Jaarrekening gemeente Raalte

Impact van Corona op het jaar 2020 wordt zichtbaar in jaarrekening gemeente Raalte

Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2020 naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze financiële terugblik op 2020 laat de gevolgen van de coronacrisis op de gemeente Raalte zien.  

Frank Niens, wethouder financiën: “De impact van de coronacrisis was en is enorm, zowel sociaal als economisch. Daarom hebben we direct ingezet op nauw contact met de samenleving, zoals ondernemers, organisatoren van evenementen, de zorg en het onderwijs. Ook is er, aanvullend op de rijkssteunmaatregelen, geld vrijgemaakt voor gemeentelijke steunmaatregelen. Door de omstandigheden zijn een aantal processen en procedures opgeschort, aangepast of hebben vertraging opgelopen. Maar ondanks alle beperkingen en uitdagingen die deze crisis met zich meebrengt is het overgrote deel van de reguliere begroting van 2020 gerealiseerd.”

Terugblik 2020

Wat heeft de gemeente Raalte in 2020 gedaan? We lichten een aantal onderwerpen uit. De volledige jaarrekening leest u op http://www.raalte.nl/financien  Daar vindt u ook een infographic waarop de inkomsten en de uitgaven in 2020 overzichtelijk in beeld zijn gebracht.

Woningbouw en wonen

Wethouder Wout Wagenmans: “Er is veel vraag naar woningen. Er wordt volop gebouwd en we werken aan een programma Wonen. In bijna alle dorpen is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties of het uitgeven van bestaande locaties. Ook is de omgevingsvisie ‘Horizon gemeente Raalte 2040’ vastgesteld. Zo zorgen we ervoor dat het hier ook in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is.”

Economie en ondernemers

Dennis Melenhorst: “De lokale ondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. Met regelingen als de Tozo en Tonk, het uitstellen van gemeentelijke belastingen en nauw contact hielpen we waar dat kon. Daarnaast hebben we een Economische Agenda voor de komende jaren opgesteld; een agenda met lef en ambitie. Ook zijn er samen met ondernemers en inwoners stappen gezet voor het vernieuwen van het centrum van Raalte.”

Beheer openbare ruimte

Wethouder Jacques van Loevezijn: “Tijdens de coronacrisis zijn we onze leefomgeving nog meer gaan waarderen. Een schone, nette en veilige openbare ruimte vinden we allemaal belangrijk. Dat begint bij goed beheer. Het afgelopen jaar hebben we onder andere gewerkt aan een vervangingsstrategie voor de openbare ruimte. Ook is het bomenbeheerplan vastgesteld, kreeg biodiversiteit meer aandacht en zijn er kaders voor het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021 – 20230 vastgesteld.”

Zorg voor onze inwoners

Wethouder Gerria Toeter: “Doen wat nodig is, dat staat centraal bij de zorg voor onze inwoners. Juist het afgelopen jaar was dat extra belangrijk. We hebben welzijns- en zorgorganisaties de ruimte geboden om op een andere manier hulp en ondersteuning te bieden. Hierdoor zijn mooie initiatieven ontstaan, met oog voor elkaar. Afgelopen jaar is ook ingezet op een betere samenwerking tussen Veilig Thuis IJsselland en het Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast is het beleidsplan sociaal domein en de omgekeerde verordening sociaal domein vastgesteld.

Duurzaamheid en energietransitie

Wethouder Frank Niens: “We staan voor een enorme opgave; de overstap naar duurzame energiebronnen. In 2020 is intensief ingezet op het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie (RES). Ook is er een plan van aanpak voor de Warmtevisie gemaakt. In alle dorpen zijn initiatieven gestart om samen duurzame energie op te wekken. Daarnaast zijn diverse initiatieven voor zonneparken gefaciliteerd en zijn een aantal vergunningen verleend.”

Openbare orde en veiligheid

Burgemeester Martijn Dadema: “Op het gebied van openbare orde, veiligheid en handhaving stond de naleving en handhaving van de coronamaatregelen centraal. Denk daarbij aan de regionale afstemming in het crisisteam van burgemeesters, de lokale aanpak van de coronacrisis in het gemeentelijk beleidsteam, ambtelijke vraagbaak voor de ‘1,5 meter samenleving’ en de extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast is onder andere het project Veilig Buitengebied gestart.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk