Perspectiefnota

In de raadsvergadering van 5 juli is de perspectiefnota behandeld. In dit bericht vind u de bijdrage van Gemeentebelangen.

In 2010 sloten wij samen met coalitiepartner CDA een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord “Kiezen in de Kern” bevat uitgangspunten en doelen voor deze collegeperiode. Wij zijn inmiddels over de helft van de periode en kunnen met genoegen constateren dat Raalte volop in ontwikkeling is. Er worden duidelijke keuzes gemaakt waarbij we afscheid nemen van oude soms jarenlang in het slop geraakte ontwikkelingen en methodes om plaats te maken voor nieuwe.

Vitale kernen zijn daarbij van groot belang.  Samen met de inwoners werken aan deze vernieuwing spreekt ons zeer aan. Wij zien goede concrete voortgang in de dorpen op gebied van de Multi- Functionele Accommodaties (MFA’s), verbetering van verkeersinfrastructuur waaronder afgelopen jaar de BK straat in Raalte,  aandacht voor vernieuwing van sportinfrastructuur (zwembaden, binnensportaccommodaties). Gemeentebelangen wil graag het programma vervanging kunstgrasvelden afronden en komt hiervoor met een motie.

We kijken ook naar de eigen interne organisatie met als doel een moderne , efficiënte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening naar de burger. Om dit te realiseren vraagt het college de raad om geld ter beschikking te stellen en deze organisatieontwikkeling mogelijk te maken.

Het onderwijs is een van de strategische pijlers binnen onze gemeente. Het Havo/VWO gebouw van het Carmel College Salland is na 40 jaar aan vervanging toe.  Wij hebben hier enkele vragen voor geformuleerd:

 • Kan het College aangeven hoe men de opgenomen kosten voor sloop/bouwrijp maken (€ 600.000,–) en tijdelijke huisvesting  (€ 1.800.000,–) denkt te minimaliseren?
 • Kan het college bevestigen dat een € 10.900.000 een plafondbedrag is en daarmee een taakstellend budget? Overige kosten en meerwerk zijn dus voor rekening van het Carmel College?
 • Kan het college inzicht geven waarom er nog een boekwaarde resteert van € 1.000.000,– op deze locatie?

Na jaren van voorbereiding is het voornemen om binnenkort te starten met de concrete uitwerking en bouw van een nieuwe brede school in Raalte Dorp.  Doelstelling is dat niet alleen het onderwijs maar ook de voor- en naschoolse opvang een plek gaat krijgen in deze huisvesting. Gemeentebelangen wil wel tijdig duidelijkheid hebben over de invulling van deze locatie om bouwen voor leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. De inzet van middelen dient wat ons betreft efficiënt en transparant te zijn.

 •  Kan het College een informatienotitie toezeggen waarbij huidig en toekomstig beleid ten aanzien van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang inzichtelijk wordt gemaakt?
 • Kan het college aangeven wat de status is ten aanzien van de al dan niet grondverwerving voor deze locatie?
 • Ziet het college mogelijkheden om het investeringsbedrag te verlagen?
 • Heeft het college al ideeën over de herontwikkeling van de vrijkomende onderwijslocaties?

In de raad is onlangs gesproken over de bezuinigingstaakstelling in de sport en meer in het bijzonder de zwembaden. Uitkomst van deze discussie was dat het college nader onderzoek gaat doen naar de organisatie van het sportbedrijf en in overleg met betrokken partijen gaat, om te komen tot concrete voorstellen. De tekst in de perspectiefnota ten aanzien van Zwembad de Tippe spreekt nog over verzelfstandiging.

 • Kan het college bevestigen dat de tekst in overeenstemming met het amendement van de sportvisie wordt gebracht, aangezien hier nu een discrepantie is ontstaan met de voorliggende nota.

Op het terrein van duurzaamheid worden door het college concrete maatregelen genomen, hoewel er wat ons betreft nog wel een tandje bij mag. Het beleidsuitgangspunt om voortaan met LED buitenverlichting te gaan werken kunnen wij van harte ondersteunen. De vervanging van een deel van de buitenverlichting in Heino door deze LED verlichting is winst voor het milieu en winst voor de inwoners van Heino.

 •  Wat staat er de komende jaren aan concrete projecten op gebied van duurzaamheid op de rol?
 • Wat gaat het college ondernemen om het ambitieniveau van duurzaam Raalte 2050 te verhogen?

Het samen met de inwoners ontwikkelen van plannen voor de eigen kern zien wij nog onvoldoende terug in het nieuwe beleidsplan van de bibliotheek. Wij stellen voor om dit met elkaar en alle stakeholders te bespreken.

 • Wil het college het meerjarenplan van de bibliotheek Raalte, inclusief de reacties van de buurtdorpen agenderen voor de raad pleinsessie en de raad van oktober 2012?

GB staat positief tegenover de plannen die het bestuur van De Laarman heeft gepresenteerd en wil graag het bestuur de kans geven om hun ambities waar te maken. Wij stellen wel de voorwaarde dat de provinciale en Europese subsidiegelden worden binnen gehaald. Bij voorkeur nemen wij als bepaling op dat de gemeentelijke bijdrage een vast percentage is (16%) met een maximum van de gevraagde € 213.000,– op basis van de totaalinvestering van € 1.400.000,–.

Raalte heeft een omvangrijk buitengebied .Het aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af. Toerisme en recreatie bieden kansen als nieuwe economische pijlers voor het platteland. Het is belangrijk dat nieuwe ideeën en projecten ondersteund worden. GemeenteBelangen vindt het daarom belangrijk dat er een fonds komt voor Toeristische investeringen.

 • Kan het college concreet aangeven hoe het fonds gaat werken en welke activiteiten er gefinancierd gaan worden uit dit fonds?

Het team samenleving krijgt een tijdelijke uitbreiding om komende decentralisaties voor te bereiden. De landelijke transitie-kosten (begeleidingskosten) voor deze decentralisatie blijven voor 2013 gereserveerd. Vraag aan het college:

 • Is al bekend wat de transitiekosten Raalte opleveren en zo ja zijn deze al verdisconteerd in de € 200.000,- voor de uitbreiding van de formatieplaats?

Onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat de armoede in Nederland in 2012 flink zal toenemen bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, ouderen met steeds meer zorgkosten en bijstandsontvangers. Ook groeit de groep werkende minima waaronder middenstanders en veel ZZP-ers. Het niet-veel-maar-net-toereikend criterium (mensen die net het hoofd boven water kunnen houden) zal eind 2012 naar verwachting groeien naar 590.000 huishoudens (8,5%).

 • is de groep mensen in Raalte die net het hoofd boven water kunnen houden bekend ennbiedt de gemeente mogelijkheden voor deze groep?

Wezo zit al jaren in de rode cijfers en recent ook Sallcon. De Wsw-bedrijven blijven een punt van zorg. Dalfsen heeft zich teruggetrokken uit de Wezo en Raalte overweegt uittreding uit de Wezo. Met dit beleid verwachten wij dat de Wezo nog verder in het diepe wordt getrokken.

 • Wanneer gaat het college de raad informeren over de nieuwe koers inzake de Wsw-bedrijven?

We hebben als gemeenteraad vele malen gesproken over de structuurvisie en de eindfase komt in zicht. Met de  vaststelling van de structuurvisie voldoet de gemeente aan de wettelijke vereisten en heeft zij op hoofdlijnen in beeld wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn tot 2025.

 • kan het college uitleggen waarvoor de € 75.000,- nodig is, immers er is al geld bestemd voor de structuurvisie?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied heeft Gemeentebelangen reeds moties en amendementen ingediend ter versterking van de vitaliteit en economie op het platteland. Wij onderschrijven dan ook het belang van bedrijvigheid in het buitengebied. Steeds meer boerenbedrijven zullen stoppen waardoor agrarische bebouwing vrijkomt. Het vinden van nieuwe economische dragers, zonder daarbij schade toe te doen aan de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied, vormt een uitdaging voor de komende jaren. Wij willen daarom graag hierin investeren.

 • Kan het college aangeven welke concrete zaken gefinancierd worden met het budget Salland buiten?
 • Kan het college aangeven welke prioritaire uitvoeringsprojecten zij voor de N35 voor ogen heeft en wanneer deze uitgevoerd kunnen worden?

 

Gemeentebelangen wil bij deze perspectiefnota ook stilstaan bij het thema OZB.  Tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering in november stellen we de tarieven vast voor het nieuwe jaar. Daarbij worden de inkomsten geraamd die een bepaalde heffing of belasting gaat opbrengen. De raad doet een kaderuitspraak over al dan niet een verhoging van OZB in het nieuwe jaar en met welk percentage dit geschiedt.

Naar nu blijkt zijn de vastgestelde bedragen niet in  overeenstemming met de werkelijkheid. Er wordt meer OZB binnen gehaald dan afgesproken.  GB vindt dat dit extra bedrag terug moet naar de burgers van Raalte. Wij willen bij de vaststelling van de nieuwe OZB tarieven hier op terugkomen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat het nodig kan zijn om de OZB in 2013 en 2014 met meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen. Vooralsnog is er een extra verhoging opgenomen van 5%. Wij willen dit in november nadrukkelijk bezien of dit noodzakelijk is en in welke mate.

Voorzitter, bezuinigen betekent ook slim met geld omgaan en ruimte creëren voor nieuw beleid. Gemeentebelangen probeert steeds een goede mix te vinden om vooral de burgers niet te zwaar te treffen. Gemeentebelangen investeert in de samenleving, zoals blijkt uit behoud van voorzieningen in buurtdorpen, nieuwbouw van brede scholen in Heino en Raalte, MFA’s en een kunstgrasveld voor elk buurtdorp.

Slot

 

 

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk