Huishoudboekje gemeente Raalte goed op orde

Het college heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aangeboden. De basis van deze programmabegroting is de vastgestelde kadernota 2022-2025. Wethouder Frank Niens: “Samen met onze inwoners, ondernemers en de regio maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. Daarbij komen we voor belangrijke opgaven te staan. Ik ben trots dat we de gemeenteraad een financieel structureel sluitende begroting en meerjarenraming kunnen aanbieden met meer ruimte voor nieuw beleid, dan bij de kadernota kon worden ingevuld.”

Van kadernota naar begroting

Ten opzichte van de kadernota zijn in de begroting enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zoals de toezegging van het rijk voor de extra middelen voor de jeugdhulp. Daarnaast was in de kadernota rekening gehouden met het risico dat we door herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 minder geld van het rijk zouden ontvangen. Dit najaar wordt de herverdeling definitief vastgesteld. Op basis van inmiddels ontvangen adviezen, is de verwachting dat het risico op een groot nadelig effect beperkt blijft.

Hierdoor is er meer financiële armslag ontstaan en is het mogelijk om meer opgaven en ambities waar te maken, dan bij de kadernota was voorzien. Dat geld gaat niet in de spaarpot, maar wordt direct ingezet voor de versterking van onze woon- en leefomgeving. Hiermee zijn nog niet alle inhoudelijke opgaven en ambities financieel vertaald, maar de gemeente Raalte kan hiermee een mooie stap voorwaarts maken.

Verder bouwen aan een toekomstbestendige gemeente 

Het herstellen van de economie na corona, de enorme vraag naar woningen, de energietransitie en klimaatadaptie en zorg voor kwetsbare inwoners; dat zijn belangrijke thema’s die terugkomen in de begroting. Ook spelen er belangrijke vraagstukken in het buitengebied, waar thema’s als natuur, recreatie energie en landbouw met elkaar kunnen botsen en om nieuwe keuzes vragen. Wijken en dorpen van de gemeente Raalte zijn deels aan vernieuwing toe om zo vitaal en leefbaar te blijven.

Integrale aanpak samen met de samenleving

Meer dan voorheen wil de gemeente deze uitdagingen integraal aanpakken, omdat in de kernen wonen, economie en energie samenkomen. Zoals bijvoorbeeld de energieopgave met zonneparken en windenergie, ruimte voor nieuwe woningen en de maatregelen voor klimaatadaptatie. De gemeente kan dat niet alleen. Samen met de inwoners komen we tot betere oplossingen.

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming met ruimte voor nieuw beleid

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 laten een structureel sluitend financieel perspectief zien. Ook de reservepositie en de financiële kengetallen blijven goed op niveau Dat betekent dat de gemeente een financieel gezonde positie heeft.

Belasting en heffingen

In het voorstel van het college aan de gemeenteraad stijgen de gemiddelde kosten voor belasting en heffingen per huishouden van €746 naar € 775,-. Hierbij is de jaarlijkse prijs- en inflatiecorrectie toegepast. Ook is rekening gehouden met de tariefstijging zoals opgenomen in het Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2030.  Voor de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met de marktontwikkelingen zoals de hogere verbrandingsbelasting en lagere vergoeding voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.

Vervolg gemeenteraad

Meepraten over de begroting kan tijdens de hoorzitting op 28 oktober vanaf 19:30 uur.  Inwoners en maatschappelijke organisaties hebben dan gelegenheid hun mening over de begroting 2022 kenbaar te maken aan de gemeenteraadsleden en daarover in gesprek te gaan.  Vervolgens wordt de begroting op donderdag 11 november behandeld in de raadsvergadering. Deze vindt plaats in de raadzaal en begint om 14.00 uur. Ook is de vergadering live te volgen via https://raalte.notubiz.nl/live.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk