Raalte sluit 2014 financieel gunstiger af dan verwacht

De gemeente Raalte sluit het jaar 2014 gunstiger af dan bij de najaarsnota 2014 was voorzien. Dat blijkt uit de programmarekening 2014 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat: “We hebben in 2014 veel voorbereid én gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen, naast de ingrijpende bezuinigingen waar we voor staan. Toch is  het uiteindelijke rekeningresultaat 2014 ruim € 0,6 mln. gunstiger dan we bij de najaarsnota 2014 hadden voorzien. Dat is een prima resultaat!”. De programmarekening wordt op 28 mei ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Financieel resultaat 2014

De jaarrekening 2014 sluit met een “bruto” positief resultaat van € 1,9 mln. Van dit resultaat moet in 2015 een bedrag van € 2,1 mln. opnieuw beschikbaar gesteld worden als gevolg van overlopende posten van 2014 naar 2015. Daarmee komt het netto resultaat op een negatief  saldo van € 0,2 mln. Bij de najaarsnota 2014 was een begroot negatief resultaat voorzien van € 0,8 mln. Het rekeningresultaat 2014 is daarmee € 0,6 mln. minder nadelig dan bij de najaarsnota 2014 werd verwacht. Dit is veroorzaakt door een hogere algemene uitkering, een lagere bijdrage aan de veiligheidsregio, lagere personeelslasten, rentevoordelen en diverse kleinere “plussen en minnen”.

Veel voorbereid én gerealiseerd in 2014

De jaarrekening 2014 is de eerste jaarrekening van de collegeperiode 2014-2018. Een jaar waarin veel zaken in de steigers zijn gezet, belangrijke besluiten zijn genomen én veel is gerealiseerd.

  • 2014 stond in het teken van de voorbereiding van de drie decentralisaties in het sociaal domein, die per 1-1-2015 zijn overgegaan naar de gemeente. Het gaat om de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • De voorbereidingen tot verzelfstandiging van het sportbedrijf hebben in 2014 hun beslag gekregen. Per 1 januari 2015 is het sportbedrijf verzelfstandigd. Het programma van eisen voor multifunctioneel sportcentrum “Nieuw Tijenraan” is uitgewerkt.
  • Als gevolg van rijksbezuinigingen op het gemeentefonds zijn besluiten genomen om tot invulling van een ingrijpende bezuinigingstaakstelling, oplopend van € 1,55 mln. in 2015 tot € 3,35 mln. in 2018, te realiseren.
  • In 2014 zijn de multifunctionele accommodaties in Lierderholthuis en Nieuw Heeten gerealiseerd en in gebruik genomen. In Heeten is in 2014 gestart met de verbouw van het Trefpunt tot MFA.
  • Op onderwijsgebied is in 2014 veel gerealiseerd. Na de realisatie van de brede scholen in 2012/2013 in Heino zijn in 2014 weer twee brede scholen gereed gekomen. Het betreft de brede school Raalte-dorp en de school in Lierderholthuis. Daarnaast is in 2014 hard gewerkt aan de nieuwbouw voor de sector HAVO/VWO van het Carmel College Salland.
  • Op het gebied van duurzaamheid zijn in 2014 tal van initiatieven ontplooid (bijvoorbeeld zonnepanelen, Led-verlichting, uitvoeren energiescans bij sportclubs).
  • Binnen het ruimtelijk/ fysieke domein is uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan. Het versleten groen in Heino, Raalte, Lierderholthuis en Heeten is vervangen. De Heesweg is gereconstrueerd. De dorpsvisie Nieuw Heeten is ontwikkeld. De locatie voormalig gemeentehuis Heino  (masterplan “Hart voor Heino”) heeft een invulling gekregen. Er is en woningmarktanalyse uitgevoerd, die als input dient voor de nieuwe woonvisie in 2015.

Toenemende risico’s en recente ontwikkelingen algemene uitkering

Wethouder Frank Niens: “Uit de cijfers blijkt dat de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2014 onveranderd is ten opzichte van het beeld dat we bij de programmabegroting 2015-2018 hebben geschetst. Daarmee is de gemeente Raalte een financieel gezonde gemeente. Dat neemt niet weg dat de risico’s in met name het sociaal domein toenemen. Daarom hebben we in 2013 al een tweetal reserves ingesteld (de reserve participatie en reserve WMO/Zorg). Daarnaast speelt er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering gemeentefonds. Met name op het sociaal domein en met betrekking tot het zogenaamde “groot onderhoud” gemeentefonds. We zien met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de zogenaamde meicirculaire 2015. In deze circulaire wordt helder wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn als gevolg van de ontwikkelingen in de algemene uitkering gemeentefonds”.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk