Omgevingsvergunning Sebava BV

College verleent omgevingsvergunning Sebava BV

Veranderen en uitbreiden varkenshouderij Nijverdalseweg 13 toegestaan

Het college van de gemeente Raalte heeft op 23 mei 2017 een omgevingsvergunning verleend aan Sebava BV voor het veranderen en uitbreiden van de varkenshouderij aan de Nijverdalseweg 13 in Mariënheem. Met deze vergunning kan een start gemaakt worden met het bouwen van een stal, mestsilo en spuiwatersilo en het vergroten van bestaande bedrijfsgebouwen. Voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend, heeft Sebava BV een informatiebijeenkomst gehouden voor de omwonenden waar de nieuwe bedrijfsopzet is toegelicht.

Bestaande varkenshouderij

De inrichting aan de Nijverdalseweg 13 in Mariënheem is een bestaande varkenshouderij waarvoor op 5 januari 2010 een omgevingsvergunning is afgegeven voor het houden van varkens. De inrichting is conform deze vergunning opgericht en in werking getreden. Hierdoor is er sprake van zogenaamde bestaande rechten die de basis vormen voor de nieuwe bedrijfsopzet. Het bedrijf heeft enige tijd leeg gestaan waarna de huidige eigenaar het heeft gekocht om er opnieuw een varkensbedrijf te exploiteren.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt het aantal varkens uitgebreid. De ammoniakemissie neemt hierdoor toe. Voor deze toename van de ammoniakemissie is door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel een vergunning verleend voor de Wet natuurbescherming. Dit besluit is nog niet onherroepelijk omdat hiertegen beroep is ingesteld. Dit beroep is begin mei behandeld bij de Raad van State. Uitspraak volgt op korte termijn.

Vermindering geuremissie

Op 6 april 2016 heeft Sebava BV Mariënheem een verzoek ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning ten behoeve van de inrichting op het perceel Nijverdalseweg 13 te Mariënheem. In de situatie waarvoor nu vergunning wordt verleend, zijn alle stallen voorzien van moderne luchtwassers. Hierdoor is er sprake van een vermindering van de geuremissie en de emissie van fijnstof ten opzichte van de situatie waarvoor in 2010 vergunning is verleend.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 8 september 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ontvangen van  het Milieu Adviesbureau Middelkamp  namens een aantal omwonenden aan de Nijverdalseweg en van een aantal bewoners van de Essenbree te Mariënheem. De zienswijzen hebben vooral betrekking op de vrees voor stankoverlast, geluidsoverlast, fijnstof en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van de zienswijzen is de aanvraag op enkele punten nader toegelicht. De zienswijzen zijn deels overgenomen en deels niet. Voor zover deze zienswijzen zijn overgenomen hebben ze geleid tot tekstuele aanpassingen maar niet tot inhoudelijke wijzigingen van de vergunning.

Tegen het besluit tot vergunningverlening staat beroep open bij de Rechtbank en vervolgens eventueel hoger beroep bij de Raad van State.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk