Gemeentebegroting 2023 inbreng GB

Donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de gemeentebegroting 2023 behandelt. Met de begroting en de daarbij behorende plannen is een bedrag gemoeid van afgerond 125 miljoen euro.

GemeenteBelangen vindt dat veel zaken vanuit de huidige coalitie (Burgerbelangen, CDA en VVD)  goed gaan. Maar op tien punten kan het volgens GemeenteBelangen nog veel beter; sterker nog; het moet beter!

Tien punten, is dat niet veel? Ja klopt, maar het zijn belangrijke punten, die voor alle dorpen en voor alle 38.000 inwoners van onze gemeente van toepassing zijn.

Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. Het bestrijden van toenemende armoede

Om de steeds grotere groep mensen die financieel in de problemen te komen stellen wij voor om in ieder geval voor 2023 de inkomensgrens op 140% van de bijstandsnorm te zetten

  1. Voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen

Steeds vaker horen wij dat er in onze gemeente te weinig aanbod is van deze type woningen. Daarom stellen wij voor  dat bij nieuwe woningbouwplannen van redelijke omvang, van het aantal te realiseren woningen 35% bestaat uit sociale huur- en betaalbare koopwoningen

  1. Vrijwilligersbeleid

Wij staan vierkant achter het verzoek van de betreffende stichtingen om in 2023 een breed onderzoek te doen naar het behoud en versterking van het vrijwilligersbeleid, waarbij de opzet en de uitvoering van het onderzoek in samenspraak met maatschappelijke organisaties uitgewerkt moet worden.

  1. Duurzaamheid en energietransitie

Om de klimaatdoelstellingen te halen willen wij meer inzetten op zon op het dak Daarnaast garantstellingen verlenen voor de financiering van kleinschalige  projecten die door  lokale energiecoöperaties gerealiseerd worden

  1. Huishoudelijke hulp

Steeds vaker horen wij in onze gemeente dat inwoners die ondersteuning voor huishoudelijke hulp nodig hebben, lang moeten wachten op goedkeuring en soms ook niet de uren krijgen die nodig is.

GemeenteBelangen vindt dat dit probleem opgelost moet worden

  1. Nullijn OZB

Betekent een structurele inkomstenderving van de gemeente van 1,1 miljoen euro.

Wij vragen ons af of dit gezond financieel beleid is met het oog op de financiële onzekerheden voor de komende jaren. En daarnaast vindt GemeenteBelangen dat alle inwoners, dus ook de huurders op dezelfde manier gecompenseerd moeten worden

  1. Openluchtzwembaden

Zwembaden zijn een basisvoorziening en moeten behouden blijven. Daar waar de activiteiten op dezelfde wijze bijdragen aan de dolen van de gemeenten, op een zelfde wijze financieel ondersteunen,

  1. Participatiebeleid en verkeersafwikkeling woningbouw Douma terrein

Samen met omwonenden op zoek naar haalbare en betaalbare varianten met als belangrijkste doel verkeersveiligheid en behoud woongenot

  1. Extra middelen voor begeleiding statushouders

Er moet voldoende capaciteit en voorzieningen zijn, zodat alle statushouders zo snel mogelijk zelfstandig en met inzet van eigen middelen een plaats vinden binnen de Nederlandse maatschappij

  1. Gezond financieel beleid

Voor GemeenteBelangen is het belangrijk om nieuw beleid integraal af te wegen. Wij willem als raadsfractie investeringen in “harde doelen” zoals wegen of grond, af kunnen wegen tegen investeringen in maatschappelijke en of sociale doelen.

 

Wij vragen ons met deze begroting af… Gaat het huidige college hard voor de stenen of heeft het ook hart voor de mens.

Wil je onze hele inbreng lezen, klik dan op onderstaande link: “Algemene beschouwingen GemeenteBelangen begroting 2023””.

GemeenteBelangen weet de kern te raken!

Interessant? Deel het direct met uw netwerk