Participatie, maar nu nog even niet….

Donderdagavond werd in de gemeenteraad het coalitieakkoord als initiatiefvoorstel gepresenteerd door het nieuw te vormen college van Burgerbelangen, CDA en VVD. Als onderdeel van dit akkoord werden Ben Nijboer, Silvia van der Heide (Burgerbelangen), Gerria Toeter  (CDA) en Alexander Kreule (VVD) voorgesteld om te benoemen als de nieuwe wethouders.

Een coalitieakkoord moet gezien worden als het vertrekpunt voor het beleid voor de komende vier jaar, waarbij de nog op te stellen raadsagenda een belangrijk document gaat vormen. Met het coalitieakkoord moet de fundering gelegd worden, een raamwerk dat richting geeft aan de toekomstplannen voor Raalte. Als er twijfels zijn over de fundering en je vermoedt dat die niet goed en niet stevig is, dan blijft de onzekerheid of je wel moet beginnen met bouwen of overnieuw moet beginnen met het fundament.

Voor GemeenteBelangen is het natuurlijk even wennen in de rol van de oppositie, maar het is wel een rol die zij met volle overtuiging en motivatie wil oppakken. Het coalitieakkoord met als titel “versterken, verbinden en vernieuwen” werd dan ook door eenieder van ons aandachtig gelezen. Wat zouden de plannen voor de komende periode 2022-2026 inhouden?

Het bleek een coalitieakkoord op hoofdlijnen te zijn. Echter, een coalitieakkoord op hoofdlijnen geeft niet veel duidelijkheid. Het biedt veel ruimte, maar ook veel onzekerheden. Wat de coalitie ziet als een voordeel, zien wij toch anders. GemeenteBelangen had veel vragen over de invulling van het akkoord.  In de agendacommissie waarin de agenda van de gemeenteraad wordt bepaald en besproken door alle fracties, werd van tevoren gezegd dat deze avond ruimte bood voor vragen over het akkoord, een debat en alle instrumenten (moties, amendementen) die je normaal ook ter beschikking hebt in een raadsvergadering.

Niet alleen GemeenteBelangen vond dat het coalitieakkoord te vaag was, ook PvdA en Groen Links waren dezelfde mening toegedaan. De door ons ingebrachte vragen zoals: We vinden 3000 woningen aan de forse kant, waar is de balans? Gaat dit ten koste van ons mooie buitengebied? Worden Raalte en Heino Vinex locaties? Hoe wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het buitengebied? Wat houdt dit in voor onze boeren? Hoe zit het met de ambitie en de opgave die er ligt op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid? De OZB niet verhogen, maar ook geen inflatie toepassen is gunstig voor de rijkere inwoners, hoe worden de lagere inkomens gecompenseerd. En vooral waar gaat de coalitie dit allemaal van betalen? En wil de coalitie nu wel of niet bezuinigen op (jeugd)zorg en inkomensondersteuning? Het enige concrete antwoord dat gegeven werd door CDA en Burgerbelangen was: ‘We gaan niet bezuinigen in het sociale domein.’ GemeenteBelangen stelde daarom voor om het woordje ‘geen’ toe te voegen in de zin:

“Over een aantal jaren kan de financiële positie van de gemeente er heel anders uit zien. Dit kan invloed hebben aan de mate van (jeugd)zorg en inkomensondersteuning die geboden wordt. Op het moment dat dit zich voordoet kan dit geen aanleiding zijn voor aanpassing van inhoudelijk beleid” (zie bijlage amendement).

Dit was een prima aanleiding geweest om de verbinding te zoeken met de oppositie. Als de coalitie hier het mee eens is kan dit toch ook zo verwoord worden? Echter wilde Ben Nijboer als woordvoerder namens Burgerbelangen, CDA en VVD daar niet in mee gaan. Dit was het akkoord van de coalitie en bood geen ruimte voor de anderen. Het ingebrachte amendement van GemeenteBelangen werd daarom verworpen.

Overigens kreeg de oppositie ook op geen van de andere vragen antwoord. De veelgehoorde reactie was: ‘Daar komen we bij de uitwerking van de nieuw te vormen raadsagenda nog op terug.’ Dit voldeed niet aan de verwachting dat we daadwerkelijk een debat konden houden en vragen stellen. Het werd ter kennisgeving aangenomen en er zou later op terug worden gekomen in de nieuw te vormen raadsagenda. Alle ingebrachte amendementen werden verworpen, want dit was een coalitieakkoord en de oppositie maakte daar geen deel van uit.  Naar ons idee had dit belangrijke agendapunt beter schriftelijk afgehandeld kunnen worden met de opmerking: ‘Op een later moment komen wij terug op uw vragen.’

De vierde opgave uit het akkoord betreft de nieuwe brede visie op overheid en burgerparticipatie. Dit gaan we als rode draad door alle opgaven terugzien. Iets waar GemeenteBelangen alleen maar voor kan zijn. We strijden al jaren ervoor dat iedereen die wil mee kan doen. Hoe er tot nu toe invulling wordt gegeven aan deze participatie, baart ons wel zorgen. Niet alleen werd GemeenteBelangen bij voorbaat al uitgesloten voor de nieuw te vormen coalitie. Ook in deze raadsvergadering was de participatie ver te zoeken. Waar wij bij de vorige coalitievorming alle partijen hadden uitgenodigd om hun inbreng en visie te geven en die ook terugkwamen in ons coalitieakkoord, stonden de oppositiepartijen nu allen aan de zijlijn. We willen graag constructief meewerken, echter kan dit alleen als je wel mee mag doen. We konden daarom niet instemmen met het coalitieakkoord zoals deze nu verwoord is.

Afscheid wethouders.

Na de benoeming van de nieuwe wethouders nam de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad afscheid van de vertrekkende wethouders Wout Wagenmans en Frank Niens van GemeenteBelangen, Dennis Melenhorst, VVD en Jacques van Loevezijn, CDA. Deze heren gaven in hun afscheidsverhaal aan dat er in de afgelopen jaren in goede harmonie veel was bereikt. Denk aan het participatiebeleid dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, het onbetaald parkeren, de rood voor rood regeling, Erven in beweging, Ontwikkeling van de Zegge, het nieuwe industrieterrein Heino, de woningbouw in de kleine kernen, maar bovenal een financieel sterke positie van de gemeente Raalte. De wethouders dankten daarvoor niet alleen de gemeenteraad, maar ook de ambtelijke organisatie. Met een welgemeend applaus werd dit vanuit de gemeenteraad onderstreept.

Wilt u ook persoonlijk afscheid nemen van de vertrekkende wethouders, dat kan! Op dinsdag 7 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur bij de Veldhoek in Heino kunnen de inwoners onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van de vertrekkende wethouders. Op de website van de gemeente Raalte kunt u zich hiervoor aanmelden.

Bijlage Amendement:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk