Carla Hoge trekt zich terug als wethouder: Persoonlijke brief Carla Hoge

Aan de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, Dhr. P.Zoon

Raalte, 18 januari 2010

Geachte Heer Zoon,

De afgelopen maanden stond één van de tien beleidsvelden in mijn portefeuille, die van het accommodatiebeleid, onder steeds groter wordende politieke en bestuurlijke druk. Binnen de zeer krappe tijdmarge’s die gegeven werden is getracht telkenmale uitvoering te geven aan, steeds wisselende, opdrachten vanuit de gemeenteraad. Zowel het ambtelijk apparaat als het college hebben zich tot het uiterste ingespannen om aan die vragen vanuit de gemeenteraad te voldoen met een raadsvoorstel waarin de, mijns inziens juiste, visie van het college, tot uitdrukking komt. Een visie die past binnen het bestuursakkoord: ‘kiezen in de kern’.  

Tijdens de onlangs gehouden raadpleinsessie is gebleken dat steun vanuit de gemeenteraad daarvoor ontbreekt. Als portefeuillehouder kon ik de gemeenteraad niet op andere gedachten brengen. Voor het door de gemeenteraad voorgestelde proces en de gekozen oplossingsrichting ten aanzien van accommodaties in twee kleine kernen, kan, mag en wil ik niet langer bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.

Dit zou naar mijn mening een zorgvuldige integrale afweging van alle in onze gemeente benodigde functies en accommodaties op het gebied van (voortgezet) onderwijs, sport, zwemmen en cultuur alsmede de daarvoor benodigde investeringen ernstig belemmeren. 

En, hoe graag ik ook deze ‘uitdagende’ portefeuille tot een goed eind had willen brengen, ik zie voor mijzelf onder deze omstandigheden helaas geen mogelijkheid meer om nog langer als wethouder van de gemeente Raalte te kunnen functioneren.

Met vriendelijke groet,

Carla Y.Hoge

Interessant? Deel het direct met uw netwerk