Reactie GB op Kadernota 2024-2027

Voorzitter,

De kadernota die nu voor besluitvorming voorligt geeft ons aanleiding om in te gaan of zowel het proces als de inhoud.

Om te beginnen met het proces.

Als raad hebben we drie rollen: kaderstellend, controlerend en de rol van volksvertegenwoordiging.

Als we naar het proces van de kadernota kijken dan vragen we ons af wie nu feitelijk de kaders stelt. Is dat wel de raad? Of is dat het college of zelfs de wethouder financiën?

Wij zijn van mening dat onze kaderstellende rol in dit proces onvoldoende tot uiting is gekomen.

In maart was er een besloten bijeenkomst waarin we als raad konden reageren op het eerste concept. We konden aangeven welke zaken wij belangrijk vonden en welke zaken geen prioriteit hadden. Dat hebben wij, maar ook andere fracties gedaan.  Als we kijken naar wat nu voorligt krijgen we het idee dat de concept kadernota wat nu voorligt een copy page is van het concept van maart. Van de reacties die onze fractie in maart heeft gegeven zien wij veel te weinig terug. Waar heeft het college naar geluisterd? Naar de inbreng van de gehele raad of naar de inbreng vanuit de coalitie?

Op 11 mei is de concept kadernota aan de orde geweest is in de Ronde Tafel Vergadering. Omdat we geen technische vragen hadden en het politieke debat in de vanavond willen voeren, hebben we  op 11 mei inhoudelijk niet gereageerd. Hebben we daarmee een kans gemist? Wij betwijfelen dit, want ondanks een aantal zinvolle opmerkingen vanuit de verschillende fracties heeft het college geen aanleiding gezien om het concept bij te stellen.

Kortom voorzitter, wij willen graag het proces nog eens goed evalueren en dan met name vanuit de invalshoek hoe kunnen we als raad de kaderstellende rol goed vervullen.

Dan de inhoud.

De Kadernota 2024 is kort. Kort, maar niet kort en krachtig. Onze conclusie is dat de kadernota weinig nieuws bevat en het een heel algemeen verhaal is geworden. Een kadernota zonder echte kaders en zonder informatie over het financieel perspectief van onze gemeente. Het is ons niet duidelijk welke koers gevaren wordt. Waar zetten we op? Maar ook waar zetten we niet op in. Wat is financieel mogelijk?

Op het raadsinformatiesysteem staat ter kennisname voor de raad een collegebesluit over de richtlijnen voor de komende begroting. In deze richtlijnen lezen we dat door de nullijn voor woonlasten er structureel maar liefst 2,15 miljoen euro minder beschikbaar is voor de drie opgaven. Geen woord hierover in de kadernota. Ook lezen we dat het ambtelijk apparaat en het college komt met voorstellen voor nieuw beleid waarbij de koers van de kadernota richting gevend is.

Omdat de koers in de kadernota vaag is, vragen wij ons af hoe nieuw beleid dan wordt ingevuld. Krijgt de raad aan de voorkant nog gelegenheid om inbreng te hebben of krijgen we een dichtgetimmerde begroting en moeten we dan maar een motie of amendement indienen. Is dat we verstaan onder een kaderstellende rol??

Ten aanzien van de drie grote opgaven zullen wij in ieder geval de koers van GemeenteBelangen aangeven.

  1. Opgave leefbare en toekomstig bestendige dorpen en wijken

GemeenteBelangen vindt dat de opgave leefbare en toekomstig bestendige dorpen en wijken de grootste  prioriteit moet hebben en dat de opgave samen met de dorpen en wijken uitgewerkt moet worden.

In onze gemeente en dan vooral in de buurtdorpen draaien dorpshuizen, sportaccommodaties en andere gemeenschapsvoorzieningen op de inzet van vrijwilligers. We zien echter dat het  steeds moeilijker  wordt om vrijwilligers te behouden en nieuwe te vinden.  Wij zijn blij dat het college de motie om aandacht te geven aan behoud en versterking  van het vrijwilligerswerk voortvarend heeft opgepakt en zijn benieuwd naar de uitkomsten. We hopen dat het lukt om de tendens te stoppen zodat de voorzieningen overeind blijven. Vrijwilligers: het cement van de samenleving.

Naast de inzet op het behoud en versterking  van het vrijwilligerswerk moet wat GemeenteBelangen betreft volop geïnvesteerd in zaken zoals onderwijshuisvesting, goede sportvoorzieningen en de bestrijding van armoede. Teveel huishoudens hebben grote moeite met het rondkomen. 1400 inwoners van onze gemeente zijn hulp nodig van Humanitas. Ongeveer 200 inwoners zijn aangewezen op de voedselbank. Wij trekken liever voor deze doelgroep extra geld uit dan bijvoorbeeld voor een duur nieuw gemeentehuis.

Wij vinden het niet passen om zelf in een luxe huis te wonen terwijl een grote groep inwoners nauwelijks kan rondkomen. Dit ook omdat nieuwbouw betekent dat  de huidige boekwaarde van het gemeentehuis van 7 miljoen euro afgeboekt moet worden, voor zover dat betrekking heeft op gebouwen.

Zoals gezegd, wij zijn van mening dat de opgave leefbare en toekomstig bestendige dorpen en wijken de hoogste prioriteit moet hebben. Omdat we dit expliciet willen vaststellen, dienen wij hiervoor een amendement in.

  1. Opgave toekomstbestendig buitengebied

We staan open voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied met ruimte voor innovatie, vernieuwing en verduurzaming. Als  we het hebben over de toekomst van het buitengebied; dan vinden wij het erg belangrijk: : niet beslissen óver de inwoners in  het buitengebied, maar met de inwoners van het buitengebied. Boer of geen boer.

Wat betreft het buitengebied zijn we erg kritisch op de ontwikkelingen rondom de Sallandse Heuvelrug. De plannen om daar een Nationaal Park van te maken worden ons inziens te mooi voorgesteld en gaat voorbij aan de belangen van de boeren die moeten vrezen voor grote waardedaling van hun gronden en geen perspectief voor overname door kinderen. Onze oproep: beschouw de boeren die betrokken zijn bij de Sallandse Heuvelrug niet als lastig, maar neem ze serieus en zoek met hen naar duurzame oplossingen.

Het proces Boetelerveld is wat dat betreft een voorbeeld zoals het niet moet gaan. Nadat het proces met instemming van alle partijen afgerond leek, komt de overheid weer met aanvullende voorwaarden en eisen. Het laat zich raden wat dit doet met het vertrouwen in de overheid.

  1. Opgave groei van de gemeente Raalte

Het college geeft bij herhaling aan dat er de komende tien jaar 3.000 woningen moeten bijkomen. Naast woningbehoefte vanuit de eigen inwoners wil het college ook volop bouwen voor mensen van buiten Raalte.

Ondanks herhaalde vragen hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag hoeveel van deze 3.000 extra woningen in de huidige collegeperiode worden gerealiseerd. Immers dan weten we waar we dit college op kunnen aanspreken.

Daarnaast, ondanks dat de woningbouwmarkt verandert, bouwen voor mensen met een dikke portemonnee zal wel lukken. Wij maken ons echter steeds meer zorgen voor de mensen waarbij  de portemonnee niet zo dik is. Wij willen graag dat het college onderzoekt welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor deze doelgroep, waaronder starters, waarbij we ook graag in beeld willen hebben in hoeverre het mogelijk is om het percentage sociale woningen te verhogen naar 30%. We hebben liever  dat er geïnvesteerd wordt waarbij inwoners met een smalle beurs ook de gelegenheid krijgen om een eigen woning  aan te schaffen dan dat we een beleid realiseren waarbij Raalte aantrekkelijk gemaakt wordt voor westerlingen die daar voor veel geld hun huis verkopen en hier voor een lagere prijs kavels en huizen kopen. Wij zijn van mening dat met stedelijke ambities het steeds moeilijker wordt om de sociale samenhang en het omzien naar elkaar te behouden.

Wij stellen tav de woningbouwplannen verder een andere aanpak voor. Ga eerst met de dorpen in gesprek, haal op wat wenselijk en mogelijk is en kom daarna met aantallen en fasering.

Samengevat.

  1. graag een evaluatie van het proces met als doel hoe kunnen wij als raad onze kaderstellende rol goed kunnen vervullen
  2. geef de hoogste prioriteit aan de opgave leefbare en toekomstig bestendige dorpen en wijken. Om dit te onderstrepen dienen wij een amendement in
  3. ga met de boeren die betrokken zijn bij de Sallandse Heuvelrug in overleg en zoek met hen naar duurzame oplossingen
  4. breng de in beeld welke aanvullende mogelijkheden er zijn zodat ook starters en mensen met een dunne portemonnee een eigen woning kunnen realiseren;
  5. Breng in beeld in hoeverre het mogelijk is om het percentage sociale woningen te verhogen naar 30%
  6. Ga eerst met de dorpen in gesprek, haal op wat wenselijk en mogelijk is tav woningbouw en kom daarna met aantallen en fasering.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk