Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

De gemeente Raalte heeft voor 2016 een sluitende begroting. Ook voor de jaren daarna is de begroting structureel in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college aan de gemeenteraad aanbiedt. Wethouder Financiën Frank Niens: ‘Deze begroting laat zien dat de gemeente Raalte een gezonde financiële positie heeft. Natuurlijk zijn er de komende jaren genoeg uitdagingen die op ons afkomen, maar deze begroting geeft ons voldoende vertrouwen.’

Veranderingen in sociaal domein

Het volgende jaar zal voor de gemeente Raalte vooral in het teken staan van veel veranderingen. Frank Niens: ‘Vanaf het begin van dit jaar is er veel veranderd in het sociaal domein en hebben wij veel extra taken en verantwoordelijkheden op dit gebied erbij gekregen. Ook in 2016 gaan we hierin belangrijke stappen zetten. Zo gaan we met ingang van 1 januari 2016 de sociale werkvoorziening zelf uitvoeren via de stichting Werk Raalte. Binnen de jeugdzorg gaan we de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken. Binnen het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richten we ons in 2016 op de veranderingen in de dagbesteding en het vervoer van en voor cliënten.’

Koers vasthouden

Frank Niens: ‘Naast alle veranderingen in het sociaal domein, blijven we vooral ook de koers vasthouden zoals we die uitgezet hebben in ons hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern”. We gaan voortvarend verder met de voorbereidingen om een nieuw Tijenraan te bouwen in 2017. Maar ook de N35 staat volgend jaar hoog op onze agenda. Samen met de provincie Overijssel en het Rijk blijven we inzetten op de ontwikkeling van een goed maatregelenpakket voor een betere en veiligere doorstroming.

Meerjarenperspectief

Wethouder Niens vervolgt: “Het meerjarenperspectief tot en met 2019 laat een structureel sluitend financieel beeld zien. Onze reservepositie is in balans met de risico’s die geïnventariseerd zijn. Onze financiële positie mogen we daarom best gezond noemen. Natuurlijk is het college zich bewust van uitdagingen die er liggen. Hierbij moet je denken aan de flinke opgave om alle taken binnen het sociaal domein uit te voeren binnen de budgetten die we hiervoor van het Rijk ontvangen. Dit komt bovenop de druk die er al ligt om alle bezuinigingsmaatregelen tijdig en volledig te realiseren”.

Nieuw beleid

In deze begroting en meerjarenraming heeft het college ook ruimte gemaakt voor nieuw beleid. Het gaat hierbij onder meer om :

  • Functie van werkgeverspunt en bedrijfscontactfunctionaris samenvoegen en structureel versterken.
  • Uitvoering van de sociale werkvoorziening door stichting Werk Raalte.
  • Beheer, onderhoud en vervangingen van civieltechnische kunstwerken zoals beschoeiing in Raalte Noord.
  • Vorm en inhoud geven aan de ontwikkelagenda Raalte en de hierbij behorende organisatieontwikkeling.
  • Het realiseren van een sprintbaan op sportpark Ramele.
  • Bevorderen van de verkeersveiligheid op de Horstweg in Broekland, het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan en het levensloopbestendig maken van de Nieuwstraat in Raalte.”
  • Het continueren van het beleid om energieneutraal en duurzaam te zijn in 2050. We blijven inzetten op energiebesparende en andere duurzame maatregelen.

Lastendruk

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt, bij gemiddelde lediging, €144 (tarief 2015 was €151). Het tarief voor de rioolheffing wordt €211 (tarief 2015 was €199). De OZB voor huiseigenaren wordt met 4,85% verhoogd. Dit betekent dat de totale lastendruk in 2016 voor een “gemiddelde” huurder uitkomt op €355 (lastendruk 2015 was €350) en voor een “gemiddelde” eigen woningbezitter op €646 (lastendruk 2015 was €633).

Raadsvergadering

Op dinsdagavond 27 oktober is er een hoorzitting met aansluitend een raadpleinsessie over de begroting. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is gepland op donderdag 5 november, aanvang 14:00 uur.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk