Lintjesregen in Raalte

 

De volgende personen hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen:

Mevrouw W.J. (Willy) Bieleman – Otten uit Nieuw Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1990 – heden   vrijwilliger Dorpshuis Ons-Centrum Okkenbroek. Mevrouw Bieleman is lid van het redactieteam van dorpsblad ‘De Koerier’, dat driemaal per jaar verschijnt. Zij verzorgt de lay-out, de vermenigvuldiging (van de papieren versie), de bundeling en mede de verspreiding.

2000 – heden   mantelzorger van haar schoonvader, die inmiddels 90 jaar is, (2000-heden) en zijn broer (2000-2007). Betrokkene verleende, sinds het overlijden van haar schoonmoeder, mantelzorg aan haar schoonvader en zijn beperkte broer, die bij haar op het erf van de boerderij woonden/ wonen.

2004 – heden    vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Okkenbroek. Zij vermenigvuldigt de liturgieën voor ere- en rouwdiensten.

2011 – heden    bestuurslid van Plaatselijk Belang Okkenbroek en sinds 2012 maakt ze deel uit van het Dorpsplatform in Deventer.

De heer M.J.M. (Chiel) Bisschop uit Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1970 – 2000      vrijwilliger bij DA drogisterijen. De heer Bisschop was voorzitter van de streekgroep Zwolle en lid van de reclamecommissie. Daarnaast onderzocht en begeleide hij startende franchise ondernemers

1972 – 1989     vrijwilliger bij en medeoprichter, bestuurslid, secretaris en waarnemend voorzitter van de Algemene Ondernemers Vereniging Heino (AOHV, nu Heinose Winkeliers Vereniging). De heer Bisschop organiseerde evenementen in Heino en was lid van de commissie Komplan en Dorpsvernieuwing. Ook was hij afgevaardigde in het Comité 750 jaar Heino

2001 – 2011     vrijwilliger bij en bestuurslid en (vice-) voorzitter van het CDA, afdeling Raalte. De heer Bisschop was campagneleider bij totaal elf verkiezingen op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau en steunde de campagnes van diverse volksvertegenwoordigers. In 2012 werd hij uitgeroepen tot ‘Supervrijwilliger van het jaar’ in Overijssel. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de eenwording van Raalte en Heino als gevolg van de gedwongen fusie tussen de twee gemeenten.

2001 – heden    vrijwilliger en bestuurslid en vicevoorzitter van de vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ te Heino. Hij was lid van de werkgroepen ‘Foto en video’, ‘Geschiedenis’ en ‘Tentoonstellingen’. Daarnaast was hij voorzitter van de werkgroep ‘Behoudt Omheining’, afgevaardigde bij de Stichting Bezoekerscentrum West Salland en organisator van de ‘Omheining- quiz’ in Heino.

Daarnaast is hij adviseur van de Wereldwinkel en voorzitter van de biljartclub Hoonhorst.

De heer W.A.M. (Willy) Haarman, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

2000 – 2006      voorzitter van de ondernemersvereniging Lemelerveld. Hij stond samen met de gemeente aan de basis van de aanleg van het industrieterrein en bedacht samen met de provincie initiatieven om de N348 veiliger te maken terwijl er ook oog bleef voor de bereikbaarheid

2006 – heden    Innovatie-ambassadeur van de provincie Overijssel. De heer Haarman zet projecten op om ondernemers te stimuleren te blijven innoveren. Hij zette samenwerkingen op tussen branchegenoten en adviseert bedrijven

2006 – heden    innovatie-mentor van VNO-NCW en het mkb in de provincie Overijssel

2008 – 2015      voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers. Hij zorgde voor een groei van het aantal leden en initieerde diverse samenwerkingsprojecten o.a. gezamenlijke inkoop van energie en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente: OTO (Ondernemend Technisch Onderwijs)

2008 – 2015      lid van de omgevingsraad van het Carmel College Salland als vertegenwoordiger van de ondernemers. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de rector van het college

2009 – 2015      mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Platform Techniek Salland. Het platform is een samenwerkingsverband tussen het (technische) onderwijs, technische bedrijven en overheidsorganisaties en organiseert diverse activiteiten gericht op de promotie van technische ontwikkelingen en organiseert techniekdagen. Tevens worden informatieavonden voor ouders georganiseerd en regelde betrokkene stages.

2012 – heden    toezichthouder bij Kennispoort, regio Zwolle. De KvK-financieringsdesk helpt ondernemers bij hun zoektocht naar geld. De financieringsdesk is ingesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer. Aanleiding was dat het voor veel ondernemers lastig is om aan financiering te komen.

Mevrouw B.J. (Janny) Jonkman-Snel uit Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1966 – heden    vrijwilliger bij de Actie Kerkbalans en voorzitter van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Raalte. Nadat zij aanvankelijk een aantal jaren geholpen had bij de organisatie. Zij stuurt circa 110 vrijwilligers aan. Onder haar leiding worden de gemeenteleden via brieven verzocht om een financiële bijdrage en wordt het geld geïncasseerd, de gegevens in de computer ingevoerd en gecontroleerd of alles klopt. Hoewel dit een jaarlijkse actie is en de tijdsbesteding in december tot april het grootst is, is zij hier het hele jaar door mee bezig. De gemeente is voor 60% afhankelijk van de inkomsten van deze actie.

2003 – heden    omroeper van de Stichting RTV Raalte. Zij verleent medewerking aan uitzendingen van programma’s met een religieuze achtergrond, te weten de uitzending van wekelijkse vieringen in de verschillende Raalter kerken.

Mevrouw J. (Jenny) Reijntjes-Kloosterboer uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1984 – 1994      jeugd- en wijkouderling bij de Nederlands Hervormde Kerk Wesepe.

1994 – 2000      bestuurslid van de Diabetes-vereniging Deventer (inmiddels opgeheven).

1997 – 2009      penningmeester van het Revuegezelschap Tempo te Wesepe.

2005 – 2008      vrijwilliger bij de Stichting Zoek Elkander Op (Z.E.O.), een stichting die activiteiten organiseert voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten. Mevrouw Reijntjes was/is actief als begeleider van de kookactiviteit. Zij leerde hun koken, omgaan met elkaar en er werd achteraf gezamenlijk gegeten.

2006 – heden    vrijwilliger bij en ouderling en voorzitter van de Pastorale Raad van de Protestantse Gemeente Raalte. Zij was/is actief als initiator, organisator en begeleider van de kookworkshops voor Hoop, om geld in te zamelen voor het KWF.

2013 – heden    vrijwilliger bij project Fit for Life van het Carmel College Salland van de Landstede Groep te Raalte. Het project Fit for Life heeft het doel om jongeren, d.m.v. activiteiten, trainingen en lessen waarbij (de ontwikkeling van) sociale competenties centraal staan. Mevrouw Reijntjes is actief als begeleider bij de bijeenkomsten.

Mevrouw G.W.T. Velner-Kogelman, uit Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1981 – 2010      lector. Mevrouw Velner verzorgde lezingen en voorbeden tijdens vieringen en bereidde deze voor.

1984 – 2010      organisator van en voorganger bij communievieringen. Daarnaast nam zij gedurende tien jaar de Heilige Hostie in ontvangst voor zieke parochianen en bracht deze bij hen.

1986 – heden    coördinator van de werkgroep Avondwake. Zij bereidt de vieringen voor en is het eerste aanspreekpunt voor het pastoraal team, de uitvaartbegeleider, acolieten,  voorgangers, koren en kosters. Daarnaast was ze zelf vele jaren actief als voorganger.

1993 – heden    coördinator van liturgische vieringen. Mevrouw Velner coördineert de bijeenkomsten voor de afgevaardigden van de werkgroepen koren, woord- en communievieringen, lectoren, misdienaars, avondwake, pastoors en kosters binnen de parochie. Deze vinden twee tot viermaal per jaar plaats en vragen veel tussentijdse afstemming en voorbereiding.

1998 – heden    lid van de werkgroep Ontmoetingsdagen. Zij is medeorganisator van deze dagen en is actief voor o.a. de pr, het vervoer, het werven van vrijwilligers en de inhoudelijke voorbereiding op pastoraal gebied.

1999 – 2006      lid van de werkgroep Verlies. Mevrouw Velner bezocht familie van overledenen en mensen die hun werk waren verloren.

2011 – heden    secretarieel vrijwilliger. Zij is tweemaal per week op het secretariaat. Ze verzorgt de informatievoorziening van en aan de parochianen, verricht financiële taken en verzorgt de wekelijkse input voor het plaatselijke krantje.

Mevrouw dr. N.C. van der Wal-Verhoef uit Heino – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw is sinds 1998 werkzaam bij ELAN, het Instituut voor lerarenopleiding en professionele docentontwikkeling van de Universiteit Twente. In 2003 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op het ICT-gebruik in het hoger onderwijs. Sinds 2004 bekleedt zij de functie van docent vakdidactiek wiskunde. Zij leidt leraren wiskunde op en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. Zij is graag gezien als collega, zowel op de universiteit als bij de scholen in de regio, onder docenten en schoolleiders en bij collega’s; in het landelijke netwerk van wiskunde-onderwijsdeskundigen. In een tijd van lerarentekort heeft zij bijgedragen aan het opleiden van een grote groep wiskundedocenten.
Verder was/is zij onder meer betrokken bij het in Nederland introduceren van Lesson Study als middel voor docentprofessionalisering. Lesson Study is een professionaliseringsmethode die al meer dan honderd jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs. Zij heeft een team van docenten en academici samengesteld om Lesson Study voor een hoger niveau van wiskundeonderwijs verder uit te bouwen en te testen. Om de methode bekendheid te geven heeft betrokkene samengewerkt met collega’s van andere universiteiten in Nederland en de VS. Betrokkene verzorgt regelmatig presentaties op congressen en bij scholen over Lesson Study. In mei 2016 verscheen er een boek over Lesson Study in samenwerking met twee collega’s. Lesson Study is een begrip dat nu op vrijwel alle scholen in Nederland bekend is. Verder begeleidt betrokkene vanaf 2010 jaarlijks een groep wiskundedocenten waarmee zij Lesson Study in het wiskundeonderwijs uitvoert

1978  – heden   vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Betrokkene verricht verschillende werkzaamheden, waaronder het verzorgen van lezingen en workshops en het organiseren van studiedagen. Daarnaast was/is zij lid en voorzitter van diverse commissies. Zij is op voordracht van de NVvW benoemd als lid van de commissie Fokkema. Die commissie maakt een plan voor de toekomst van de wiskunde in Nederland.

1993 – 1997      secretaris van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Heino

1995 – heden    vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heino. Zij is betrokken bij de organisatie van de maandelijkse zangavond  “Zingen op Zondag”. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de planning en de keuze van de liederen. Tevens is betrokkene voorzitter van de commissie. Eredienst en kerkmuziek en bezoekmedewerker en was zij ouderling en heeft zij zich ingezet voor de catechese.

2008 – 2013      redacteur onderwijs van het wiskundetijdschrift “Nieuw Archief voor Wiskunde”, uitgegeven door het Koninklijk Wiskundig Genootschap

2012 – 2016      voorzitter van het Christelijk Gemengd Koor Heino Vocaal

Interessant? Deel het direct met uw netwerk