Programmarekening 2015

Gemeente Raalte presenteert jaarrekening 2015

Raalte sluit 2015 financieel gunstiger af dan verwacht

De gemeente Raalte sluit het jaar 2015 gunstiger af dan bij de zomernota 2015 was voorzien. Dat blijkt uit de programmarekening 2015 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat: “transformeren en realiseren” dat zijn de kernwoorden als we terugblikken op het jaar 2015. De vele veranderingen in het sociaal domein hebben in 2015 hun beslag gekregen en we hebben veel gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen. Daarnaast hebben we in 2015 onze bezuinigingstaakstelling grotendeels conform planning gerealiseerd. We sluiten 2015 financieel aanzienlijk gunstiger af dan we bij de zomernota 2015 hadden voorzien. Dat is een prima resultaat”. De programmarekening wordt op 30 juni in de gemeenteraad behandeld.

Financieel resultaat 2015

De jaarrekening 2015 sluit met een “bruto” positief resultaat van € 1,01 mln. Van dit resultaat moet in 2016 een bedrag van € 1,07 mln. opnieuw beschikbaar gesteld worden als gevolg van overlopende posten van 2015 naar 2016. Daarmee komt het netto resultaat op een negatief  saldo van € 0,06 mln. Bij de zomernota 2015 was een begroot negatief resultaat voorzien van € 2,54 mln. Het uiteindelijke tekort kan nu teruggebracht worden tot negatief € 0,06. Dit is € 2,48 mln. voordeliger dan bij de zomernota 2015 werd verwacht. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering en verkregen subsidies van derden voor een aantal projecten, waarmee in de projectopzet geen rekening was gehouden. Daarnaast zijn er een aantal kleinere “plussen en minnen” ontstaan.

Transformeren en realiseren

Transformeren en realiseren dat zijn de kernwoorden als we terugblikken op het jaar 2015:

  • 2015 is het eerste jaar dat de gemeenten er een groot aantal taken in het sociaal domein bij hebben gekregen. Het gaat om de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Raalte heeft in dit eerste jaar vooral ingezet op een soepele overgang voor de inwoners, waarbij de zorgcontinuïteit de hoogste prioriteit heeft gehad.
  • De herijking van de Sociale werkvoorziening heeft in 2015 plaats gevonden met als resultaat dat de SW-medewerkers vanaf 1 januari 2016 in dienst zijn bij de Stichting Werk Raalte.
  • Met de ontwikkelagenda Raalte: “op weg naar gewaardeerd partnerschap” heeft Raalte verder ingezet op overheidsparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn de ideeën-pitches sociaal domein en de netwerkbijeenkomsten die vanuit de Kracht van Salland periodiek zijn georganiseerd (Sallandcafé).
  • De aanbestedingsprocedure en gunning om te komen tot nieuwbouw “Tijenraan”  zijn in 2015 afgerond. Als alles volgens plan verloopt kan in 2016 worden gestart met de bouw en kan de oplevering eind 2017 plaats vinden.
  • In 2015 is de MFA Heeten in gebruik genomen en heeft het bestuur van de stichting Trefpunt gewerkt aan een renovatieplan voor het Trefpunt in Laag Zuthem. Hiervoor is in januari 2016 een gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. Met de realisatie van de MFA Laag-Zuthem is in elke kern van de gemeente een multifunctionele accommodatie beschikbaar.
  • Na de realisatie van de brede scholen in Heino (2012/2013), Raalte-dorp (2014) en Lierderholthuis (2014) is in 2015 de nieuwbouw voor de sector HAVO/VWO van het Carmel College Salland voltooid.
  • De prikkel om herbruikbare afvalstoffen gescheiden in te zamelen is door de gewijzigde inzamelings-systematiek gestimuleerd. Hierdoor is het hergebruik percentage gestegen van 61% in 2014 naar 68% in 2015.
  • Binnen het ruimtelijk fysiek domein zijn in 2015 woonafspraken met de provincie gemaakt. Er is uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk rioleringsplan en er is nieuw beleid ontwikkeld voor de openbare verlichting (bewust verlichten). Door het aantrekken van de woningmarkt is er een toename geweest van het aantal verkochte bouwkavels/ verleende opties. Het collectief particulier opdrachtgeverschap is gestimuleerd en vertaald in de realisatie van concrete projecten in Heeten, Nieuw-Heeten en Laat-Zuthem.
  • Er is continue inzet geweest/ lobby gepleegd om te komen tot opwaardering van kruispunt Bos en ondertunneling van het spoor ter hoogte van de N348.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk