewerking. Jammer genoeg nog niet voor alle partners, daar is nog enig tijd en inspanning voor nodig.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk