Inbreng GB Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019

Donderdag 5 november was er een Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019, de inbreng van GB was:

“Geachte voorzitter,

Om te beginnen bedanken wij het college en de ambtelijke ondersteuning voor de duidelijke begroting.
Het college is er in geslaagd voor de komende jaren een sluitende begroting te presenteren. De decentralisaties zijn goed op gang. De bezuinigingsopgaaf is gerealiseerd. De reservepositie is in balans met de risico’s. De gemeente verkeert in een gezonde financiële positie waarbij de totale lastendruk voor onze inwoners relatief laag blijft.
Daarnaast constateert GemeenteBelangen met tevredenheid dat de realisatie van de actiepunten uit het Hoofdlijnenakkoord op schema ligt.
Een aantal onderwerpen willen wij graag benadrukken.

De decentralisaties worden gerealiseerd. Ten overvloede noemen wij dat GemeenteBelangen te allen tijde blijft bewaken dat hierbij niemand ‘tussen de wal en het schip zal vallen.’ Vooralsnog weet het college dit prima vorm te geven.
GemeenteBelangen huldigt het motto “van werk komt werk”. Contacten tussen gemeente, werkgevers en onderwijs zijn van groot belang voor het welslagen van de participatie. Met genoegen zien wij hoe het college met de ondernemers en organisaties in onze gemeente samenwerkt, door inbreng van gemeentelijke ondersteuning en facilitering. Gemeentebelangen ondersteunt van harte de verruiming van FTE’s binnen het werkgeverspunt.
Ook de jeugdzorg is financieel op orde. GemeenteBelangen is blij dat de Maatschappelijke stage’s kunnen blijven doorgaan. Het is belangrijk dat de jeugdige Raaltenaren in aanraking komen met maatschappelijk betrokken instanties.
Vrijwilligers zijn het cement van onze maatschappij. GemeenteBelangen kan zich vinden in het faciliteren en extra waarderen van deze fantastische mensen. Op dit moment is dat voor een belangrijk deel in handen van Landstede Welzijn. GemeenteBelangen wil wij graag een keer met het college van gedachten wisselen of wij de ondersteuning van deze belangrijke groep, nog kunnen verbeteren. Vandaar onze eerste vraag:
1. Kan het college toezeggen op korte termijn het huidige beleid mbt de ondersteuning van vrijwilligers, en de uitvoering daarvan, te evalueren?
GemeenteBelangen staat achter het huidige beleid om energiebesparing te bevorderen en initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren.
Het mogelijk maken van het energiepark in Heeten is hier een goed voorbeeld van.

In ons buitengebied is het schitterend. Recreatie en toerisme worden een steeds belangrijker economische pijler. Het aantal overnachtingen en verblijven in Raalte is zelfs zodanig gestegen dat de toeristenbelasting niet omhoog hoeft.
Salland Marketing heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het op de kaart zetten van Raalte. Wat wij willen weten is:
2. Wanneer ontvangt de raad de toegezegde evaluatie Recreatie  en Toerisme nota zoals in 2013 is toegezegd ?

Overigens willen wij als u graag een schot voor de boeg geven. Er zijn gemeenten die een veel hogere toeristenbelasting innen en daar samen met de sector in de gemeente veel mooie dingen mee doen. Als GemeenteBelangen zijn wij bereid in de toekomst alsnog de toeristenbelasting te verhogen, om vervolgens samen met de sector een significante groei te realiseren.

Hoewel het er schitterend is, maken wij ons ook zorgen over het buitengebied. Met name rond de mogelijke verpaupering door vrijgekomen agrarische bebouwing. Hier is een werkgroep mee aan de slag. Onze derde vraag is:
3. Wanneer kan de wethouder ons informeren over de voortgang en adviezen van de werkgroep die zich met het tegengaan van de verpaupering van vrijgekomen agrarische bebouwing bezighoudt?

Elke kleine kern in Raalte heeft de mogelijkheid om te bouwen. Dit tot groot genoegen van onze fractie. Dit moeten wij zien te behouden. Daarbij moet het college niet voorsorteren op mogelijke demografische ontwikkelingen, maar anticiperen op het vitaal houden van onze prachtige kernen. Wij verwachten dat dit in de woonvisie uitgebreid aan bod komt. Onze vierde vraag is:
4. wanneer staat de Raalter woonvisie op de agenda om te bespreken met de raad?

De N35 staat de laatste jaren pas goed op de agenda. Wat betreft kruispunt Bos heeft het college vorig jaar een onderzoek voor een ongelijkvloerse  kruising  afgedwongen dat binnenkort in de raad toegelicht wordt. Goed dat het college zich gesterkt weet door de brief vanuit onze raad en in dit dossier nauw samenwerkt met de leden van de provinciale staten. Wij zijn blij dat hier echt stappen zijn gezet.
Een ander aandachtspunt qua verkeersveiligheid is het kruispunt Ganzenboomlaan en Mettingenlaan. Gemeentebelangen wenst dat de plannen voor een verkeersveilige oplossing prioriteit krijgen. Vandaar onze vraag:
5. Wanneer zullen wij als raad over deze plannen geïnformeerd worden?

De economie trekt weer aan. GemeenteBelangen wil dat het MKB hier volop in mee kan gaan. Vandaar dat wij willen dat de plannen die een nieuwe impuls aan het Raalter centrum geven, zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Bereikbaarheid en uitstraling is voor onze ondernemers in Raalte van het grootste belang.
Dat we hierin een partner, en niet een regisseur zijn, mag duidelijk zijn. In het kader van overheidsparticipatie is GemeenteBelangen zeer verheugd met de faciliterende rol van de gemeente bij het ondernemersfonds van de Raalter kern. De ondernemers maken de kern er aantrekkelijker mee, terwijl de gemeente faciliteert in het innen van de gelden.

GemeenteBelangen vindt de interactie met betrokkenen bij de besluitvorming van groot belang. Wij sporen het college aan inwoners die het aangaat, zo snel mogelijk  te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Mooi dat het gelukt is om lokale ondernemers mee te nemen in het realiseren van het project Tijenraan. De investering van 17 mjn maakt dit in financiële zin het grootste project dat wij als gemeente ooit hebben gedaan. Wij feliciteren de lokale aannemers die meedoen en vertrouwen er op dat wij in de toekomst deze wijze van aanbesteden zullen blijven hanteren.

Tot slot complimenteert de fractie van GemeenteBelangen het college met het, ondanks de vele uitdagingen, sluitend krijgen van de begroting.

Tot zo ver…….

Interessant? Deel het direct met uw netwerk