Cultuurbeleidsplan 2017-2021

Cultuur verbindt de samenleving

Beter zichtbaar maken van samenhangend aanbod

Het culturele aanbod in de gemeente Raalte is groot maar niet altijd goed zichtbaar. Informatie over activiteiten moet beter en makkelijker te vinden zijn en daarom wil de gemeente Raalte investeren in de samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen. Doel is het beter zichtbaar maken van een samenhangend en maatschappelijk betrokken aanbod.

Dit is een van de hoofddoelstellingen in het Cultuurbeleidsplan 2017-2021; Cultuur verbindt de samenleving dat het college de gemeenteraad ter vaststelling aanbiedt. Om het aanbod in alle kernen meer in beeld te krijgen zijn de netwerken van groot belang, zoals Muzieknetwerk Salland, de Kleine Theaters Salland en de Liberationroute in Salland en Twente. Er zijn plannen om een netwerk voor kleine musea in Overijssel op te zetten. De gemeente Raalte werkt hierin samen met de culturele adviesraad (CAR) en het HOFtheater. Ook de huidige ondersteuning van het culturele veld door de cultuurmakelaar en de combinatiefunctionaris is hierin belangrijk en moet verder worden versterkt. Om de ambitie te halen stelt het college de raad voor om de komende vier jaar € 70.000 per jaar extra voor cultuur ter beschikking te stellen.

Prioriteit

Cultuureducatie blijft een prioriteit in het Cultuurbeleidsplan. Basisscholen blijven een educatiebudget behouden. Daarnaast krijgt Muzieknetwerk Salland extra budget voor muziekonderwijs en gaat de bijdrage van de gemeente aan de duurder wordende schoolvoorstellingen omhoog. Ook het behouden en zichtbaar maken van erfgoed blijft een belangrijke pijler in het beleid. Voor Raalte is het boerenleven door de eeuwen heen karakterbepalend. Daar gaat dan ook speciale aandacht naar uit. Erfgoededucatie en de waarderingssubsidie voor De Laarman en Boerderij Strunk blijven in stand. De erfgoedinstellingen worden ondersteund bij het verder professionaliseren van hun activiteiten en bij de afstemming van de activiteiten onderling.

De gemeente Raalte bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie die grotendeels in de openbare ruimte staat. Belangrijk is het in standhouden daarvan, een goede registratie en het geven van informatie over de kunstwerken. Dit geldt ook voor kunstwerken op privéterrein die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een grote wens van beeldende kunstenaars is een betaalbare, permanente werkruimte en/of expositieruimte. De gemeente Raalte ondersteunt hen in deze zoektocht.

Cultuur midden in de samenleving

We mogen trots zijn op wat er in de gemeente op cultureel gebied gebeurt en de gemeente wil dat uitdragen; cultuur staat midden in de  samenleving. Cultuur zorgt voor levendige dorpen. Naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuur, bepaalt en vormt ze onze identiteit en draagt ze bij aan de economie en aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Cultuur is een belangrijke verbindingsfactor in de samenleving. Creatieve culturele vaardigheden zijn nodig om staande te blijven in de netwerksamenleving van de 21e eeuw. Daarom blijft de gemeente investeren in culturele activiteiten met een opvolger van de gestopte provinciale subsidieregeling cultuurarrangement.

De combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurmakelaar ondersteunen verenigingen over ledenwerving, fondsenwerving, projectopzet en het leggen van verbindingen met (activiteiten van) andere verenigingen. Zij zullen de komende jaren meer zichtbaar en vindbaar worden ingezet. De Culturele Adviesraad Raalte (CAR) en de Commissie Beeldende Kunst (CBK) worden beter gepositioneerd en er wordt nagegaan of een adviescommissie erfgoed nodig en haalbaar is.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk