Algemene beschouwingen

Het is een goede gewoonte van de fractie van GemeenteBelangen om de tekst van de algemene beschouwingen te delen met onze inwoners. Gisteren was er de raadsbehandeling van de begroting voor 2018 waarin GemeenteBelangen aandacht vroeg voor een aantal ontwikkelingen in de gemeente Raalte. We hebben hierbij aangegeven wat we als fractie belangrijk vinden en welke keuzes we maken. Hieronder kunt u de hele algemene beschouwing lezen;   

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen, november 2017.

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen is tevreden over de begroting 2018 en het financieel meerjarenperspectief tot 2021. De reservepositie is in balans. Het weerstandsvermogen is voldoende en de financiële risico’s zijn afgedekt. Dat enkele knellende berenschotbezuinigingen worden teruggedraaid vinden we een goede zaak. GemeenteBelangen is tevreden over de gepresenteerde cijfers en de ambitie van het college om – na jaren van noodgedwongen rijks bezuinigingen – weer te investeren in de Raalter gemeenschap.

Voor een aantal ontwikkelingen vragen we graag uw aandacht.

Bestuurlijke vernieuwing/Gewaardeerd Partnerschap.

Naast de vele zaken die er op financieel en organisatorisch gebied zijn gerealiseerd, is het college er in geslaagd om ook bestuurlijk-maatschappelijk goede stappen te zetten. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. College, raad en ambtelijke organisatie zijn in gesprek gegaan met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zijn als raad op pad geweest. We hebben geluisterd naar de ideeën en plannen vanuit de kernen en we hebben geprobeerd de inwoners te ondersteunen en te faciliteren bij het realiseren van hun plannen. Mooie voorbeelden zijn “Groen Samen Doen” en het Cultuurbeleidsplan, waarbij we met alle stakeholders beleid hebben ontwikkeld, dat kan rekenen op breed draagvlak onder de bevolking. GemeenteBelangen ondersteunt deze wijze van besturen en is van mening dat deze aanpak in de komende jaren ook op andere beleidsterreinen kan worden ingezet!

Onderwijs.

GemeenteBelangen is blij met de voortzetting van het beleid voor het onderwijs. Het streven om in elke kern tenminste één voorziening voor het basisonderwijs te handhaven is niet meer dan plicht naar onze inwoners. We realiseren ons wel dat de gemeente hier niet altijd invloed op heeft. Goed overleg met schoolbesturen is dan ook essentieel om vinger aan de pols te houden.

Kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en naschoolse opvang is in Raalte in voldoende mater aanwezig via particuliere instellingen of via Koos. Blijvende aandacht vraagt GemeenteBelangen voor de toegankelijkheid van deze kinderopvang voor mensen met een smalle beurs. De aanpak van het schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. GemeenteBelangen is tevreden over het huidige beleid om bij schoolproblemen vroegtijdig in overleg te gaan met ouders, jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaar.

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. De gemeente moet zich dus niet alleen bezighouden met het bouwen van accommodaties, maar dient ook de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. Een goede relatie tussen vakgericht onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers. Ondernemers en scholen moeten dus meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt. Het aantal en type stageplaatsen dient te zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid.

Welzijn.

GemeenteBelangen wil de dorpen leefbaar houden. In iedere kern is een MFA gerealiseerd en die profileren zich in toenemende mate als het bruisend middelpunt van de kern. Dit moeten we zo houden. Verbindingen zoeken tussen verenigingen zal blijvend gestimuleerd moeten worden. De participatie van ouderen en minderheden verdient aandacht. We steunen veel op de inzet van vrijwilligers. Vooral de doelgroep jonge ouders blijft daarin wel achter. Het is belangrijk om deze groep te enthousiasmeren voor naoberschap en vrijwilligerswerk in de kernen. GemeenteBelangen zou graag hierin initiatieven van het College willen zien.

De meeste kernen worden vertegenwoordigd door een plaatselijk belang. Raalter dorp kent dit niet. Om problemen aan te pakken of ontwikkelingen te stimuleren wil GemeenteBelangen meer gebruik maken van de maatschappelijke en sociale partners in een wijk, zoals zorgknooppunten, scholen, sportverenigingen en woningbouwcorporatie.

GemeenteBelangen is tevreden over de ambitie en doelstellingen in het cultuurbeleidsplan. Het materieel en immaterieel erfgoed van onze gemeente zullen we toeristisch en economisch goed moeten inzetten. Kunst en cultuur in al zijn vormen moet door iedereen kunnen worden beleefd, van jong tot oud, van  autochtoon tot nieuwe Nederlander. Naast zang, dans en toneel zal ook aan muziek en muziekeducatie een nieuwe impuls moeten worden gegeven

Sport.

Het sportbedrijf  levert een goede bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het terrein van sport, zorg en bewegen. Het sportbedrijf slaagt er meer en meer in zoveel mogelijk inwoners te stimuleren, participatie en sociale samenhang te bevorderen en verbindingen te leggen met zorginstellingen en scholen. Inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking mogen geen belemmering voor sportdeelname zijn. Het prachtige Nieuw Tijenraan is een duurzame instelling waar al deze aspecten  op een positieve manier samenkomen.

Zelfstandige sportstichtingen in de kernen zorgen voor meer betrokkenheid van de inwoners. De Vrienden van de Tippe is daarvan een goed voorbeeld. We zijn blij met het beschikbaar stellen van budget voor aanpassingen in het zwembad in Heino. Datzelfde geldt voor de Stichting Sportbelangen Heino (SSH), die de exploitatie van de sporthal Hoogerheijne zal overnemen. Met maatschappelijke partners en inwoners gaat SSH op zoek naar mogelijkheden om sporten en bewegen in Heino levensbestendig en duurzaam vorm te geven.

De afgelopen jaren is veel gebruik gemaakt van het sportstimuleringsfonds. Sportverenigingen hebben zodoende hun clubaccommodatie kunnen verbeteren. Hierdoor hebben ze een sociale en economische impuls gegeven aan het verenigingsleven. Voor de komende jaren is echter onvoldoende financiële ruimte aanwezig voor het doen van investeringen in huisvesting, terreinen en duurzaamheid. We zullen dan ook een amendement indienen om boven de al beschikbaar gestelde 1 miljoen euro dit fonds een extra impuls te geven van 1.500.000 euro.

Kwaliteit van de leefomgeving.

We hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet in het verbeteren en versterken van de kwaliteit van onze leefomgeving. Op een vernieuwende manier hebben we onze inwoners en  maatschappelijke organisaties erbij betrokken. De komst van de nieuwe Omgevingswet stelt ons voor grote uitdagingen, die we samen met onze burgers participatief moeten oppakken. De woningmarkt trekt gelukkig aan, de groei van het aantal inwoners zet door  en er is weer meer vraag naar bedrijventerreinen. De samenwerking met onze economische partners en de inzet van de accountmanager bedrijven moet leiden tot een versnelde uitgifte van kavels en maatwerk dient individuele ondernemers te faciliteren bij het zoeken naar huisvesting op onze bedrijventerreinen.

Veel gehoorde klachten in de directe leefomgeving zijn hondenpoep, zwerfvuil en fietsen in kernwinkelgebieden. Aan deze dagelijkse ergernissen van onze inwoners zouden we meer moeten  doen. Toch besteden we aan veiligheid en handhaving in de leefomgeving maar 79 euro per inwoner. De buitengewoon opsporingsambtenaar kan tegen deze ergernissen niet effectief genoeg optreden. GemeenteBelangen is van mening dat we hieraan meer prioriteit dienen te geven.

Er is dit jaar hard gewerkt aan nieuw beleid voor het buitengebied. We hebben de nota recreatie en toerisme aangenomen. We zoeken naar oplossingen voor vrijkomende agrarische gebouwen. Bij het afbreken van verouderde schuren ruimen we ook het asbest op. We werken aan verfraaiing en behoud van boerenerven, tuinen en waardevolle landschapselementen. Er komen nieuwe economische activiteiten in het buitengebied en ook de landbouw kan zich blijven ontwikkelen. De discussie over het verder vorm geven van het bestemmingsplan buitengebied pakken we binnenkort op. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat we alle partners van Natuur en Milieu tot LTO hierbij betrekken en samen werken aan breed gedragen plannen, waardoor we het buitengebied sterker en duurzamer maken en boer en burger met elkaar verbinden.

Milieu en Duurzaamheid.

Op het thema duurzaamheid maken we ook in Raalte de juiste stappen om onze doelstellingen te bereiken. Recentelijk hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het zonnepark van Endona in Heeten. We gaan meer inzetten op het versterken van de samenwerking met duurzaamheidsorganisaties en ondernemers bij het aanvragen van subsidie en het faciliteren in de uitvoering van projecten. Er komen op tal van terreinen nog andere mooie projecten aan. GemeenteBelangen hecht waarde aan dergelijke initiatieven vanuit de kracht van de samenleving. Het is nu echter wel tijd voor een versnelling. Initiatieven en technologische ontwikkelingen zijn complexer geworden en vereisen een flexibele en wendbare gemeente. Veel onderwerpen vragen om een integrale en regionale aanpak.

Sociaal Domein.

Voor GemeenteBelangen is het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. De gemeente voert een ruimhartig sociaal beleid en levert voor individuele problemen vaker  maatwerk. Op het terrein van specialistische jeugdhulp is het belangrijk dat voor elk kind ook maatwerk wordt geboden. Deze vorm van jeugdhulp wordt in 2018 resultaatgericht ingekocht. Belangrijk daarbij is vooral de monitoring van de resultaten.

GemeenteBelangen vraagt ook aandacht voor laaggeletterdheid in onze gemeente. Deze doelgroep is kwetsbaar en moet zoveel mogelijk worden ondersteund, vanuit de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. We vinden dan ook dat bij de doorontwikkeling van gemeentelijk websites extra aandacht aan deze doelgroep moet worden besteedt.

Werk en inkomen

GemeenteBelangen is positief over de Stichting Werk Raalte. Meer mensen stromen door naar vormen van betaald werk. Ook goede begeleiding van (nieuw) beschut werk kan bijdragen aan goede resultaten en een betere participatie van de doelgroep.

Economie.

Er is hard gewerkt om de lokale economie te versterken. Contacten met lokale ondernemers zijn verbeterd. Het aanbestedingsbeleid is herzien, zodanig dat lokale ondernemers meer kansen hebben om opdrachten binnen te halen. Betaald parkeren in het centrum van Raalte is afgeschaft, waardoor meer inwoners hun boodschappen in het centrum gaan doen. Aansluiting bij het innovatiecluster Agri&Food regio Zwolle is een goede zaak. Het Green East project zou binnen dat cluster een prominente plek moeten krijgen. Hierdoor kan de kracht van Salland worden versterkt. Het platteland krijgt ruimte om zich te ontwikkelen tot een sterke economische motor. We vinden het zeer belangrijk dat de economie zich ook in de kernen kan blijven ontwikkelen. We proberen daarbij bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast zetten we in op een versnelde uitgifte van kavels op het bedrijventerrein de Zegge VII. Door nu te investeren in het bouwrijp maken willen we het vestigingsklimaat verbeteren en bedrijven de ruimte geven zich te ontwikkelen. Uitgangspunt is het bevorderen van de werkgelegenheid in Raalte.

Bereikbaarheid en mobiliteit.

GemeenteBelangen blijft inzetten op een goede en veilige doorstroming van de N35, goede fietsverbindingen en een goede afwikkeling van het landbouwverkeer op parallelwegen. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor voetgangers/wandelaars bij de herinrichting van de openbare ruimte. Autogebruik naar het centrum moet worden ontmoedigd door meer in te zetten op bevordering van het fietsgebruik en de daarbij horende infrastructuur. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het centrum te bevorderen wordt het verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Verkeersveiligheid is in alle kernen voor veel inwoners een knellend probleem. De aanpak van het sluipverkeer in Laag-Zuthem vormt de opmaat voor meer investeringen in verkeersveiligheid. We kijken ook naar innovatieve verkeersconcepten.

Afsluiting.

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen wil de ambtelijke organisatie hartelijk danken voor het vele en goede werk dat is geleverd. Hun inzet heeft gezorgd voor goede resultaten in de verschillende programma’s

De begroting is sluitend en het financieel meerjarenperspectief solide. Samen met alle inwoners van Raalte gaan we mooie en positieve jaren tegemoet.

Tot zover.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk