Gemeentebelangen stelt vragen over afsluiting Kaagstraat

Het bedrijventerrein De Zegge in Raalte krijgt een kwaliteitsimpuls. De economische functie én de kwaliteit van De Zegge blijven daardoor behouden of worden daar waar mogelijk zelfs versterkt. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Hiermee krijgt het bedrijventerrein niet alleen een mooier aanzicht, maar zal ook de verkeersveiligheid  toenemen. Het ontwerp van de ruimtelijk hoofdstructuur omvat echter ook een maatregel om in de Kaagstraat een knip aan te brengen. Deze afsluiting roept vragen op bij de fractie van Gemeentebelangen. Wij hebben daarom het college vragen gesteld over de afsluiting van de Kaagstraat. Deze hebben wij middels onderstaande brief aan het college van B en W voorgelegd.

Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van het inrichtingsplan openbare ruimte in het kader van de herstructurering van De Zegge. In dit inrichtingsplan zijn verschillende maatregelen opgenomen om de openbare ruimte op De Zegge kwalitatief te verbeteren. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Om deze hoofdstructuur te realiseren worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Eén van deze maatregelen, het aanbrengen van de knip in de Kaagstraat roept vragen bij ons op. Graag zouden wij van het college antwoorden ontvangen op deze vragen;

Waarom is de Kaagstaat geen onderdeel van de hoofdstructuur?

De Kaagstraat is momenteel een drukke weg doordat veel verkeer tussen de N35 en N348 deze weg gebruikt. Dit wordt ook onderkend in uw memo. U als college geeft aan dat dit problemen oplevert, omdat de Kaagstraat hiervoor niet is ingericht. Waarom is er niet voor gekozen om de Kaagstraat hiervoor in te richten en op te nemen in de ruimtelijke hoofdstructuur?

Voor welk probleem is het afsluiten van de Kaagstraat de oplossing?

De problemen die u omschrijft (klinkerverharding, te smal, bedrijfswoningen) hoeven geen probleem te zijn voor intensief gebruik van de Kaagstaat, aangezien er hier voldoende ruimte is voor verbreding (naast de waterpartij) en klinkers plaats zouden kunnen maken voor asfalt. Daarnaast is de weg gelegen op een bedrijventerrein, een dynamisch gebied waarbinnen zich geen gevoelige bestemmingen bevinden. Graag horen wij van u waarom u gekozen heeft voor het opwaarderen van de Heesweg in plaats van de Kaagstraat.

Welke gevolgen hebben de verkeersmaatregelen voor punten elders in de gemeente Raalte?

In uw memo wordt aangegeven welke gevolgen de maatregelen hebben op de directe omgeving. Er is echter niet aangegeven of en welke gevolgen de maatregelen hebben op bijvoorbeeld de verkeerscirculatie nabij het centrum en bij kruispunt Bos. Er is de gemeenteraad enige tijd geleden al een verkeerscirculatieplan toegezegd waarin de verkeerscirculatie binnen Raalte onder de loep wordt genomen. Graag horen wij van u hoe deze ad-hoc maatregelen zich verhouden met het totale plan om de verkeerscirculatie te verbeteren.

Wij hopen dat u onze vragen kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Fractie Gemeentebelangen

Rinus Hoogeslag

Interessant? Deel het direct met uw netwerk