Prestatieafspraken gemeente Raalte en SallandWonen op schema

Veel projecten prestatieafspraken gerealiseerd

In het bestuurlijk overleg van december is de tussentijdse evaluatie van de prestatieafspraken (midtermreview) vastgesteld tussen de gemeente Raalte en SallandWonen. Beide bestuurders, wethouder Wout Wagenmans en Ed Penninks, directeur SallandWonen, zijn tevreden over het verloop van de prestatieafspraken en de onderlinge samenwerking. Het merendeel van de afspraken is behaald of wordt voor het einde van de looptijd van de overeenkomst (in 2015) bereikt.
Zo zijn het aantal nultredenhuurwoningen toegenomen door oplevering van nieuwbouwprojecten zoals Schuilenburg, Sallandse Poort en de Haere. SallandWonen heeft ook een aantal (senioren) complexen zodanig aangepast dat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ook op het gebied van duurzaamheid is er veel gebeurd; door groot onderhoud en door nieuwbouw is het aandeel huurwoningen met een groen label sterk toegenomen

Prettige woongemeente
De prestatieafspraken benadrukken de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en SallandWonen op het brede vlak van wonen in gemeente Raalte. De prestatieafspraken en de tussentijdse evaluatiemomenten zijn een goede aanleiding om stil te staan bij ieders rol en belangen. Zowel de gemeente als SallandWonen gaan voor hetzelfde doel: Raalte is en blijft een prettige woongemeente voor diverse doelgroepen. Voorbeelden van afspraken zijn: de omvang van de voorraad huurwoningen, een pilot met de koopgarantregeling, het beschikbaar stellen van de starterslening voor bestaande woningen en de nieuw te bouwen huurwoningen.

Wetgeving
Landelijk speelt er veel, er is veel wetgeving aangenomen of in de maak die van invloed is op de corporatiesector. Denk aan de verhuurdersheffing, het woonakkoord en herziening op de woningwet (Novelle). Voor de huidige afspraken heeft dit gelukkig nog niet veel consequenties gehad. Voor veel van de huidige prestatieafspraken waren de investeringen reeds begroot door SallandWonen
Echter, de veranderende wetgeving en andere ontwikkelingen zullen wel degelijk invloed hebben op de nieuw te maken prestatieafspraken voor 2016. In de midtermreview wordt hier een voorzet voor gedaan

Interessant? Deel het direct met uw netwerk