Bijdrage begrotingsvergadering

Op 11 november 2010 is de begroting voor 2011 in de gemeenteraad van Raalte behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van Gemeentebelangen.

Voorzitter,

Zoals afgesproken met de overige fractievoorzitters hebben wij als GB ook geen behoefte aan algemene beschouwingen in deze begrotingsraad. Zo vlak na de perspectiefnota zien wij daar nu nog geen aanleiding voor. Dat scheelt weer in de spreektijd en misschien in de duur van de vergadering. Dit jaar geen aparte moties en amendementen van GB echter wel een belangrijke motie en amendement waarin wij ons als Gemeentebelangen sterk hebben gemaakt in onze campagne en die een prominente plaats heeft gekregen in het bestuursakkooord, namelijk “De leefbaarheid in de kernen en de rol van de multifunctionele accomodaties” Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug.

Voorzitter,

De eerste stap is gezet, in het realiseren van de bezuinigingstaakstelling uit het bestuursakkoord “Kiezen in de Kernen”. Met deze conclusie eindigt de aanbiedingsbrief bij deze nu voorliggende begroting. Wij denken dan ook dat met deze begroting een juiste balans is gevonden tussen Bezuinigen , Hervormen en Investeren. 

Voorzitter,

Bezuinigen waar mogelijk, maar met de aantekening dat de noodzakelijke bezuinigingen zo min mogelijk moeten leiden tot een verschraling van het huidige gemeentebrede voorzieningen niveau. Een moeilijke opgave maar niet onmogelijk,

Om Raalte voor de aankomende jaren financieel gezond te houden zijn deze voorgestelde bezuinigingen noodzakelijk. Wij gaan dan ook accoord met deze voorstellen. Belangrijk uitgangspunt voor ons hierin is dat vanuit het kabinet nog niet alle maatregelen concreet zijn uitgewerkt zodat de toekomst nog uiterst onzeker is.Niet alleen voor de gemeentebegroting maar ook voor de portemonnee  van onze inwoners.

Om in herfstsferen te blijven: er komt nog een gure wind uit den Haag aanwaaien

Hervormen zijn belangrijke taken voor de betrokken instellingen en organisaties die door de bezuinigingen minder subsidie ontvangen, ook deze besturen staan voor een pittige opgave.Gemeentebelangen verwacht van deze partners loyale en constructieve medewerking  om uitvoering te geven aan deze financieel noodzakeliike maatregelen, daar waar het hun organisatie c.q instelling betreft.

Voorzitter, laten we ons wel realiseren dat de voorgestelde maatregelen van dit kabinet de individuele burger harder in de portemonnee raken als gesubsideerde instellingen die mischien een stapje terug moeten doen.

Investeren in de samenleving en met name in de leefbaarheid van al onze 9 kernen zijn voor Gemeentebelangen  belangrijke onderwerpen. Vitale kernen en betrokken inwoners willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden.

Goede accomodaties in onze kernen, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van een koppeling met de reeds aanwezige accomodaties, zijn en blijven speerpunten van Gemeentebelangen, maar het moet allemaal wel betaalbaar zijn en een sluitende explotatie voor de toekomst moet zeker gesteld zijn.

Voorzitter,

De komende jaren zal hier maximale inzet aan gegeven moeten worden. Dat kan echter niet alleen door het college, daar zijn verenigingen als Plaatselijk Belang en betrokken inwoners in de buurtdorpen ook zelf verantwoordelijk voor. 

Dit college is nu voortvarend en met tomeloze inzet aan het werk om handen en voeten te geven aan dit accomodatiebeleid, 

Voorzitter,

Van onze kant is investeren in deze accomodaties mogelijk door op een slimme en verantwoorde wijze gebruik te maken van onze financiele reserves, de gemeentelijke spaarpot. Wij zijn dan ook bereid om hiervoor in deze begroting een bestemmingsreserve in te stellen die gebruikt kan gaan worden voor investeringen in MFA’s. Deze reserve moet dan gaan werken als een revolving fund waarbij inkomsten cq bijdragen terugkomen binnen deze reserve en opnieuw kunnen worden geinvesteerd voor het doel waarvoor deze reserve is ingesteld.

VRAAG: Graag een reactie van de wethouder hierop.

Deze substanciele financiele injectie  te verlenen als “projectaanjager.” met als doel een start te maken en  waar mogelijk subsidies te verkrijgen van andere overheden waarmee met aanvullende gemeentelijke middelen concrete stappen kunnen worden gezet.

MFA’s in kernen die bijvoorbeeld al een eind op weg zijn in de uitvoering  zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen.( bv Lierderholhuis en Nieuw Heeten )
Samen met onze collegepartij het CDA zullen wij hiervoor dan ook een motie en amendement indienen.en het college opdracht geven in het “uitvoeringsprogramma accomodatiebeleid” aan de uitwerking van de MFA’s gemeentebreed prioriteit te geven

Voorzitter,

Zorgelijk zijn de aankomende jaren de maatregelen van de Rijksoverheid, stijging van de bijdragen en uitgaven van  de burger. Niet alle maatregelen zijn nu al bekend maar de eerste berichten zijn niet rooskleurig. Deze maatregelen hebben direct invloed op de inkomens positie van al onze inwoners maar speciaal voor de minder draagkrachtigen in onze gemeente.

De Uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning voorziet grote veranderingen voor de individuele WMO voorzieningen. Voor Raalte betekent dit een korting van E 300, 000 euro. Een onderzoek naar beleidsmatige aanpassingen is reeds in gang gezet en via tussentijdse rapportages wordt de raad geinformeerd.

Ook de sociale werkvoorziening WEZO verkeerd in zwaar weer, zelfs bij gelijkbliivende omstandigheden is voor de aankomende jaren een tekort te verwachten. En de vooruitzichten zijn niet positief.

Voorzitter,

Lokale lasten zijn laag – en blijfven laag in Raalte.

Zo eindigd de aanbiedingsbrief bij deze begroting, en zo eindig ik ook

Met de nu voorliggende begroting maakt Raalte dit waar en daar houden wij u als Gemeentebelangen aan.

Ik wil eindigen met een speciaal woord van dank aan alle medewerkers uit onze organisatie die meegewerkt hebben aan de tot stand komen van deze begroting.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk