GemeenteBelangen bouwt aan de toekomst!

Raalte Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 - 2017Op donderdag 7 November 2013 is de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Fractievoorzitter Jan Schokker voerde namens GB het woord en sprak zijn tevredenheid uit over het gevoerde beleid en de plannen zoals opgenomen in de programmabegroting en meerjarenraming.

Belangrijkste wijziging op het collegevoorstel is het terugbrengen van het basistarief afvalstoffenheffing van € 72,– naar € 50.– voor 2014. Onze integrale tekstbijdrage kunt u hieronder lezen.

Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017

Inleiding

Voorzitter aan de orde is de begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017. Dit is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2014.

De aankomende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van decentralisatie  in het  sociale domein. Het overnemen van Jeugdzorg, Werk en inkomen en een deel van de zorg aan langdurige zieken en ouderen komen voor rekening van de gemeente.

De landelijke overheid past een aanzienlijke korting toe op de bijbehorende budgetten. Hiermee nemen de financiële risico’s voor onze gemeente toe. In de begroting en meerjarenraming worden een aantal financiële voorzieningen voor getroffen, GemeenteBelangen kan hier mee instemmen.

Samenvatting

Veel van wat we in het bestuursakkoord hebben afgesproken is gerealiseerd of wordt binnenkort uitgevoerd. De meeste van deze plannen zijn samen met de inwoners tot stand gekomen. Elk buurtdorp heeft of krijgt binnen afzienbare tijd een Multifunctionele accommodatie. Een voorziening die van groot belang is voor de leefbaarheid in de kernen. Vele vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt om dit te realiseren. Een groot compliment van Gemeentebelangen aan alle vrijwilligers in onze gemeente is hier op zijn plaats.

Op het gebied van onderwijs is er eveneens veel bereikt. In diverse kernen worden of zijn nieuwe basisscholen gebouwd of in ontwikkeling. Ook voor de Havo/VWO afdeling van het Carmel College Salland zijn de plannen in voorbereiding voor een nieuwe school .

Sport en met name breedtesport krijgt en heeft een prominente functie in de leefbaarheid. De ontwikkeling van Nieuw Tijenraan in Raalte is in gang gezet, kunstgras velden zijn of worden de komende jaren aangelegd.

Veel inbreidingslocaties voor woningbouw in Raalte en de buurtdorpen zijn in ontwikkeling genomen of hebben een andere bestemming gekregen. Gemeentebelangen vindt het een prestatie van dit college, dat er zo veel is geïnvesteerd in deze moeilijke tijden en dat de financiële lasten en reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar niveau zijn gebleven .

Verkeer

Er wordt hard gewerkt om geld binnen te halen voor de “spoorse doorsnijding” die een verbinding moet worden tussen Raalte-Noord en het centrum van Raalte. Gemeente-belangen vindt deze verbinding van groot belang omdat het de samenhang tussen deze delen van Raalte versterkt en de verkeersveiligheid vergroot.

Ook zijn wij blij dat er nu duidelijkheid is over de gelden voor het oplossen van diverse knelpunten rond de N35, zoals o.a. kruispunt Bos en hopelijk wordt hierin ook het fietspad aan de noordzijde van de N35, tussen Mariënheem en de stoplichten afslag Raalte meegenomen.

Onderwijs

Passend onderwijs wordt in 2014 van kracht, met als doel dat iedereen op eigen niveau maatschappelijk en economisch kan functioneren. In het landelijke nieuws werd recent bekend gemaakt dat veel jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum problemen hebben met de toelating tot het basis- en voortgezet onderwijs.

  1. Deelt het college onze zorgen voor passend onderwijs in Raalte?

Welzijn

Voor ouderen en mensen met een beperking zijn ontmoetingsplekken van groot belang ter voorkoming van de vereenzaming. De MFA’s in de kernen zijn hiervoor geschikte locaties, maar ook in Raalte dorp zullen hiervoor locaties nodig zijn.

De ontwikkeling van de Woonservice gebieden kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen, in Raalte Noord wordt door het project Schuilenburg hierin voorzien.

Inkomen en Zorg

Voorzitter, Gemeentebelangen is blij dat in 2014 een effectuering van de Work Fast methodiek in samenhang met effectieve handhaving aan de kop van het proces (poortwachterrol) op de rol staan. Gelet op de vele doelgroepen wil onze fractie meegenomen worden in dit proces en zou dan ook graag tussentijds bij de voorjaarsbegroting geïnformeerd worden over de stand van zaken.

  1. kan het college dit toezeggen?

 In januari 2013 was 7,5% van de totale beroepsbevolking werkloos en bedroeg de jeugdwerkloosheid landelijk 15%  De afgelopen maanden is de jeugdwerkloosheid verder opgelopen Het is begrijpelijk dat jongeren zich zorgen maken over hun toekomst met betrekking tot huisvesting en gezinsvorming.

  1. Hoe groot is de jeugdwerkloosheid in Raalte en heeft de Wet investeren in Jongeren vanuit de Wet werk en bijstand succes?

Aangezien er meer mensen gebruik zullen maken van de bijstand vinden wij het een goede zaak om een tegenprestatie te vragen op het gebied van vrijwilligerswerk, temeer daar er steeds meer vrijwilligers nodig zijn.

  1. kunnen wij in 2014 beleid verwachten inzake een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden?

GB is verheugd dat kinderen van minima de Stichting Leergeld steeds beter weten te vinden, waarmee voor deze kinderen het recht op sport wordt gegarandeerd.

De Participatiewet bouwt voort op het wetsvoorstel Werken naar Vermogen. De regelingen Wsw, Wajong en WWB worden vervangen of aangepast door een nieuwe wet waarbij gemeenten de lead krijgen en financieel verantwoordelijk worden. Hiervoor worden werkbedrijven ontwikkeld, die op regionaal niveau functioneren. De instroom in de Sociale werkvoorziening wordt gestopt en de gemeente moet beschut werken mogelijk maken

Ruimte, wonen en economie

Na een moeilijke periode vertoont de woningmarkt de eerste tekenen van herstel. In de gemeente Raalte hebben we de laatste jaren flexibele bestemmingsplannen  opgesteld en kunnen daarmee goed inspelen op veranderingen in de markt. Aan starters wordt extra ruimte geboden door de mogelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap en het aanbieden van een starterlening.

  1. Graag horen wij wat de stand van zaken is rondom de initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

Als het gaat om bedrijventerreinen ligt er in Raalte voldoende voorraad om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Wij vinden het echter ook belangrijk dat in de overige kernen ruimte is voor de lokale ondernemers om een bedrijf te vestigen.

Financiën

De programmabegroting en meerjarenraming laat zien dat Raalte er nog steeds financieel gezond voor staat. Er worden buffers ingebouwd waar dat nodig is en tijdig tegenmaatregelen getroffen voor risico’s.

Als nieuw beleid vinden we voor 2014 een extra reservering voor onderhoud civiele kunstwerken en de raming van de aanleg van het kunstgrasveld in Heeten voor 2017.

In de meerjarenraming is een stelpost van € 250.000 opgenomen per 2017 voor nieuw beleid. De te verwachten extra bezuiniging van € 2.500.000,– is ook verwerkt in de meerjarenraming.

Ozb

Het onderdeel OZB kent een extra stijging met 5% naast de 2,5% inflatiecorrectie voor 2014. Het blijft geld wat direct uit de portemonnee van onze inwoners komt, en daar zijn we kritisch op. Echter Raalte kent nog steeds relatief lage lasten en op het terrein van de OZB met een nog een onbenutte capaciteit van 24%.

Afvalstoffenheffing

Het college stelt voor om het basisbedrag van de afvalstoffenheffing te verhogen van

€ 50,–naar € 72,–. GB heeft moeite met deze verhoging.  Wij zijn immers in 2013 efficiënter gaan inzamelen. In plaats van 26 mogelijke rondes van inzameling zijn we teruggegaan naar ca 17. We ontvangen nog steeds meer dan € 250.000 dividend per jaar. Over 2012 zelfs bijna € 400.000. De reserve en egalisatievoorziening laten nog steeds hoge bedragen zien.  Wij komen daarom samen met de coalitiepartner met een wijzigingsvoorstel het basistarief voor 2014 op € 50,– te houden en niet te verhogen.

Rioolheffing

Raalte heeft de afgelopen 10 jaar een forse stijging doorgemaakt op de rioolheffing. De motivering lag in het opgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en bijbehorende uitgaven. De uitdrukkelijke wens van ons en meerdere partijen was om voorafgaand aan deze begrotingsbehandeling een geactualiseerd GRP vast te stellen. We hebben dit plan (GRP 2008-2012) immers vorig jaar noodgedwongen al eens met een jaar verlengd.

Dit is helaas niet gelukt.  Er ligt nu weliswaar een concept-GRP in de inspraakprocedure maar bestuurlijk kunnen we hier op dit moment nog weinig mee. We stellen wel vast dat er tot nu toe minder is uitgegeven dan eerder geraamd. Er resteert een reserve van cat € 4.5 miljoen. In deze reserve vindt het college de motivering om het tarief met € 10,– te laten dalen.  Wij gaan mee met dit voorstel, in afwachting van het definitieve GRP en het bijbehorende investeringsprogramma.

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van de gemeente Raalte is op orde. We hebben structureel€ 1.6 miljoen beschikbaar en een mogelijk risico van € 1 miljoen structureel.  Eenmalig is er € 9.8 miljoen beschikbaar tegen een inschatting van € 5.8 miljoen.

De risico’s zitten vooral in verbonden partijen en de bouwgrondexploitatie. Hier zijn echter financieel  al de nodige tegenmaatregelen genomen maar het blijft zaak dat we de vinger goed aan de pols houden.

Tot slot willen wij via deze weg de ambtenaren bedanken voor hun ondersteuning en de griffie voor hun medewerking.

 

 

Fractie Gemeentebelangen

 

7 November 2013

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk