Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar wordt ter gelegenheid van Koningsdag aan 11 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Martijn Dadema reikt op dinsdag 26 april de onderscheidingen uit. Dit vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) te Raalte. U bent hierbij van harte welkom. Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar in de hal bij de raadszaal. De uitreiking begint om 9.45 uur.

De heer H.J.A. (Herman) Baack te Mariënheem, Lid in de Orde van Oranje Nassau

1984 – heden lid van bestuur en werkgroepen PB Mariënheem. Vanaf 1984-2000 verschillende functies binnen bestuur (lid, penningmeester, secretaris, vorozitter)
2000 – 2008 Raadslid Gemeente Raalte
1983 – heden Bestuurslid en voorzitter tennisclub Mariënheem. Medeoprichter van de Tennisvereniging T.C.M. Vanaf de oprichting tot heden als bestuurslid actief betrokken bij de vereniging waarvan de laatste jaren als voorzitter.
2008 – heden Bestuurslid KBO Mariënheem. Stimulerende kracht in het bestuur van de KBO Mariënheem. Organisator en “regelaar” van de verschillende aciviteiten en uitstapjes van de (ook regionale) KBO leden.
2011 – heden Lid werkgroep onderhoud begraafplaatsen Mariënheem. Lid en stimulerende kracht in de werkgroep renovatie en onderhoud van paden op parochiekerkhof en (voormalig) Heemkerkhof.
2004 – 2014 Vrijwillige chauffeur. Werkte als vrijwillige chauffeur bij psychiatrische inrichting St. Franciscushof (later Zwolse Poort) t.b.v. vervoer van mensen met een psychische beperking van en naar o.a. zorgboederijen.
De heer P. (Pieter) Dolman te Heeten, Lid in de Orde van Oranje Nassau

1974 – 1985 lid van de provinciale agrarische commissie van de PJGO en lid van de Agrarische Werkgroep Salland. Was actief binnen het agrarisch jongerenwerk zowel provinciaal als regionaal.
1986 – 2008 Bestuurslid bij de standsorganisatie. Aanvankelijk bestuurslid bij de OLM afd. Raalte als lid en voorzitter maar later ook bij diens rechtsopvolgers van OLTO afd. Raalte tot LTO afd Raalte.
2001 – 2001 Lid van het Sallands Crisis Beraad. In het Sallands Crisis Beraad kwamen voorzitters van: de LTO afd Raalte;, distr. Bestuur afd Raalte en Heeten van Coberco;, distr best. ORS; een raadslid bijeen om de actualiteit tijdens de MKZ crisis op de voet te volgen en daar waar nodig actie te ondernemen.
1994 – 2006 Lid en voorzitter van de afdeling Raalte van het ORS. De heer Dolman heeft in het afdelingsbestuur van de afdeling Raalte gezeten van de Coöperatie CR Delta.
2004 – 2014 Voorzittter van de Pachtvereniging van Stichting IJssellandschap.
2009 – 2015 algemeen bestuurslid van Waterschap Groot Salland. De heer Dolman is lid geweest van het algemeen bestuur van het waterschap namens de categorie ongebouwd. Hij heeft daarmee 6 jaar actief de belangen van het waterschap gediend.
2011 – 2013 Initiëren praktijknetwerk ‘Pijnpoli’. De heer Dolman heeft samen met melkveehouder Christine Köning het praktijknetwerk ‘de Pijnpoli’ geïnitieerd. De pijnpoli moest leiden tot minder pijn bij rundvee, verlenging van de levensduur en vermindering van het antibioticumgebruik in de melkveesecor. Het netwerk heeft gelopen van 2011 tot 2013.
De heer W.J. (Wilfred) Eikelboom te Laag Zuthem, Lid in de Orde van Oranje Nassau

1995 – 2001 Bestuurslid Plaatselijk Belang Laag Zuthem. Levert hand- en spandiensten als er wat georganiseerd wordt in Laag Zuthem. Heeft jaren deel uit gemaakt van de Sinterklaas commissie en Evenemenstencommissie.
1999 – heden Koster van de kerk. Wekelijks koster bij de diensten van de kerk en doordeweeks, bij/tijdens zalenverhuur en rouwdiensten. Ondersteuner bij kindernevendiensten.
2010 – heden Bestuurslid en vrijwilliger bij St. Timulazu. De heer Eikelboom is voorzitter van het bestuur Timulazu. Regelt regelmatig goederen transport naar Roemenie, helpt met de organisatie van het paasvuur, verkoopt hij potgrond, verzamelt oud ijzer, helpt bij het ramen lappen en tuin onderhoud van de school, ondersteunt de kringloopwinkel, helpt sponsers binnenhalen, geeft presentaties over de stichting, helpt bij het opzetten van een grote rommelmarkt met de tower Snorr’n in Laag Zuthem en daarnaast gaat hij 1 a 2x per jaar klussen in Roemenie.
1999 – 2008 Het verzorgen van de jaarlijkse oudejaarsconference tijdens de nieuwjaarsreceptie in laag Zuthem samen met Wim ten Broeke “Stoete met Sjem”
1995 – 2004 Sinterklaas commissie van Laag Zuthem. Verzorgde mede de jaarlijkse intocht van de sinterklaas en Pieten voor de jonge kinderen in Laag Zuthem. Hij begeleide daarbij sinterklaas en regelde het vervoer.
2000 – 2010 jeugdleider bij de voetbalvereniging van zowel VV Heino als VSW Windesheim

 

De heer B.J. (Bartus) Jonkman te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1969 – 1981 Bestuurslid van de KOC in Heeten, secretaris van de Agrarische werkgroep Salland en actief binnen het agrarisch jongerenwerk van de PJGO.
1981 – 1995 Bestuurslid en secretaris van de OLM afdeling Raalte. Vanuit deze functie was de heer Jonkman ook lid van het toenmalige districtsbestuur van het Landbouwschap.
In 200 heeft hij zich bijzonder ingezet bij de samenstelling van het bestuur van de toen opgerichte plaatselijke afdeling van LTO Noord in de gemeente Raalte, een samenwerking van de plaatselijke afdelingen van OLM en ABTB in Raalte en de buurtdorpen.
1977 – 1997 Bestuurslid en secretaris van de CLV de samenwerking en diens rechtsopvolgers.
Als actief lid van het plaatselijke coöperatie bestuur werd hij al snel secretaris. Bij de verschillende fusies die hij in die periode meemaakte was hij als secretaris dan ook vaak nauw betrokken en werd hij vervolgens weer benoemd in het bestuur van de gefuseerde organisaties.
1986 – 1997 Bestuurslid en secretaris van de vereniging. Hij heeft zich actief ingezet bij de tot standkoming van de Sallandgroep, de samenwerking van de plaatselijke verenigingen in Salland.
1974 – 2013 Lid van de bedrijfseconomische studieclub. De studie club is een vertrouwensclub geworden. Aanvankelijk was het doel/de insteek van de club: uitwisseling van gegevens en ervaringen op bedrijfseconomische en technische gebied van het eigen bedrijf en dat van de collega’s. Gaandeweg kwam daar ook steeds vaker onderwerpen aan de orde die niet alleen het eigen bedrijf raakten maar ook zeker de algemene ontwikkeling binnen de landbouw.
2005 – 2008 Secretaris van de regionale VVV Sallandse Heuvelrug. Als secretaris was hij verantwoordelijk voor de juiste verslaglegging en toezicht op de uitvoering van de afspraken.
1986 – heden Lid van de VVD en plaatelijk actief voor de VVD in de steunfractie in de raad en in het bestuur in Raalte. In 2010 werd hij voorzitter van de afdeling Raalte.
1994 – 1997 Bestuurslid en DB-lid waterschap Groot Salland
1987 – 2015 Lid van de herinrichtingcommissie
2001 – 2010 Verantwoordelijk voor de inzameling van de oogstgave tijdens Stoppelhaene
Mevrouw J.H. (Annie) Welgraven-Kloosterboer te Nieuw Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2000 – 2015 Protestantse Gemeente Okkenbroek. Verzorgt de preekvoorziening per dienst.
Kerkenraadslid als diaken tot 2012. Organiseert Kerstfeest voor ouderen.
Maakt kerstbakjes en paasbakjes en brengt deze bij ouderen en zieken
1980 – 2010 Inzet dorpshuis Okkenbroek. Zij doet de inkoop voor de bar en gemiddeld een avond per week bardienst tijdens activiteiten.
1973 – heden Toneelvereniging VOP. Zij is lid sinds 1973, eerste jaren als speelster en bestuurslid.
Zij fungeert nu als souffleuse en algemeen assistent.
1975 – heden Rode Kruis. Jaarlijks een week als vrijwillger mee op reis met de Henri Dunant.
Zij is lid van de afdeling Bathmen. Collectant Zonnebloem
2001 – heden Organisatie en hulp tijdens bazar.
De heer H. (Hendrik) Kolk te Heino, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1963 – heden Ouderling en diverse ondersteunende werkzaamheden Protestante Kerk Hervormde gemeente Heino. De heer Kolk is al 50 jaar dagelijks actief voor de kerk. Jeugdouderling van 1968 t/m 1971, ouderling van 2004 t/m 2008 en ouderling bij begrafenissen.
1954 – heden speler, trainer en vrijwilliger Voetbal Vereniging Heino
De heer Kolk is gestart als voetballer van jeugdelftal tot het eerste elftal. Hij is 10 jaar trainer van een seniorenelftal en een een redelijk aantal jaren elftalbegeleider jeugdteam. Al 40 jaar zamelt hij oud papier in voor verenigingsinkomsten. In 2014 benoemd als lid van verdiensten VV Heino.
2006 – heden Sinterklaas op basisschool de Gouden Emmer, vanaf 2006.
?? – heden Mantelzorg. De heer Kolk heeft groot aantal jaren de mantelzorg gedaan voor zijn moeder. Daarnaast regelmatig neef ondersteund bij werkzaamheden op de boerderij. Vervoer van oudere personen naar ziekenhuis, als familie geen mogelijkheden heeft. Bijna wekelijks komen twee weduwnaars bij hem eten. Daarnaast is de heer Kolk invaller als drager bij begrafenissen.
?? – heden Tuinonderhoud zorglocatie Het Wooldhuis. In tweetallen wordt met nog twee stellen de tuin bij Het Wooldhuis onderhouden.
?? – heden hulp-Sint bij handbalvereniging H.H.Z.D. Naast vaste suporter is hij één van de hulp-Sinten, die mensen bij de handbal kunnen aanvragen.

 

Mevrouw A.J.M. (Betsie) van Gendt-Mentink te Luttenberg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2002 – heden Gastvrouw/vrijwilligster museum De Laarman. Mevrouw van Gendt is gastvrouw van het Sallands landbouwmuseum “De Laarman” te Luttenberg en heeft zich al die jaren op oproepbasis beschikbaar gesteld voor ontvangst van groepen in Museum De Laarman, waarbij zij gasten heeft rondgeleid in het Museum en zorgde voor de catering voor de bezoekers.

1976 – heden bestuurslid-scheidsrechter-trainster crossloopcom. lid sportclub Luttenberg
Mevrouw is mede-oprichter geweest van de Sportclub Luttenberg met als hoofdtak de volleybalvereniging. Mevrouw van Gendt heeft veel werk verricht voor en binnen de vereniging. Daarnaast is ze oprichter van de crosslopen in Luttenberg, de 1e maal in 1977. Zij was daarvoor zelf fanatiek hardloopster bij de atletiekvereniging Pierre de Couvertin in Deventer.
1990 – heden Redactie clubblad – schoonmaakrooster T.V. Luttenberg
Mevrouw is lid vanaf de oprichting van de tennisvereniging d.d. 28 september 1977.
Zit sinds 2002 in de redactie van het clubblad Stennis en verzorgt tevens de verspreiding van het clubblad. Verzorgt vanaf 1990 de indeling van het schoonmaakrooster van het tennisgebouw.
De heer J.W.G. (Johan) Meulman te Heino, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1995 – heden Beheerder Parochiecentrum. De heer Meulman is iedere dag gedeeltelijk aanwezig voor groepen opvang ,koffie zetten voor bepaalde groepen, het schoonhouden van het gebouw. De heer Meulman haalt iedere week oud brood van de plaatselijke bakker om iedere morgen de herten in het hertenkamp naast het parochiecentrum brood te voeren.
De heer L. (Luurt) Oudman te Heino, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2003 – heden Secretaris PCOB Heino. Naast secretaris van de plaatselijke PCOB en verantwoordelijk voor de ledenadministratie, is de heer Oudman coordinator van de drie plaatselijke ouderenbonden. Hij bezoekt namens de lokale bond ook de regionale bijeenkomsten van de PCOB. Hij verzorgt 10 keer per jaar een Nieuwsbrief voor alle leden. Hij brengt deze in het buitengebied ook grotendeels zelf rond.
2002 – 2014 Actief lid commissie ZWO Gereformeerden Kerk Laag Zuthem
1997 – 2001 Chauffeur Buurtbus Heino
1996 – 1996 Schrijven van handleiding voor landbouwvoorlichting in tropische gebieden voor het toepassen van dierlijke tractie (ezels als trekdieren) op kleine bedrijven.
1985 – 1995 Tuigen voor ezels, die als trekdieren werkten. In 1985 werd de heer Oudman lector landbouwmechanisatie op de Universiteit van Nairobi, Kenya. De faculteit was gestart door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking.
1977 – 1985 Ouderling Gereformeerde Kerk in Sneek met als opdracht Evangelisatie/opzetten van weekendhuis voor opvang van daklozen.
1967 – 1976 Lyons club international, activiteiten voor blinden en slechtzienden / plantagekerkje heroprichten en voorganger als lekenpredikant.
Mevrouw E.M. (Elly) Nijland-Velderman te Mariënheem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2000 – heden Organist diverse koren. Mevrouw Nijland-Velderman is dirigent van 2 koren.
Hiervoor begeleid ze de kerkmissen, 2x per weekend a 1 uur. Daarnaast 2 avonden per week repetities van ieder 2 uur. Per dag ongeveer 1 uur aan voorbereiding nodig.
1980 – heden Mantelzorg. Mevrouw heeft de mantelzorg voor tante, zussen, ouders en schoonmoeder. De 15 uur per week is het gemiddelde van al die jaren zorg.
2005 – 2010 Leidster misdienaars kerk. Ze verzorgde de planning en opleiding van de misdienaars voor de kerk.
De heer L.H. (Hans) Welgraven te Nieuw Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1979 – 2010 Bardienst en penningmeester van dorpshuis Ons centrum te Okkenbroek
Gemiddeld een avond per week bardienst verricht tijdens activiteiten. Daarnaast was hij vele jaren penningmeester en beheerde hij de bargelden.
2007 – heden Protestantse Gemeente. Als hoofdkoster van de dorpskerk te Okkenbroek begeleidt hij de diensten op zondagen en tijdens rouwdiensten en huwelijksvoltrekkingen.
1977 – heden Penningmeester en toneelmeester toneelverenigng VOP. Verzorgt het toneel voor en tijdens de toneeluitvoering en verzorgt de financiën.
2001 – heden Orangisatie Bazar. Organisatie en hulp tijdens de jaarlijkse bazar. De opbrengst van deze bazar komt o.a. ten goede aan jeugdwerk en de kerk in Okkenbroek
1995 – 2010 IJsclub de Bosbaan. Prepareert de ijsbaan en zorgt voor onderhoud van de machines. Snoeit ’s zomers houtopslag. Tijdens opening van de ijsbaan besteedt hij vele uren meer dan 50 per jaar.
1995 – heden Dorpsfeest Okkenbroek. Diverse werkzaamheden, oa. verzorging brunch voor dorpsbewoners en mensen uit de streek. opbouw van het feestterrein en tent.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk