Inwoners en bedrijven centraal in Versnellingsaanpak Duurzaam Raalte 2050 2018-2022

Inwoners en bedrijven centraal in Versnellingsaanpak Duurzaam Raalte 2050

Om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen, heeft de gemeente Raalte een versnellingsaanpak opgesteld. De urgentie om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, de snelle technologische ontwikkelingen, de integrale aanpak en de steeds intensievere faciliterende rol van de gemeente vereisen een meer structurele en intensievere aanpak. Wethouder Frank Niens: “Met deze aanpak willen we samen met de inwoners en het bedrijfsleven zoveel mogelijk kansen pakken. We willen ruimte bieden aan initiatieven en onze aanpak voor verduurzaming van eigen vastgoed en openbare ruimte versnellen.” Het college van burgemeesters en wethouders heeft deze aanpak vastgesteld.

Ambitie

De gemeente Raalte heeft in 2013 een visie Duurzaam Raalte 2050 opgesteld met daaraan gekoppeld een meerjarenprogramma 2014-2018. Het nieuwe versnellingsprogramma is opgesteld voor 2018 – 2022. Raalte houdt vast aan haar ambitie in 2050 CO2-neutraal en energieneutraal te zijn. De tussenliggende energiedoelen zijn:

 • Een energiebesparing van 0,2 Petaoule/per jaar primaire energie;
 • Energieproductie 20% duurzaam in 2020 met de keuze voor zonne-energie en biomassa;
 • Eigen vastgoed van de gemeente is energieneutraal in 2024.

Stijging

De energiebesparing en -productie in de afgelopen programmaperiode komen overeen met de gestelde doelen in de visie Duurzaam Raalte 2050. Maar 2016 laat, ook landelijk, een duidelijke breuk in de trend zien; ondanks de productie van meer duurzame energie tonen de grafieken een stijging in energieverbruik.

De gemeente Raalte ziet de urgentie om door te pakken. Ze blijft de uitdaging aangaan om met inwoners en bedrijfsleven samen bij te dragen aan een duurzame omgeving. Er wordt gekozen voor een Versnellingsaanpak 2018-2020 waarbij intensiever wordt ingezet op activiteiten.

Activiteiten worden geïntensiveerd vanuit drie pijlers:

Activiteiten: Zorgen voor bewustwording, verbinding en actie

 • Activiteiten bewustwording en communicatie (Salland Cafés, Kennisplatform, contacten en verbindingen onderling, overheden)
 • Uitvoer projecten bewustwording (Energieloket, Lokaal op maat, Mooi Schoon, Asbest verwijdering)

Activiteiten: faciliteren en ondersteunen van initiatieven

 • Ondersteuning initiatieven Endona, SV Raalte, Rohda, Mariënheem en nieuwe initiatieven die de komende jaren ontstaan.
 • Integrale aanpak vanuit energie, klimaat, gezondheid, circulaire economie, biodiversiteit en mobiliteit. Concrete activiteiten zijn aanleg van watertappunten, afkoppelen van hemelwater, duurzaam bodembeheer, promoten (agro)biodiversiteit.

Activiteiten: Verduurzamen eigen organisatie in vastgoed en beleid

 • Verduurzamen van eigen gebouwen naar energieneutraal in 2024
 • Verder ontwikkelen en uitvoeren klimaatbeleid (afkoppelen, wateropslag)
 • Verscherpen afvalbeleid, circulaire economie
 • Integrale aanpak thema’s en richting samenleving. Ambitieuze aanpak met SallandWonen om te renoveren wijken te benaderen vanuit een integrale duurzame aanpak voor huur- en koopwoningen.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk