Raadsvergadering (begrotingsraad)

Morgen is er een begrotingsraad.

 

Locatie:               Raadzaal Raalte

Aanvang:            14:00

Eindtijd:             20:00

Voorzitter:          dhr. M.P. Dadema

 

1             Opening

2             Vaststelling agenda

3             Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2018

4             Interpellaties

5             Inlichtingen van en door het college

6             Ingekomen stukken

7             Vaststellen Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 (bespreekpunt)

In de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2020-2022.

8             Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2019 (bespreekpunt)

In samenhang met de begrotingsbehandeling wordt de gemeenteraad voorgesteld om de tarieven voor 2019 voor de gemeentelijke belastingen te bepalen.

De verordeningen OZB en afvalstoffenheffing worden in het rond-de-tafelgesprek van 6 december en de raadsvergadering van 20 december besproken.

9             Sluiting

 

De agenda en stukken zijn te lezen op:     Raadsvergadering 8 november

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk