Interpellatiedebat Riolering buitengebied

Voor het mogen houden van een interpellatiedebat is 20% van de raad, ofwel  zijn 5 raadsleden nodig. Dankzij Gemeentebelangen kon de SP haar interpellatiedebat op 22 april houden over aanbesteding van de drukriolering in het buitengebied. Hieronder de bijdrage van Gemeentebelangen aan dit interpellatiedebat….Voorzitter,

De SP heeft een interpellatieverzoek ingediend.
Gemeentebelangen heeft hiermee ingestemd.

In het interpellatieverzoek stelt de SP dat er na de uitspraak in hoger beroep nu eindelijk na 6 jaar een finaal oordeel kan worden gegeven over de rioleringskwestie.

Deze woorden zijn vrijwel identiek aan die van ons op 15 maart 2007:  “Voorzitter, eindelijk is het zover, na 2,5 jaar kan de gemeenteraad van Raalte dan haar controlerende rol in de kwestie van de riolering in het openbaar ten uitvoer brengen.
Al die tijd was dat helaas onmogelijk.”

Er heeft op 15 maart 2007 een volledig politiek bestuurlijke evaluatie plaatsgevonden.  De SP stelt nu dat er nooit is gesproken over het rapport van Witteveen en Bos dat destijds in opdracht van de  gemeenteraad na een uitvoerig onderzoek  is opgesteld.

Voorzitter dat is wel het geval.

In dat debat zijn wij uitvoerig ingegaan op de merites van het rapport van Witteveen en Bos. Gemeentebelangen legde deze feiten naast die van de uitspraak van de rechtbank in Zwolle.
Voor ons was deze zaak duidelijk.
Dat uitte zich in een motie van wantrouwen tegen het héle college, en niet zoals recentelijk steeds abusievelijk wordt gemeld, alléén tegen dhr. Haarman, die deze kwestie overigens na zijn aantreden op het bordje kreeg.
Deze motie kreeg alléén de steun van de SP en Gemeentebelangen.
De overige partijen wilden hier niet van weten.

Een andere motie die wij samen indienden met de SP was die waarin wij het college opriepen af te zien van hoger beroep, omdat de kosten daardoor zouden oplopen en wij de kans op slagen van die beroepsprocedure uiterst gering achtten.
Wederom kreeg die motie alleen de steun van Gemeentebelangen en de SP.

De andere partijen besloten deze politiek bestuurlijke evaluatie eveneens met moties: over het krampachtig omgaan met het verstrekken van informatie aan de raad en derden (VVD, CDA en PvdA), een nota aanbestedingsbeleid op te stellen en daarin aantoonbaar lessen te trekken uit de juridische en bestuurlijke discussie over de aanbesteding drukriolering en daarbij de aanbevelingen uit het rapport van Witteveen en Bos mee te nemen  (VVD, CDA, PvdA en LA), in de toekomst maximale transparantie te betrachten (VVD, CDA en gesteund door LA). Een protocol voor een projectrapportagesysteem (LA gesteund door VVD en CDA).

Kortom het finale debat inclusief afrekening heeft plaatsgevonden.

Ik heb het vonnis van de hoger beroepszaak bekeken en heb geconcludeerd dat deze niets toevoegt of afdoet aan datgene wat ook het gerechtshof in Zwolle eerder had geconcludeerd.
Gemeentebelangen ziet in dat vonnis een bevestiging van datgene wat zij al die jaren naar voren heeft gebracht.
Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat wij toendertijd ook hebben ingenomen.

Verder wachten wij af op welke wijze het college de gevolgen van deze uitspraak in hoger beroep gaat vormgeven.

Carla Hoge

Interessant? Deel het direct met uw netwerk