Nieuw-Heeten volop in ontwikkeling

De fractie van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Raalte vergadert niet alleen op het gemeentehuis, maar zij komen ook elke maand naar de buurtdorpen toe. Tijdens deze open fractievergaderingen ontmoeten zij burgers, ondernemers en vrijwilligers om zo via korte lijnen te horen wat er speelt in een buurdorp of wijk van de gemeente Raalte. Op donderdag 21 maart was Nieuw – Heeten het buurtdorp voor de open fractievergadering van Gemeentebelangen. In het Timmermanshuis was de opkomst boven verwachting en zo konden de raadsleden een goed beeld krijgen van de onderwerpen die spelen in Nieuw – Heeten.

De multifunctionele accommodatie ( MFA ) was natuurlijk één van de belangrijkste onderwerpen. Er ligt nu een concreet plan dat in april of mei aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Hierdoor kan naar alle waarschijnlijkheid in 2013 worden begonnen met de bouw.

De bouw van het MFA op de Belte betekent dat de ruimte waar nu het Timmermanshuis staat vrijkomt. Doordat ook de slagerij uit het dorp zal vertrekken komt ook hier ruimte vrij in het dorp. Hierdoor komen er diverse plekke vrij waar het dorp zich verder kan ontwikkelen. Door de ligging van Nieuw-Heeten aan de N332 en de gemeentegrens vraagt de inrichting van het dorp om specifieke aandacht. Er wordt daarom momenteel gewerkt aan een dorpsvisie voor de inrichting van het dorp en de directe omgeving. In deze visie zal worden omschreven waar ruimte komt voor woningbouw en bedrijvigheid en hoe de omgeving van het dorp kan worden ingericht. Bij de behandeling van de structuurvisie van de gemeente Raalte heeft Gemeentebelangen er voor gezorgd dat ook de overzijde van de N332 wordt meegenomen als mogelijke locatie voor bedrijvigheid. Hierdoor hoeft er bij het opstellen van de dorpsvisie geen rekening gehouden te worden met strakke kaders, maar kunnen alle mogelijke opties met elkaar worden vergeleken.

Dat de ontwikkelingen op de woningmarkt ook in Nieuw – Heeten gespreksstof zijn, is niet bijzonder te noemen. In het dorp is veel vraag naar starterswoningen en grotere vrijstaande kavels blijven te koop. De laatste beschikbare kavel wordt momenteel opgesplitst, maar de procedures hiervoor worden gezien als overbodig en tijdrovend. Er wordt vanuit de aanwezigen voorgesteld om meer flexibiliteit te bieden in bestemmingsplannen, zodat bij een veranderende vraag het aanbod eenvoudig kan worden aangepast. De fractie van Gemeentebelangen zal zich sterk maken om de wens naar meer flexibiliteit te vertalen in het beleid.

Door enkele aanwezigen zijn ook zorgen uitgesproken over het voorzieningenniveau en de zorg. Door bezuinigingen van het kabinet zal er veel gaan veranderen op het gebied van zorg. Dit betekent ook dat mensen langer thuis zullen moeten blijven wonen. Bij de inrichting van het MFA is reeds rekening gehouden met de toenemende vergrijzing in het dorp. Het gebouw is goed toegankelijk en bied mogelijkheden voor initiatieven voor dagbesteding.

De avond werd afgesloten met de belofte dat Gemeentebelangen zich sterk gaat maken om de wensen vanuit Nieuw-Heeten te vertalen naar lokaal politiek beleid.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk