Kadernota 2020-2023

Kadernota 2020-2023 maakt Raalter ambities concreet

De gemeente Raalte is een gemeente met ambitie. Daarbij horen maatschappelijke opgaven die bijdragen aan een verdere versterking van Raalte. Opgaven die bijdragen aan een fijne woon- en werkomgeving. Nu en in de toekomst. Opgaven op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming, leefbaarheid, veiligheid, verkeer, cultuur, landschap en economie.

Hoe halen we het maximale uit deze opgaven, met behoud van een degelijke financiële positie, beperkte lastengroei en een extra spaarpotje voor grootschalige investeringen? Hoe de gemeente Raalte dit vormgeeft, is vastgelegd in de Kadernota 2020-2023. Op 18 april vindt een rond de tafel gesprek plaats over de Kadernota. En op 9 mei volgt de besluitvorming in de raad.

Hieronder een aantal belangrijke opgaven uit de nota:

Openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van onze gemeente. In het beheer van deze ruimte maken we steeds meer gebruik van de kracht van onze samenleving. Hier hechten we erg aan. Om deze samenwerking goed te kunnen invullen, is een professioneel serviceteam essentieel. Een team dat meldingen van inwoners afhandelt, maar ook goed en snel kan reageren op wensen vanuit de inwoners. Hier willen we nu werk van maken.

Sociaal domein

‘Wat heeft de inwoner nou écht nodig?’ Het antwoord op deze vraag zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plaats belandt. De gemeente wil daarom het zogenoemde voorveld vanuit met name het Centrum voor Jeugd en Gezin versterken, ook op financieel gebied.

Daarnaast neemt de gemeente het huidige subsidiebeleid onder de loep, met als doel de administratieve last voor verenigingen en de gemeente te beperken. En ook om flexibeler in te kunnen spelen op de actualiteit.

Economie

Behoud en vergroting van de werkgelegenheid is van groot belang. De gemeente onderschrijft dit door hierin structureel te investeren. Een goede economie kan niet zonder een goed wegennetwerk. Daarom krijgt ook verkeer structurele aandacht. De gemeente gaat actief aan de slag met verkeersmeldingen, de verkeersveiligheid en het verkrijgen van duidelijk inzicht in het gebruik van het wegennet.

Cultuur

Cultuur is een belangrijke verbindingsfactor. De gemeente Raalte wil dit nog verder versterken. Onder meer door het  aanbod cultuureducatie naar het voorgezet onderwijs en de zorg te verbreden. Verder wordt ingezet op het behoud van de handmatige bespeling van ons unieke carillon, de marketing van het Hoftheater, Stichting Beeldende Kunst en het aanbod van Algemene Muzikale Vorming.

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie

De gemeente Raalte gaat structureel extra investeren in duurzaamheid. Uiterlijk in 2021 wordt een (wettelijke verplichte) warmtetransitievisie opgesteld, waarin duidelijk staat aangegeven wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. Ook in regionaal verband wordt een energiestrategie opgesteld. Verder komt er in 2020 een klimaatadaptatiebeleid om de opgaven op het gebied van  wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevaar invulling te geven. En de gemeente wil in 2025 vrij zijn van asbestdaken. Hiervoor wordt een eigen financiële regeling gevoerd.

Ruimtelijke ontwikkeling

Raalte is een plattelandsgemeente. De gemeente wil zowel in de kernen als in het buitengebied een groen en aantrekkelijk woon- en werkklimaat kunnen bieden. De opwaardering van de N35 speelt daarin ook een belangrijke rol.

Veiligheid

De gemeente Raalte is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. De gemeente blijft hier dan ook investeren. Onder meer door het aanstellen van extra BOA’s, extra handhavingscapaciteit, de voortzetting van buurtbemiddeling en camera’s met kentekenherkenning op doorgaande wegen.

Nieuwsgierig naar de gehele Kadernota 2020-2023? Deze is te vinden op:   Kadernota

Interessant? Deel het direct met uw netwerk