Financiële zaken

Stemverklaring begroting

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van GemeenteBelangen tegen de begroting gestemd, dit met onderstaande stemverklaring: Volgens GemeenteBelangen is deze begroting onvolledig, veel toekomstige uitgaven zijn niet meegenomen, waaronder nieuw of verbouw gemeentehuis. Ook extra geld wat nodig is voor onderwijs huisvesting en jeugdhulp ontbreken in deze begroting. Het niet indexeren van de…

Lees meer »

Inbreng GemeenteBelangen begrotingsvergadering

Raadsvergadering 9 november 2023. Inbreng op de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027: Algemene Beschouwingen Amendement “Financiële ondersteuning sportaccommodaties” Amendement “Indexeren Toeristenbelasting” Motie “Groei Woningbouw”

Gemeentebegroting 2023 inbreng GB

Donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de gemeentebegroting 2023 behandelt. Met de begroting en de daarbij behorende plannen is een bedrag gemoeid van afgerond 125 miljoen euro. GemeenteBelangen vindt dat veel zaken vanuit de huidige coalitie (Burgerbelangen, CDA en VVD)  goed gaan. Maar op tien punten kan het volgens GemeenteBelangen nog veel beter; sterker nog;…

Lees meer »

Verruiming Energietoeslag

Gemeente Raalte breidt doelgroep voor het ontvangen van energietoeslag uit De energieprijzen blijven stijgen. Dat merken steeds meer mensen in hun portemonnee. Hogere energieprijzen kunnen voor problemen zorgen. Het Rijk heeft daarom besloten om de eenmalige energietoeslag van € 800,- te verhogen naar € 1300,-. Naast deze verhoging kiest de gemeente Raalte ervoor dat €500…

Lees meer »

Zomernota 2022

Energietoeslag, aandacht voor de boeren, voortgang woningbouw  en subsidies voor de buurtdorpen Deze onderwerpen hebben wij als GemeenteBelangen afgelopen donderdag ingebracht in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen werden ingebracht bij de bespreking van de zomernota 2022; een rapportage van bijna honderd bladzijden waarin het college een tussenstand aangeeft voor het jaar 2022…

Lees meer »

De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders

Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering, met op de agenda het vaststellen van de Jaarrekening 2021. Hier is de inbreng van GemeenteBelangen te lezen: De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders, het zijn onze inwoners. GemeenteBelangen is van mening dat onze aandeelhouders blij zullen zijn met de uitkomsten van de jaarrekening 2021. Uit de jaarrekening…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 25 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda:   Aanwijzing de heer C. Knipping als interim griffier Vaststellen gunning accountant (hamerstuk) Vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP (hamerstuk) Vaststellen VTH ambitiedocument (hamerstuk) Bespreken principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C (bespreekstuk)   Klik…

Lees meer »

Precariobelasting Horeca Raalte

College van B&W wil ook dit jaar geen precariobelasting voor horecaondernemers heffen De horeca heeft ook dit jaar te maken met coronamaatregelen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. De gemeente Raalte wil horecaondernemers ondersteunen waar mogelijk. Daarom stelt het college van B&W voor om, net als in 2020, geen precariobelasting te heffen. Dit is een…

Lees meer »