Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor de inwoners van Heino

Op initiatief van Plaatselijk Belang Heino, hebben de fractieleden van Gemeentebelangen een open gesprek gevoerd met leden en bestuursleden van het Plaatselijk belang Heino. De agenda tijdens dit overleg bestond uit de volgende 5 thema’s; bezuinigingen, woningbouw, starters-leningen, duurzaamheid en uiteraard het veelbesproken dorpshuis Heino.

Plaatselijk belang Heino, heeft goede contacten met de gemeente Raalte. Directe lijnen naar de verschillende ambtenaren, college en de politieke partijen geven het gevoel dat het plaatselijk belang gehoord wordt. Johan Seekles, voorzitter van het plaatselijk belang, benadrukt het belang dat de inwoners het gevoel krijgen, dat er wordt geluisterd naar hen. Plaatselijk belang Heino ziet zichzelf als lokale belangenvereniging. Men realiseert zich dat hierbij dat winnen en verliezen centraal staan.

Gemeentebelangen is anders dan de landelijke partijen een lokale luisteraar, die gevoelens peilt en deze vertaalt in politieke meningen. Dat hier duidelijkheid bij hoort, is een streven van het eerste uur. De burger wil namelijk niet aan het lijntje gehouden worden, maar weten waar ze aan toe zijn. Gemeentebelangen heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat zij staat voor duidelijkheid naar de inwoners van haar gemeente. Het eerste resultaat is dan ook dat er nu duidelijkheid is over het voormalige gemeentehuis in Heino. Dat niet hier het dorpshuis wordt gevestigd, is niet voor iedereen een prettige beslissing, maar het geeft wel duidelijkheid. En met deze duidelijkheid kunnen de inwoners en Plaatselijk belang Heino verder. Maar hoe nu verder. In het accommodatiebeleid van de gemeente Raalte worden de MFA’s ( Multi Functionele Accommodaties )  getoetst aan de wensen en haalbaarheid. Ook voor Heino betekent dit dat er een gebouw, of wellicht meerdere gebouwen worden ingericht als MFA’s.  Plaatselijk Belang Heino heeft hier een belangrijke stem in.  Daarbij speelt een belangrijke vraag een rol namelijk; Wat wil Heino?

Binnen het accommodatiebeleid wordt ook rekening gehouden met zwembad de Tippe. Plaatselijk belang Heino vraagt of er sprake is van sluiting van dit zwembad. Er staat immers geschreven dat sluiting van zwembaden bij de bezuinigingsmaatregelen kan behoren. Gemeentebelangen wil de zwemfunctie voor Heino behouden. Sluiting van de Tippe is dan ook niet aan de orde. Echter, over de huidige exploitatie dienen wij zorgvuldig na te denken. Dat ook bij het accommodatiebeleid de zwembaden van Heeten en Luttenberg worden genoemd spreekt dan voor zich. Dat door toepassing van duurzame energie de kosten van het zwembad omlaag kunnen is voor Gemeentebelangen een logische maatregel. Tijdens de aanstaande bezuinigingen kunnen duurzame initiatieven meehelpen om het resultaat te bevorderen. Gemeentebelangen heeft aangegeven dat zij dit nog meer kenbaar gaan maken aan het college. Ook het commerciëler maken van divers accommodaties, waaronder ook de gemeentelijke zwembaden Raalte en Heino, wordt nader onderzocht.

Plaatselijk belang Heino maakt zich terecht zorgen over de bezuinigingen. De bibliotheekfunctie blijft behouden voor Heino. Plaatselijk belang Heino en Gemeentebelangen zijn blij met deze ontwikkeling. De bezuinigingen op de bibliotheken zijn al verder besproken met de belanghebbende partijen, maar geven bovenal aan dat de functie bibliotheek behouden blijft voor de buurtdorpen, dus ook voor Heino. De bezuinigingen van € 1.000.000,00 op leefbaarheid is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en zal pas maximaal worden ingevuld in 2014. Gemeentebelangen en het Plaatselijk belang Heino delen de mening, dat waar mogelijkheden liggen hier correcties op aan gebracht worden.  Johan Seekles merkt op dat wellicht iets gewonnen kan worden met bijvoorbeeld afschrijvingstermijnen of de subsidies aan het recreatieschap Salland. De bijdrage aan het recreatieschap Salland wordt gebruikt voor onder andere onderhoud aan  fietspaden en fietsknooppunten in de buitengebieden van onze gemeente. Ook de Toeristische Overstappunten (TOP) behoren hierbij. Plaatselijk belang Heino vraagt waarom de TOP van Heino niet meer bij  Aver Heino komt, maar ergens in het centrum van Heino.  De reden hiervan ligt voornamelijk in de bereikbaarheid in combinatie met parkeermogelijkheden.

Het centrum van Heino is uniek en gemeentebelangen deelt de mening dat de leefbaarheid behouden dient te blijven voor Heino. Een nieuw licht op de structuurvisie Heino uit 2006, werpt de nieuwe Omgevingsvisie (voorheen Wet Ruimtelijke Ordening), waarop de structuurvisie Heino zal worden aangepast. Voor de gehele gemeente Raalte komt er inzake de nieuwe Omgevingsvisie een aangepaste structuurvisie.  Hier dienen ook de demografische ontwikkelingen (terugloop van de bevolking) in worden opgenomen. Er is een achterstand ontstaan op de bouw van woningen. Starterswoningen zijn onbetaalbaar geworden voor starters. De oorzaak hiervan is ontstaan door tussenkomst van projectontwikkelaars. Gemeentebelangen is samen met het Plaatselijk Belang Heino van mening dat lokale bouwbedrijven samen met particuliere initiatieven woningen weer betaalbaar kunnen maken. Als starters-leningen ook mogen worden aangewend voor bestaande woningen, dan is er sprake van een snellere doorstroom, wat de woningverkoop ten goede komt. Deze mening van het Plaatselijk Belang Heino, deelt Gemeentebelangen. Tevens houden wij rekening met huurwoningen en appartementen voor ouderen. Toekomstige appartementen zullen groter moeten worden om aan de eisen van de koper of huurder te voldoen. Huidige appartementen       van 90 m² zijn al snel te klein. Gemeentebelangen is het eens met het Plaatselijk belang Heino dat er duidelijkheid moet komen over de aantallen nieuw te bouwen woningen.

Het prettige overleg van Gemeentebelangen met Plaatselijk belang Heino wordt begin 2011 voortgezet. Op de agenda zullen dan in ieder geval het bedrijventerrein en de N35 komen te staan. Samen met reeds besproken punten, bieden deze punten in ieder geval genoeg mogelijkheden tot discussie. Dat ook hier een duidelijke visie nodig is spreekt voor zich. Gemeentebelangen wil immers duidelijkheid voor alle inwoners van het dorp Heino.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk