Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming voor Raalte

Naast realisatie van bezuinigingen wil het college impulsen bieden op meerdere beleidsterreinen

De gemeente Raalte heeft voor 2017 een structureel sluitende begroting. Ook voor de jaren daarna is de begroting in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college aan de gemeenteraad aanbiedt.

Wethouder financiën, Frank Niens: “Voor 2017 is de ruimte voor structureel nieuw beleid nog beperkt, maar voor de jaren daarna is er meer begrotingsruimte beschikbaar. Voor eenmalig nieuw beleid 2017 en volgende jaren doen we een beroep op de hiervoor beschikbare algemene bestemmingsreserve”.

Raalte werkt verder aan gewaardeerd partnerschap

2017 staat voor de gemeente Raalte vooral in het teken van verder werken aan gewaardeerd partnerschap. Frank Niens: “We willen dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ons steeds meer zien en ervaren als “gewaardeerd partner”. De afgelopen jaren hebben we die koers ingezet en daar willen we het komende jaar in doorgroeien. Dit doen we door nog beter te luisteren naar de vraag achter de vraag, mee te denken in oplossingen en bij ideeën van inwoners naast inwoners en initiatiefnemers te staan”. Vanuit dit partnerschap willen we in 2017 sterker inzetten op bijvoorbeeld het thema lokale economie en de transformaties binnen het sociaal domein. En ook op een integrale aanpak van het gebruik, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte”.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief tot en met 2020 laat een structureel sluitend financieel beeld zien. De reservepositie is in balans met de risico’s die geïnventariseerd zijn. Deze begroting laat zien dat de gemeente Raalte zijn gezonde financiële positie continueert. Het college is zich bewust van de uitdagingen die er liggen, zoals bijvoorbeeld de grondexploitatie en de transitieopgave binnen het sociaal domein.

De begroting 2017 is gebaseerd op de zogenaamde meicirculaire 2016 gemeentefondsuitkering. In deze circulaire staat welke gelden de gemeente van het Rijk ontvangt.

Recent is ook de septembercirculaire 2016 gemeentefondsuitkering verschenen. Deze circulaire laat voor de komende jaren een positieve ontwikkeling zien van de algemene uitkering voor gemeenten. Hier staat tegenover dat de budgetten sociaal domein een negatieve ontwikkeling laten zien ten opzichte van de meicirculaire 2016. De resultaten van de septembercirculaire 2016 verwerken we in de zomernota 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021.

Nieuw beleid

In deze begroting en meerjarenraming heeft het college ook ruimte gemaakt voor nieuw beleid. Het gaat hierbij onder andere om:

Bestuur en handhaving

 • Raadsbudget om snel te kunnen handelen bij pitches van inwoners bij “de raad op pad”
 • Budget om lokale handhavingstaken op voldoende niveau te kunnen uitvoeren

Sociaal maatschappelijk domein

 • Transformatiebudget sociaal domein
 • Invulling geven aan buurtbemiddeling
 • Nieuwbouw van basisschool de Korenbloem
 • Velduitbreiding Sallandse Mixed Hockey club
 • Verstrekken van een bijdrage aan Muziek Netwerk Salland voor binnen- en buitenschoolse muzieklessen.
 • Renovatie boerderij Strunk
 • Verstrekken van een bijdrage in de restauratie fresco’s van de Plaskerk

Ruimtelijk fysiek domein

 • Herinrichting Zwolsestraat, 1e fase Molenhof en Weseperweg Heeten.
 • Vrijmaken van middelen om het afschaffen van betaald parkeren mogelijk te maken
 • Bijdrage herontwikkeling spoorzone Oost Raalte (MBI terrein)
 • Versterkte personele inzet op de beleidsvelden economie, recreatie en toerisme
 • Budget voor het faciliteren van activiteiten en projecten/co-financieringstrajecten met name op het beleidsveld economie (o.a. vervolg geven aan het economisch werkatelier)

Terugdraaien enkele bezuinigingstaakstellingen

Het college stelt de raad voor om onderstaande bezuinigingstaakstellingen terug te draaien:

 • Schrappen schoolzwemmen
 • Vermindering cultuursubsidies (geen overdracht subsidietaken aan de culturele advies raad)
 • Verlagen kwaliteitsniveau en afstoten openbare begraafplaatsen

Lastendruk

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt, bij gemiddelde lediging, € 143 (tarief 2016 was € 144). Het tarief voor de rioolheffing wordt € 213 (tarief 2016 was € 211). De OZB voor huiseigenaren wordt met 4% verhoogd. Deze verhoging bestaat uit 3% verhoging conform het door de raad vastgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen en een reguliere inflatiecorrectie van 1%.

Dit betekent dat de totale lastendruk in 2017 voor een “gemiddelde” huurder uitkomt op € 356 (lastendruk 2016 was € 355) en voor een “gemiddelde” eigen woningbezitter op € 664 (lastendruk 2016 was € 646). Deze bedragen zijn afgerond op hele euro’s.

Raadsvergadering

Op maandagavond 24 oktober is er een hoorzitting. Tijdens deze zitting kunt u inspreken. Daarna vindt behandeling in de raadpleinsessie plaats op 31 oktober aanstaande. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op donderdag 10 november, aanvang 14:00 uur.

Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Interessant? Deel het direct met uw netwerk