Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Ruimte voor Roalter Akkoord

De begroting van de gemeente Raalte voor 2019 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad aanbiedt.

Ontwikkelingen
Er zijn veel ontwikkelingen die de agenda de komende jaren bepalen. Bijvoorbeeld de ambities uit het Roalter Akkoord en maatschappelijke opgaven op onder andere het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en transities in het sociaal en ruimtelijk domein. De begroting 2019 komt te vroeg om het gehele speelveld, inclusief de financiële vertaling ervan, in kaart te brengen. Wethouder Niens: “Dergelijke processen vragen om een zorgvuldige aanpak. We verwachten in het voorjaar van 2019 zicht te hebben op het totale speelveld. De gemeenteraad is als eerste aan zet om hierbij prioriteiten en (financiële) kaders te stellen. De gemaakte keuzes worden in de begroting van 2020 en de daarop volgende jaren verwerkt”.

Nieuw beleid 2019
In het nieuw beleid zijn dan ook alleen onderwerpen opgenomen die niet uitgesteld kunnen worden. Dit is in lijn met het Roalter Akkoord. Zo voorkomen we dat al in gang gezette trajecten en processen en  noodzakelijke onderhouds- en vervangingsuitgaven niet op tijd kunnen worden uitgevoerd.

Het gaat hierbij om:

Ruimtelijk fysiek domein

 • Begeleiding van de uitvoering van het project knooppunt Raalte/maatregelenpakket verkeersveiligheid N35.
 • Bijdrage aan infrastructurele maatregelen N35 Wijthmen-Nijverdal (Mariënheem-West).
 • Voorbereiden invoering van de Omgevingswet en het in samenhang hiermee ontwikkelen en invoeren van nieuwe manieren van werken.
 • Uitvoering rioolprogramma 2019.
 • Herinrichting Almelosestraat (Raalte) en Zwarteweg fase 2 (Nieuw Heeten).
 • Inrichting openbare ruimte Kanaalstraat Oostzijde.
 • Beheersen van onkruid op verhardingen.

Sociaal domein

 • Subsidie aan de voedselbank Raalte.
 • Versteviging samenwerking Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

Duurzaamheid en economie

 • Bijdrage in de Human Capital agenda Regio Zwolle.
 • Opstellen van warmteplannen.

Dienstverlening

 • Herinvoeren van het contant betalen.

Gemeentelijke gebouwen

 • Vervanging van de warmte- en koude voorziening gemeentehuis.

Lastendruk
In de tabel hieronder vindt u een aantal tarieven voor komend jaar. De tarieven zijn gemiddelden.  De bedragen van 2018 staan er ter vergelijking naast.

 

Lastendruk per huishouden 2019 2018
Onroerende zaakbelasting bij gemiddelde WOZ-waarde €   325 €   318
Afvalstoffenheffing €   160 €  145
Rioolheffing €   221 €  216
Totaal €   706 €   679

 

Begroting in één oogopslag

Het college presenteert, naast de traditionele begroting, ook de begroting in één oogopslag. Hierin staan de totale inkomsten en uitgaven op een rij. Inwoners kunnen daarmee snel inzicht in de begroting krijgen     

Raadsvergadering

Op  dinsdagavond 30 oktober is er een rond-de-tafelgesprek over de begroting 2019.  De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op donderdag 8 november, aanvang 14.00 uur.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk