Slimme aanpak fraude sociaal domein

Integraal fraudepreventieplan sociaal domein

De gemeente Raalte gaat integraal handhaven op het gebied van zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg) en participatie. Dat staat in het nieuwe fraudepreventieplan dat het college heeft vastgesteld. Door integraal te werken wordt fraude sneller gesignaleerd en een opeenstapeling van fraude aangepakt.

Zorg kan gepaard gaan met hoge bedragen en er is vaak een kwetsbare groep bij betrokken. Dit maakt het aantrekkelijk om te frauderen. Malafide bureaus maken hier handig gebruik van. Signalen van zorgfraude, specifieker fraude met persoonsgebonden budgetten, nemen landelijk toe. Er zijn de afgelopen jaren al verscheidene initiatieven ontwikkeld op landelijk niveau om fraude te bestrijden. Maar handhaving van de regels blijft een taak van de gemeente.

Samenwerking
De gemeente Raalte heeft zich nu aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude. Met als voordeel dat verdachte signalen met andere organisaties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en andere gemeenten, worden gedeeld en de fraude sneller en doeltreffender kan worden opgespoord.

Preventie

De gemeente Raalte handhaaft ‘slim’. De focus ligt niet op het bestraffen van fraude, maar op het voorkomen ervan. Door preventief te werken wil de gemeente voorkomen dat er onbedoeld fouten worden gemaakt. Dus worden inwoners en zorgverleners geholpen zich aan de regels te houden door hen snel en goed te informeren over een uitkering of een voorziening, de werkwijze en de rechten en plichten. Bijvoorbeeld via de website van de gemeente, in beschikkingen en in gesprekken.

Sancties
Het is belangrijk dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wordt gebruikgemaakt van zorggeld, dan controleert de gemeente of dit geld wordt besteed aan het inkopen van de juiste zorg. Bij een uitkering controleert de gemeente of de ontvanger aan de bijbehorende verplichtingen voldoet. Wordt er ondanks de preventieve aanpak toch fraude vastgesteld, dan wordt stevig opgetreden. Uitkeringen kunnen worden verlaagd en zorg kan worden stopgezet. Het teveel betaalde bedrag wordt altijd teruggevorderd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk