Gemeentebelangen maakt zich sterk voor inspraak en betere positie sportverenigingen in het nieuwe Sportbedrijf Raalte BV

Het bijgaande persbericht is gisteren/vanmorgen uitgezonden naar de verschillende media in Raalte.

PERSBERICHT

De fracties van Gemeentebelangen en CDA  in Raalte willen een betere borging van belangen van de sportverenigingen binnen het nieuwe sportbedrijf.

Op donderdag 30 januari wordt een volgende stap gezet naar de oprichting van een extern sportbedrijf in de gemeente Raalte. Op basis van de vele reacties die beide fracties hebben ontvangen, en na het bijwonen van verschillende overleggen met de verenigingen zijn de fracties tot de conclusie gekomen dat er een aanvulling dient te komen op het huidige raadsvoorstel.

Beide fracties willen de omvorming naar het nieuwe sportbedrijf en de voorbereiding op de start in 2015 niet verder vertragen. Wel denken wij dat de medezeggenschap inspraak en invloed voor de verenigingen beter verankerd dient te worden in de nieuwe werkwijze en organisatieopzet.

Wij zullen daarom het college verzoeken om voor de finale besluitvorming ten aanzien van de raad van Commissarissen met een voorstel, op basis van een extern advies, naar de raad terug te komen waarin de verankering en medezeggenschap van de verenigingen nader uitgewerkt zijn.

Aandachtspunt in het voorstel dienen wat ons betreft te zijn:

1.       Is een vertegenwoordiging van de verenigingen in de Raad van Commissarissen haalbaar?

2.       Werk een geformaliseerde overlegstructuur waar alle sportverenigingen aan deel kunnen nemen; beleid en uitvoering zijn belangrijke bespreekpunten.

3.       te onderzoeken of bestaande sportoverlegstructuren geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe medezeggenschapstructuur van het Sportbedrijf Raalte bv

De fractie van CDA en Gemeentebelangen willen hiermee een duidelijk signaal afgeven dat het appel van de verenigingen aan de politiek gehoord is en dat wij dit zeer serieus nemen. Wij hopen op brede steun in de raad voor onze motie.

Frank Niens: GB Raalte

Guus Temmink: CDA  Raalte  

Interessant? Deel het direct met uw netwerk