Presentatie stedenbouwkundig visie Heino

De gemeente Raalte heeft vanavond haar stedenbouwkundige visie gepresenteerd van de dorpskern Heino. In de zaal waren ca 25 geïnteresseerden aanwezig, waaronder enkele vertegenwoordigers van Gemeentebelangen. Hierbij een verslag van fractielid Frank Niens. 

Na de opening door GB wethouder Wout Wagenmans kreeg Els van der Laan het woord om namens bureau Noordpeil de ontwikkelde visie te presenteren. De visie is een oplegnotitie op de in 2006 vastgestelde Structuurvisie Heino.

In de uiteenzetting kwam naar voren dat de visie onder andere uitgaat van behoud van de huidige kwaliteit in gebouwen, groen en zichtlijnen in de kern Heino.

Het volledige rapport is te vinden op de website van de gemeente Raalte via de weblink:

http://www.raalte.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1239&stukid=24919

Namens de gemeente Raalte gaf Francisca Holterman een toelichting op de procedure rondom de stedenbouwkundige visie.  De visie ligt 6 weken ter inzage en eenieder kan hierop reageren.

De reactie worden ambtelijk verwerkt waarna het college de visie definitief vaststelt. Hierna gaat de visie door naar de raad waar de finale vaststelling volgt.

Na een korte koffiepauze kregen inwoners de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de gepresenteerde visie.

Onderwerpen/vragen die daarbij aan de orde kwamen:

 

 • Platte daken zoals voorgesteld in de laatste planvorming omtrent project Dorpsstraat versus in de visie neergelegde richtlijn om geen gebruik te maken van platte daken. Dit is inderdaad strijdig, maar lijkt onontkoombaar om het plan toch te realiseren.
 • Wens om de afslag Lemelerveld op te nemen in de visie. Reactie college (Ben Haarman) is dat dit wordt meegenomen bij de opwaardering van de N35. Uitvoering via een aftakking van de nog aan te leggen parallelweg.
 • 6% industrieterrein in de gemeente. Hoe gaat het college om met de onzekerheid bij bewoners/omwonenden van Blankenvoort Heino? Reactie: 6% geldt voor de gehele gemeente, daar kan nu nog niets definitief over gezegd worden.
 • Is bouwen op het sportpark nu uitgesloten? Reactie: Uitgangspunt is gebruik maken van bestaande locaties. Termijnen en exacte grenzen liggen niet vast.
 • Hoe verhoud zich de wens tot vermindering regelgeving met het naar nu lijkt toevoegen van allerlei extra voorwaarden. Reactie: Er komt een nieuwe Welstandsnota. Waarschijnlijk wordt deze in december/januari behandeld in de raad. Idee is om per kern/wijk maatwerk te leveren als het gaat om de mate van welstandseisen.
 • Hoe lang duurt herontwikkeling dorpsstraat?  Reactie: Dorpsstraat is feitelijk gereed. Startdatum in procedure brengen is 1 oktober. Daarna doorlooptijd 4-6 maanden.
 • Project Canadastraat Wereldwinkel. Hier ligt nu een bouwaanvraag, deze wordt getoetst.  Uitwerking in winkels en appartementen.
 • De Haere/Salland Wonen. Er wordt nu bekeken welke woningtypes passend zijn. Naar verwachting wordt dit jaar gestart met procedures.
 • Gebied voormalig Partycentrum geen ontwikkeling te melden.
 • Boven molenweg, uitbreidingsplan naar de toekomst.
 • Bouwen in Schootsveld. Rood voor rood kan onder voorwaarden daarmee  zijn nieuwe woningen mogelijk, ook in Schootsveld

 

Uw GB reporter

 

Frank Niens

Interessant? Deel het direct met uw netwerk