Omgevingsvergunning Energiepark Heeten verleend

Belangrijke stap in realisatie zonnepanelenpark langs rondweg Heeten

Op 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een energiepark in Heeten. Het energiepark bestaat uit ca. 7200 zonnepanelen. De panelen worden verdiept aangelegd en omzoomd met een grondwal en een haag, zodat het plan goed in de omgeving wordt ingepast. Het park kan ca 500 huishoudens en/of een aantal bedrijven in Heeten van duurzame energie voorzien. Op de ontwerpvergunning zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Wethouder Frank Niens: ‘Een mooi duurzaam initiatief vanuit de samenleving en een goede stap voorwaarts in de ontwikkeling van dit duurzaamheidsproject.’

zonnepanelen

Planproces
De plannen voor een zonnepanelenpark langs de rondweg in Heeten zijn al enkele jaren in ontwikkeling. Het plan past goed in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In 2014 zette de gemeenteraad het licht dan ook op groen voor de uitwerking van de plannen. Na een periode waarin de haalbaarheid verder werd onderzocht stemde het college van burgemeester en wethouders in september 2015 in met een verplaatsing van het plangebied in noordelijke richting langs de rondweg. Voor deze nieuwe locatie is door Energie Coöperatie Endona U.A. een vergunningaanvraag ingediend.

Zienswijzen
Op de ontwerpvergunning zijn 5 zienswijzen ingediend. In de zienswijzen wordt met name aandacht gevraagd voor de gevolgen voor het landschap, mogelijk geluid afkomstig van het energiepark en de principiële vraag of landbouwgronden moeten worden ingezet voor het opwekken van energie uit zonlicht. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

Bodemonderzoek
De afgelopen weken is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd naar puinresten van een oude boerderij, waarvan bekend was dat deze zich in het plangebied van het energiepark bevinden. De omvang van het puin is met dit onderzoek in beeld gebracht. Gebleken is dat zich asbest tussen het puin bevindt. Hoewel het puin door een halve meter grond wordt bedekt en er in de huidige situatie geen noodzaak is tot saneren, heeft het college besloten het puin bij de aanleg van het energiepark te verwijderen. Het duurzaamheidsproject maakt op die manier een start op schone grond.

Vervolg
De omgevingsvergunning is voor Endona een belangrijke stap om de benodigde financiering te krijgen voor het energiepark. De komende maanden richt zij zich daar met name op. Ook worden de technische details van het park verder uitgewerkt.
Planning is om in het tweede kwartaal van 2017 te starten met de daadwerkelijke realisatie van het energiepark. Inwoners van Heeten en omgeving kunnen binnenkort al lid worden van Endona en eventueel middels de aankoop van certificaten participeren in het energiepark. Te zijner tijd kan dan de daar duurzaam opgewekte energie afgenomen worden.

Meer informatie over het energiepark is te vinden op www.endona.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk