Raalte doet mee in West-Overijssel met opwek duurzame energie

West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Raalte doet mee. In een startnota die nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken.

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardas vrijkomen. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie.

Regionale Energie Strategie (RES)
De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES).

In de regio West-Overijssel werken de 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Enexis Netbeheer samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES).

Wat staat er in de RES?
In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Dorpsaanpak gemeente Raalte
Wij kiezen als gemeente voor een bottum-up aanpak om invulling te geven aan de doelstellingen. Dit doen we door met ieder dorp in gesprek te gaan. Zo komen we samen pet dorp tot een passende aanpak om tot duurzame initiatieven te komen. Het vertrekpunt is dat alle dorpen in gemeente Raalte hun eigen elektriciteitsgebruik duurzaam gaan opwekken en hiervan kunnen profiteren als dorp. De bijdrage van gemeente Raalte in de RES West-Overijssel wordt opgebouwd uit de ideeën en initiatieven die voortkomen uit de rondgang in de dorpen samen met lopende en komende vergunningsaanvragen voor zonneparken in het buitengebied.

Planning
Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Alle 30 concepten worden dan landelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.
Het concept van de RES wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk