Raalte wil sociale werkvoorziening zelf uitvoeren

De gemeente Raalte wil met ingang van 1 januari 2016 de sociale werkvoorziening zelf gaan uitvoeren. Nu worden deze taken nog uitgevoerd door de Wezo, Larcom en Sallcon. Het college van burgemeester en wethouders doen dit voorstel aan de gemeenteraad, naar aanleiding van een onderzoek naar de uitvoering van de sociale werkvoorziening in Raalte. Wethouder Jacques van Loevezijn: ‘De ontwikkelingen in het sociale domein volgen elkaar in rap tempo op. Zo hebben we sinds 1 januari te maken met de Participatiewet, die uit gaat van een brede regeling voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat ook de nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening stopt en ook de rijksbijdrage sterk daalt, zijn we gaan onderzoeken hoe we deze taak zo goed mogelijk kunnen organiseren. Hieruit blijkt dat het zelf uitvoeren de beste kansen biedt voor de sw-medewerkers en de gemeente.’

Belang SW-medewerkers voorop

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen heeft de gemeente verschillende opties voor de uitvoering onderzocht. Wethouder van Loevezijn: ‘Hierbij is de gemeente er steeds vanuit gegaan dat  we dit onderzoek doen om de voorziening voor Raalter SW-medewerkers met een arbeidsbeperking zo vorm te geven dat zij hier ook beter van kunnen worden. Het is in ieders belang dat ook zij kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek is dat baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden voor de SW-medewerkers geen discussiepunt zijn geweest. Ook zetten we er op in dat de medewerkers zoveel mogelijk hun werkplek kunnen behouden.’

De uitvoering van deze werkzaamheden dicht bij de gemeente Raalte, past binnen de gemeentelijke visie op een sterke lokale werkgeversbenadering. De gemeente verwacht dat de betrokkenheid van de Raalter samenleving als geheel en in het bijzonder het Raalter bedrijfsleven, waar SW-medewerkers gedetacheerd kunnen worden, zorgt voor meer kansen voor de doelgroep. De uitvoering dicht bij de gemeente zorgt er voor dat de Participatiewet in samenhang met de Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd en hiermee werkgevers integraal benaderd kunnen worden. Een deel van de SW-medewerkers werkt nu in de groenvoorziening in Raalte. Door de uitvoering van die taken onder directe aansturing van de gemeente te brengen, verandert er voor de meeste medewerkers niet zoveel, maar de gemeente kan hierdoor efficiënter werken. Voor de SW-medewerkers die nu in de beschutte werkomgeving werken op locaties bij Sallcon, Larcom en Wezo geldt dat het organiseren van beschutte werkzaamheden in Raalte mogelijkheden biedt voor deze medewerkers om in de eigen omgeving te gaan werken. Voor de overige SW-medewerkers die gedetacheerd zijn of begeleid werken, geldt dat zij dit ook in de toekomst blijven doen. De gemeente zal in overleg met de SW-bedrijven inzetten op het behoud van de huidige werkplek voor deze medewerkers.

De gemeenteraad zal in maart 2015 het voorstel van het college bespreken en er een besluit over nemen. Zodra de gemeenteraad een besluit genomen heeft, zal de gemeente voor iedere SW-medewerker afspraken maken met de verschillende SW-bedrijven.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk