De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders

Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering, met op de agenda het vaststellen van de Jaarrekening 2021. Hier is de inbreng van GemeenteBelangen te lezen:

De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders, het zijn onze inwoners.

GemeenteBelangen is van mening dat onze aandeelhouders blij zullen zijn met de uitkomsten van de
jaarrekening 2021. Uit de jaarrekening blijkt niet alleen dat de gemeente financiële gezond is maar
ook dat er in 2021 heel veel is gerealiseerd.

Financieel gezond. Op een omzet van 107 miljoen euro is er een voordelig resultaat geboekt van 2,5
miljoen euro. Ook de reserve positie van onze gemeente is prima. We kunnen een stootje opvangen.
Uit de stukken van de accountant en de mondelingen toelichting van de accountant blijkt dat Raalte
de zaken prima op orde heeft. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten maar het oordeel is ruim
voldoende.

Inhoudelijk is op de diverse beleidsterreinen in 2021 veel bereikt. Denk daarbij aan de zorg voor
onze inwoners , duurzaamheid en energietransitie, lokale economie en ondernemerschap en de
uitbreiding van het aantal woningen.

Daarom wil GemeenteBelangen de ambtelijke organisatie en de collegeleden die hebben
meegewerkt aan dit resultaat een grote pluim geven.

Wij kunnen dan ook akkoord gaan met het raadsvoorstel.

Tenslotte nog een vraag aan de overige fracties. De jaarrekening is het sluitstuk van de planning en
control cyclus, die begint met de begroting. Bij de begroting is het van belang om aan te geven waar
we als gemeenteraad op willen sturen.
Zijn de fracties bereid om via de rekeningcommissie nog eens goed te kijken naar de prestatie en
effectindicatoren, zoals bijvoorbeeld het aantal te realiseren woningen, de voortgang met betrekking
tot de energiereductie en het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorzieningen in het sociaal
domein? Doelstelling is dat we als gemeenteraad helder in beeld krijgen waar we op willen sturen en
aan welke knoppen we kunnen draaien. Uiteraard kan per fractie gekozen worden om meer aan de
ene knop en minder aan de andere knop te draaien.

In een overleg met de afdeling financiën is ons duidelijk geworden dat het niet meer lukt om
eventuele aanpassingen door te voeren voor de begroting 2023, maar voor 2024 en volgende jaren
moet het ons inziens lukken waarbij we uiteraard wel de steun van de wethouder en de ondersteuning van
het ambtelijk apparaat nodig zijn.

Graag horen we de reacties van de andere fracties op dit voorstel.

 

De vergadering is terug te kijken via: Live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk