Hoofdlijnenakkoord RES

Raalte zet in West-Overijssel een volgende stap in de regionale energiestrategie

De gemeente Raalte wekt in 2030 de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving in eigen gemeente nagenoeg 100% duurzaam op. In twaalf doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. Het college van Burgemeester en Wethouders legt dit hoofdlijnenakkoord nu voor aan de gemeenteraad.

Een stap in een langer proces

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 in Nederland in totaal 35 TWh aan stroom opwekken uit zonne- en windenergie op land. TWh staat voor terawattuur, een eenheid voor energie. Op basis van de input van inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden levert iedere gemeente een bijdrage aan een Regionale Energiestrategie (RES). De concept-RES is vertaald in het hoofdlijnenakkoord. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0.  De RES wordt elke twee jaar te herijkt. Zo blijft er volop ruimte om plannen aan te scherpen en eventuele nieuwe ontwikkelingen of technieken een plek te geven in de West-Overijsselse energiestrategie.

Van onderop in regionale context

De regionale energiestrategie van West-Overijssel wordt van onderop opgebouwd, waarbij de gemeenten aan zet zijn.

Wethouder Frank Niens: “Ik ben blij dat we in de regio samenwerken en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Er zit namelijk volop energie in de dorpen van de gemeente Raalte om initiatieven voor het opwekken van energie te starten”.

Lokale energie-initiatieven

In de gemeente Raalte zijn we eind 2019 gestart om de energietransitie te versnellen door samen met inwoners, vrijwilligers en Plaatselijk Belangen het gesprek aan te gaan. We zien dat lokale energie-initiatieven in de dorpen opstaan. Groepen inwoners en ondernemers die met elkaar willen gaan staan om duurzame energie ook in hun dorp een plekje te geven. Daarbij is het motto van initiatieven “We doen het met elkaar en voor elkaar”.

Als gemeente ondersteunen we deze lokale energie-initiatieven door kennis te delen en een netwerk op te bouwen in de regio met o.a. inwoners, ondernemers en ervaringsdeskundigen. Met deze aanpak zetten we lokaal stappen in het bereiken van onze doelstelling en geven we uitvoering aan de regionale energiestrategie (RES)

Daarnaast dragen we er zorg voor dat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en door duidelijkheid te geven aan welke voorwaarden lokale energie-initiatieven moeten voldoen. Daarvoor heeft de gemeente Raalte richtlijnen gemaakt voor de opwek van zonne-energie en zijn richtlijnen voor de opwek van windenergie in ontwikkeling.

Meer informatie

De gemeenteraad bespreekt het hoofdlijnenakkoord in Rond-de-tafel-gesprekken in april 2021. Ga naar www.raalte.nl/samenduurzaam voor de exacte data. Lees hier ook het hoofdlijnenakkoord en meer informatie over de lokale energie-initiatieven.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk