Jaarstukken 2017

Gemeente Raalte presenteert jaarstukken 2017

Raalte sluit 2017 financieel iets gunstiger af dan verwacht.

 

Ambities gerealiseerd

De gemeente Raalte sluit het jaar 2017 iets gunstiger af dan bij de zomernota 2017 was voorzien. Dat blijkt uit de jaarstukken 2017 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat en trots op Raalte: “De jaarrekening 2017 is de laatste jaarrekening van de collegeperiode 2014-2018. Het college kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen raads- en collegeperiode. De ambities zoals neergelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 zijn gerealiseerd ondanks het doorvoeren van forse bezuinigingen. Samen met de raad, college en ambtelijke organisatie staan we steeds meer en beter in verbinding met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De bestuurscultuur is gegroeid naar meer onderling vertrouwen, transparantie en collegialiteit met respect voor elkaars rol. We kunnen terugkijken op een collegeperiode waarin veel is gerealiseerd. Hieraan hebben we met z’n allen, ook in 2017, hard gewerkt en daar zijn we trots op. Het smaakt ook naar meer voor de komende bestuursperiode waarin zich opnieuw grote maatschappelijke opgaven aandienen en veranderingen zich in steeds sneller tempo opvolgen”.

 

Financieel resultaat 2017

Bij de zomernota 2017 was nog rekening gehouden met een negatief resultaat van €1,95 mln. waarvoor dekking is aangewezen via de algemene bestemmingsreserve.

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2017 valt het resultaat € 0,32 mln. voordeliger uit dan bij de zomernota 2017 werd verwacht.  Dit resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de volgende meevallers: meer baten omgevingsvergunningen, lagere uitgaven leerlingenvervoer, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en een positieve afrekening van de belastingdienst over voorgaande jaren. Daarnaast waren er ook tegenvallers: een lagere algemene uitkering en een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders alsmede nog een aantal kleinere “plussen en minnen”.

Gezonde financiële positie

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat de gemeente Raalte een gezonde financiële positie heeft.  De financiële wendbaarheid en weerbaarheid is op niveau en het weerstandsvermogen is toegenomen.

Een terugblik op 2017 in vogelvlucht

Samenleving

 • De raad heeft onder de noemer “de raad op pad” in 2016/2017 alle kernen bezocht. Uit de evaluatie in 2017 is gebleken dat dit experiment succesvol is verlopen.
 • Op een aantal beleidsterreinen is verder ingezet op overheidsparticipatie. Bijvoorbeeld het groen- en kapbeleid, het nieuwe beleid op cultuur, recreatie en toerisme, de versnellingspaanpak duurzaamheid, vrijkomende agrarische bebouwing en de verkeersagenda.
 • De ‘Ambitie in dienstverlening’ is door de raad vastgesteld; we gaan nog meer werken vanuit onze kernwaarden: betrouwbaar, verbindend, oplossingsgericht en slim.

Ruimtelijk

 • Met betrekking tot de voorbereiding op de Omgevingswet is met veel betrokkenen gesproken hoe we om willen gaan met ruimtelijke initiatieven in de fysieke leefomgeving.
 • Het betaald parkeren is per 3 april 2017 afgeschaft. Hiermee is een breed levende wens vanuit de samenleving gerealiseerd.
 • Met Rijk en Provincie is overeenstemming bereikt over de bestuursovereenkomst voor de opwaardering van Knooppunt Raalte. Daarnaast zijn voor een aantal deeltrajecten van de N35 maatregelen vastgesteld die de verkeersveiligheid vergroten
 • De skatebaan in Mariënheem is geplaatst.
 • Het Bouwhuisplein in Broekland is heringericht.
 • De Zwolsestraat (wegvak vanaf de Ceintuurbaan) is heringericht tot fietsstraat.
 • De eerste fase van de herinrichting Molenhof in Raalte is gerealiseerd.
 • In het buitengebied is glasvezel aangelegd.

 

Sociaal

 • De Schalm en ‘t Asspel in Mariënheem zijn in 2017 gerenoveerd.
 • De samenwerking in de “Kracht (KR8-) van Raalte” samenwerking heeft steeds meer vorm en inhoud gekregen bij de transformatie van het sociaal domein. Met deze samenwerking willen we bevorderen dat iedereen naar eigen vermogen in alle kernen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in onze samenleving.
 • Samen met diverse (maatschappelijke) partners is het actieplan zelfstandig wonen opgesteld en is met de uitvoering begonnen.

Sport

 • Het hele jaar 2017 is hard gewerkt aan de bouw van een nieuw en duurzaam Tijenraan. De opening van dit prachtige sportcomplex heeft plaatsgevonden op 2 februari 2018.
 • Het beheer en de exploitatie van sportaccommodatie Hoogerheyne is met ingang van 1 januari 2018 overgedragen aan de Stichting Sportbelangen Heino.
 • Op sportpark Heeten is een kunstgrasveld gerealiseerd.
 • De renovatie van het clubgebouw van de hockeyvereniging SMHC is gerealiseerd.

Duurzaamheid

 • De versnellingsaanpak duurzaam Raalte 2050 is vastgesteld.
 • Het afvalbeleid is herijkt, waarbij vanaf 1 januari 2018 de gft container kosteloos kan worden aangeboden.

Economie

 • Het Raalter Ondernemers Verbond en de gemeente hebben gezamenlijke inzet gepleegd op het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum in Raalte.
 • Met een afvaardiging van de ondernemers is samen gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers, onder andere door het introduceren van de ruimtecoach. De ruimtecoach  denkt graag met ondernemers en bedrijven mee wat wél mogelijk is bij (bouw) plannen die in eerste instantie niet binnen het bestemmingsplan en regels voor vergunningen passen.
 • Met de film “Made in Raalte” is de kracht van het Raalter bedrijfsleven nog beter zichtbaar gemaakt.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk