Raadpleinsessie (Zomernota)

Tijd: 19:30 – 22:30 uur

Locatie: raadzaal Raalte

Voorzitter: dhr. B.M. Grolleman

Vanavond is er een raadpleinsessie met op de agenda de zomernota

 

1 Opening

2 Mededelingen

3 Vaststellen agenda

4 Spreekrecht inwoners en andere belanghebbenden

5 Zomernota 2015 (bespreekstuk)

In de Zomernota 2015 wordt tussentijds het actueel financieel beleid geschetst en de kaderstelling voor de komende begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Tevens wordt verslag gedaan van de voortgang van het Hoofdlijnenakkoord, de voortgang van de bezuinigingstaakstellingen 2015-2018, de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2015 en de stand van zaken van de bouwgrondexploitatie.

6 Terugkoppeling uit externe organen

7 Sluiting

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk