Rond-de-tafel-gesprek

Morgen op 1 oktober start de gemeenteraad met de rond-de-tafelgesprekken. Een nieuwe manier van vergaderen! Op deze manier hopen we meer inbreng van inwoners en belanghebbenden te krijgen. Ben je benieuwd? Kom gerust langs in het gemeentehuis en praat mee! Aanvang 19.30 uur.

Onderwerpen die ter tafel komen in zaal Schoonheeten:
Voorzitter: Mark Kampman 
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te
brengen.
5 Bestemmingsplan Schoonhetenseweg 4-6
Op de locatie Schoonhetenseweg 4-6 worden in totaal 1.680 m2 voormalige agrarische
gebouwen gesloopt. Ter compensatie komt er een woning en een multifunctionele
schuur voor dagbesteding en een bed and breakfast. Bij de bestaande woning blijft een
schuur van circa 625 m2 behouden. Hiervan is het asbest reeds verwijderd.
Het ontwerpbestemmingsplan dat deze ontwikkeling planologisch-juridisch beoogt vast
te leggen heeft van 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018 ter inzage gelegen. Er is één
zienswijze ingediend. In de ‘Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied
Raalte, partiële herziening nr. 24, Schoonhetenseweg 4-6’ wordt de zienswijze van
ProRail inhoudelijk behandeld. ProRail heeft ambtelijk aangegeven in te stemmen met
de voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
6 Informatieverstrekking over woningbouw- en bedrijventerreinenprogrammering
7 Gedachtewisseling over grondbeleid
8 Terugkoppeling uit externe organen

Onderwerpen in zaal de Gunne :
Voorzitter: Hennie Lammers

1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te
brengen.
5 Informatieverstrekking over nota afschrijvingsbeleid
6 Informatie-uitwisseling over sociaal domein
Onderwerpen: handhaving, privacy en vervolg werkgroep sociaal domein
7 Terugkoppeling uit externe organen

Interessant? Deel het direct met uw netwerk