Milieu en duurzaamheid

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Ruimte voor Roalter Akkoord De begroting van de gemeente Raalte voor 2019 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad aanbiedt. Ontwikkelingen Er zijn veel ontwikkelingen die de agenda de komende jaren bepalen. Bijvoorbeeld de ambities uit het Roalter Akkoord en…

Lees meer »

Richtlijnen zonneparken

Richtlijnen voor zonneparken. Denk je mee? De gemeente Raalte staat voor een grote duurzaamheidsopgave. In 2050 wekken we samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties al onze energie duurzaam op. Met alleen zonnepanelen op daken halen we dit doel niet. Daarom maken we richtlijnen voor initiatiefnemers die een zonnepark willen starten. En daarbij hebben we…

Lees meer »

Klimaatbeleid gemeente Raalte

Raalte op weg naar een klimaatbestendige gemeente De gemeente Raalte gaat aan de slag met de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen zomer is wel duidelijk geworden dat het klimaat verandert. De extreme hitte en droogte liggen nog vers in ons geheugen. Wij worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Naast droogte en…

Lees meer »

Informatiebijeenkomsten over asbestdaken

Asbestdaken vormen een risico voor gezondheid en milieu. Daarom worden asbestdaken waarschijnlijk vanaf 2024 verboden in Nederland. De gemeente Raalte ondersteunt u graag bij het verwijderen van uw asbestdak.  Informatiebijeenkomsten Heeft u een (verdacht) asbestdak of wilt u meer informatie over het asbestdakenverbod, de aanpak van een dak of de subsidiemogelijkheden? Kom dan naar de…

Lees meer »

Omgevingsvisie

Raalte op koers naar omgevingsvisie In de gemeente Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Dat doen we in drie fases tot eind 2019. De eerste fase is nu afgerond. 1079 inwoners dachten na over de toekomst van onze omgeving. De oogst van deze gesprekken vind je op raalte.nl/onzeleefomgeving. De komende periode verdiepen we de opbrengst…

Lees meer »

Inloopavond over Boetelerveld

Op donderdag 20 september aanstaande van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in Gasterij De Kruidentuin, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, om kennis te nemen van het inrichtingsplan voor herstel van de natuur in het Boetelerveld. Tijdens deze inloopavond kunt u het Boetelerveld beter leren kennen en  wordt u geïnformeerd over de geplande…

Lees meer »

Roalter Akkoord 2018 – 2022

Vanavond is het Roalter Akkoord 2018 – 2022 door de gemeenteraad van Raalte vastgesteld. In dit akkoord staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s. Door te werken met stellingen uit de verkiezingsprogramma’s, de (ambtelijke) bouwstenennotitie…

Lees meer »

Portefeuilleverdeling college Raalte

Vorige week is het nieuwe college bekend gemaakt. Het nieuwe college bestaat uit vijf wethouders (samen 4,1 fte). Vanavond zijn de fractievoorzitters geïnformeerd over de portefeuilleverdeling. De komende jaren ziet de portefeuilleverdeling van het college er als volgt uit: Installatie wethouders en nieuwe raadsleden De installatie van de wethouders vindt plaats in een openbare raadsvergadering…

Lees meer »

Informatiebijeenkomst duurzaamheid en energietransitie

Vanavond is er een Informatiebijeenkomst met de volgende punten op de agenda:   Locatie: De Gunne Aanvang:            19:30 Eindtijd:               22:30 Voorzitter:         dhr. Mark Kampman Toelichting:        Thema-avond duurzaamheid en energietransitie   1             Opening 2             Mededelingen 3             Thema-avond duurzaamheid en energietransitie Tijdens de raadsvergadering in december j.l. is toegezegd een integrale discussie te voeren over duurzame energie.…

Lees meer »

Gasloos bouwen

Gasloos bouwen, ook in de gemeente Raalte Onlangs heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen niet meer op het aardgasnet aangesloten mogen worden. Dit betekent ook voor de gemeente Raalte dat aanvragen voor een omgevingsvergunning die na 1 juli 2018 worden ingediend hieraan moeten voldoen. Deze landelijke wijziging heeft…

Lees meer »