Informatiebijeenkomst Asielzoekerscentrum

Informatiebijeenkomst stand van zaken asielzoekerscentrum

Inwoners en andere belangstellenden welkom in Leeren Lampe

Op donderdag 12 mei aanstaande organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waar alle inwoners van Raalte en overige belangstellenden een toelichting krijgen over de stand van zaken rondom het asielzoekerscentrum in Raalte. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van de Leeren Lampe, Almelosestraat 2 in Raalte. De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw waar ook geparkeerd kan worden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Principebesluit gemeenteraad

Op 7 december 2015 besloot de gemeenteraad in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om een tijdelijke opvanglocatie (regulier asielzoekerscentrum) voor maximaal 950 vluchtelingen te realiseren op bedrijventerrein De Zegge VII voor een periode van vijf jaar. Na vier jaar wordt bekeken of een verlenging met maximaal vijf jaar mogelijk en wenselijk is. Het college kreeg de opdracht de plannen samen met het COA, omwonenden en ondernemers verder uit te werken. De gemeenteraad neemt na de planuitwerking een definitief besluit.

Plannen uitgewerkt in werkgroepen

De afgelopen maanden zijn de plannen voor het asielzoekerscentrum (azc) uitgewerkt in nauw overleg met een aantal werkgroepen. In de werkgroepen zaten omwonenden, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden.

Het college van burgemeester van wethouders stelt de gemeenteraad op basis van de uitgewerkte plannen voor definitief medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om een tijdelijk asielzoekerscentrum in Raalte te vestigen. Onderdeel van het voorstel aan de raad is een uitgewerkt inrichtingsplan voor het azc-terrein, een veiligheidsplan en de in te richten loop- en fietsroute van het azc naar het centrum van Raalte. Verder wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek naar onderwijs(huisvesting) voor de kinderen die op het azc komen te wonen en de kansen die er zijn voor lokale bedrijven bij de realisatie van het azc en daarna. Tot slot ontvangt de raad een overzicht van de ideeën die de werkgroep ‘verbinding azc en de Raalter samenleving’ heeft om het azc integraal onderdeel te maken van Raalte.

Informatiebijeenkomst 12 mei

Om 19.30 uur zal burgemeester Martijn Dadema dit raadsvoorstel toelichten. Daarnaast wordt verteld wat de bijdrage is geweest van de diverse werkgroepen en hoe het vervolgproces er uit ziet. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. Na het plenaire gedeelte is er gelegenheid verdere toelichting te krijgen van medewerkers van de gemeente en het COA. Naast het college van B&W zijn ook raadsleden aanwezig.

Vervolg

Op dinsdag 17 mei a.s. om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een raadpleinsessie (ter voorbereiding van de raadsvergadering) over het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. Tijdens deze sessie staat voor de raadsleden het verzamelen van informatie en het vormen van een mening centraal. Inwoners van de gemeente Raalte en andere belanghebbenden kunnen inspreken over dit onderwerp zodat de gemeenteraad deze standpunten bij zijn besluit kan betrekken 

Inspreken

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan dit tot uiterlijk vrijdag 13 mei a.s. kenbaar maken aan de raadsgriffie, bij voorkeur per mail griffie@raalte.nl (en anders per telefoon 0572 347 770). Maandag 16 mei wordt men per mail geïnformeerd over het verloop van de vergadering.

De raadpleinsessie wordt gehouden in het gemeentehuis in Raalte aan de Zwolsestraat 16.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 24 mei 2016 een besluit. Inspreken is tijdens deze vergadering niet mogelijk.

Raadsvoorstel en bijbehorende stukken

Het raadsvoorstel en bijbehorende stukken zijn te vinden op raalte.nl/vluchtelingen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk