Principebesluit gemeenteraad over asielzoekerscentrum

De gemeenteraad heeft op 7 december een principebesluit genomen over het voorstel van het college van B&W om een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) te realiseren op bedrijventerrein De Zegge VII in Raalte. Wat is het vervolg hierop?

Principebesluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein De Zegge VII voor een periode van 5 jaar. Het azc gaat ruimte bieden aan de opvang van maximaal 950 vluchtelingen. Eén jaar voor afloop van de periode van 5 jaar wordt bezien of verlenging met maximaal 5 jaar mogelijk en wenselijk is. Op dat moment worden alle belangen opnieuw afgewogen. De raad heeft een motie aangenomen waarin het college enkele randvoorwaarden voor de uitwerking van het plan meekrijgt. Het volledige raadsbesluit en de motie vindt u op www.raalte.nl/vluchtelingen.

Vervolg

Het besluit dat de gemeenteraad nu heeft genomen is een principebesluit. Er moet nog veel worden uitgewerkt voordat het azc kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld het bepalen van de ligging van de looproute naar het (winkel)centrum van Raalte, het maken van een inrichtingsplan waarin wordt vastgelegd hoe het azc-terrein wordt ingericht en het opstellen van een veiligheidsplan. Die uitwerking gaat in de periode januari t/m maart 2016 plaatsvinden. Op basis van de uitgewerkte plannen neemt de gemeenteraad in april/mei 2016 een definitief besluit.

Uitwerking in werkgroepen

De gemeente Raalte wil belanghebbenden nauw bij de uitwerking van het plan betrekken door een aantal werkgroepen in te stellen. Met alle informatie die is gekregen uit de diverse bijeenkomsten is gekozen voor de volgende werkgroepen:

 1. Werkgroep looproute
  In deze werkgroep wordt onderzocht waar en hoe een veilige looproute kan worden gerealiseerd van het azc naar het centrum van Raalte. Omdat de ligging van de looproute bepalend is voor andere aspecten gaat deze werkgroep direct in januari van start. Ook de veiligheid rond de looproute komt  aan de orde in deze werkgroep.
 2. Werkgroep inrichtingsplan en veiligheidsplan
  In deze werkgroep wordt het inrichtingsplan en alles wat te maken heeft met veiligheid in en rond het azc besproken. Het inrichtingsplan gaat bijvoorbeeld over de situering van gebouwen en de inrichting van de houtsingel aan de zuidzijde van het azc. Het veiligheidsplan gaat onder andere in op de beveiliging op het azc, verlichting, de rol van de politie etc.
 3. Verbindingsgroep ‘het azc en de Raalter samenleving’ 
  In deze groep komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de verbinding tussen het azc en de Raalter samenleving. Bijvoorbeeld dagbesteding en de rol die Raalter sportverenigingen daarbij mogelijk hebben, organisatie van vrijwilligerswerk op het azc etc.

  Onderwijshuisvesting is een specifiek onderwerp dat separaat met de schoolbesturen wordt besproken. Uiteraard kunnen onderwerpen van verschillende werkgroepen elkaar raken. Gemeente en COA zorgen voor afstemming tussen de werkgroepen.

Deelname aan werkgroepen

Wie wil deelnemen aan één van de werkgroepen kan een e-mail sturen naar vluchtelingen@raalte.nl onder vermelding van het onderwerp van belangstelling en de contactgegevens. Aanmelden kan tot 31 december 2015.

Vragen

Meer informatie over de eventuele komst van het asielzoekerscentrum is te vinden op www.raalte.nl/vluchtelingen

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk