Klimaatbeleid gemeente Raalte

Raalte op weg naar een klimaatbestendige gemeente

De gemeente Raalte gaat aan de slag met de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen zomer is wel duidelijk geworden dat het klimaat verandert. De extreme hitte en droogte liggen nog vers in ons geheugen. Wij worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Naast droogte en hitte is wateroverlast bij hevige buien een bekend voorbeeld.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor onder meer de bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. Voor nu biedt het bestaande gemeentelijke beleid voldoende aanknopingspunten wat betreft de klimaatopgave. Maar de gemeente Raalte wil de gevolgen in kaart brengen voor de langere termijn.

Onderzoeksfase
Daarvoor wordt een onderzoeksfase opgestart. Hierbij zoekt de gemeente samenwerking met andere partijen, zoals andere overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen nemen deze partijen de gehele gemeente Raalte onder de loep. De gemeente, maatschappelijke organisaties en andere overheden kijken naar de gevolgen van de klimaatverandering voor de openbare ruimte. De inwoners en bedrijven nemen het particuliere terrein voor hun rekening. Met als resultaat dat de gehele gemeente Raalte onder de loep wordt genomen.

Beleid en uitvoering
Eind 2019 moet inzichtelijk zijn wat de gemeente als gevolg van de klimaatverandering kan verwachten en wat dat betekent. In 2020 volgt het beleid met een bijbehorend uitvoeringsprogramma waarin maatregelen voor de lange termijn zijn opgenomen.

Roalter Akkoord
Met het ontwikkelen van klimaatadaptief beleid wordt uitvoering gegeven aan één van de ambities uit het Roalter Akkoord. Wethouder Jacques van Loevezijn: “Het veranderende klimaat vraagt om gerichte maatregelen van de gemeente Raalte. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil het college dit als één van de eerste uitwerkingen van het Roalter Akkoord oppakken.”

Landelijke doelstellingen
Daarnaast wordt met het uitvoeringsprogramma  toegewerkt naar de landelijke doelstellingen. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is namelijk opgenomen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust moet zijn ingericht.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk