Kapvergunning alleen nodig voor beschermwaardige bomen

Kapvergunning enkel voor bijzondere bomen

Inwoners van de gemeente Raalte hoeven in de toekomst geen vergunning meer aan te vragen voor elke boom op eigen grond die zij willen kappen. Alleen voor bomen die er toe doen, is nog een vergunning nodig. Deze bomen noemen we ‘Beschermwaardige bomen’. De gemeente Raalte stelt een lijst op met deze bomen.

Wanneer is een boom beschermwaardig?

Het komende half jaar stelt de gemeente een lijst met beschermwaardige bomen in tuinen van inwoners en op terreinen van bedrijven en instellingen. Een boom kan bijvoorbeeld beschermwaardig zijn wanneer deze in ieder geval gezond is, zichtbaar is vanaf de openbare weg, cultuurhistorische waarde heeft, zeldzaam is of waardevol is voor vogels, insecten of andere planten. Alle eigenaren van beschermwaardige bomen ontvangen een brief van de gemeente Raalte. Meer informatie staat in het beleidsplan ‘Groen, Samen doen!’ op raalte.nl.

Tegemoetkoming advieskosten

Bomen die het beschermen waard zijn, beschermen we op verschillende manieren. Enerzijds door voor de kap van zo’n boom een vergunningaanvraag te behouden. Maar ook door te stimuleren dat de juiste maatregelen genomen worden om deze bomen te behouden.  Dus hebt u een beschermwaardige boom en vermoed u dat er iets met deze boom aan de hand is? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de advieskosten van een erkend boombedrijf. De advieskosten worden voor 50% vergoed met een maximum van € 250 per aanvraag. Per jaar stelt de gemeente Raalte hiervoor een budget van € 2.500 beschikbaar.

Gemeente werkt aan eenvoudigere regelgeving

Met haar nieuwe groenbeleid  ‘Groen, Samen doen!’ werkt de gemeente Raalte onder andere aan het waar mogelijk loslaten van overbodige regels. Het veranderen van de werkwijze rondom het kappen van particuliere bomen is één van de acties die hier uit voort komt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk